اثر پیچیدگی مهارت طی تاخیرهای زمانی متفاوت بر انتقال دوسویه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر پیچیدگی مهارت طی سه تاخیر زمانی بر انتقال دو سویه تکلیف پیگردی در مراحل تحقیق (پیش آزمون، مرحله اکتساب، انتقال فوری و انتقال تاخیری 1 روزه، 2 روزه و 7 روزه) انجام گرفت و در آن دست برتری تاخیر زمانی و پیچیدگی مهارت مورد بررسی قرار گرفت. طرح این تحقیق نیمه تجربی و از نوع کاربردی بود، در این تحقیق از طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایشی استفاده شد. نمونه آماری این تحقیق را 28 دانش آموز دختر داوطلب (سن 0/93±16 سال) که همگی راست دست و بدون تجربه قبلی در اجرای تکلیف پیگردی بودند، تشکیل داد که پس از آشنایی اولیه با نرم افزار طراحی شده به روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند: گروه 1 (دست راست- تمرین) و گروه 2 (دست چپ- تمرین). نتایج نشان داد که تاثیر تاخیرهای زمانی و پیچیدگی مهارت بر انتقال دوسویه معنی دار بود (0/05 ≥ p)؛ به این صورت که در تمامی مراحل تحقیق انتقال دو سویه بیشتری در تکلیف آسان نسبت به دشوار پیگردی به وقوع پیوست، بیشترین میزان انتقال دو سویه تکلیف آسان در روز دوم و در تکلیف دشوار پیگردی در روز هفتم آزمون به دست آمد؛ دلایل احتمالی برای موارد فوق شامل تفاوت های موجود در پردازش تکلیف از لحاظ پیچیدگی مهارت و ویژگی های خاص تکلیف مداوم در یادداری مربوط می شود. در هر دو گروه تحقیق انتقال از دست غیربرتر به برتر نسبت به حالت عکس بیشتر بود که احتمالا به دلیل سرعت بالاتر انتقال اطلاعات از نیمکره راست به نیمکره چپ در راست دست ها بر می گردد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
21 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2277214 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!