ارزیابی میزان آلودگی کاتترهاو تعیین گونه ایزوله های کاندیداجدا شده ازکاتترهای بیماران بستری در بیمارستان کودکان مشهد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

کاندیدیازیس مهاجم در کودکان با میزان مرگ و میر بالایی همراه بوده واغلب اوقات با کلونیزاسیون بر روی دستگاه های پزشکی مانند کاتتر مرتبط است. به نظر می رسد کلونیزاسیون کاندیدا به عنوان یک پیش نیاز برای عفونت کاندیدایی مطرح است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی میزان آلودگی کاتترها توسط گونه های کاندیدا می باشد.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه توصیفی-مقطعی نمونه گیری در بازه زمانی خرداد لغایت آبان ماه 1397 از کاتترهای کودکان بستری (18-0 سال) در بخش مراقبت ویژه کودکان (PICU) بیمارستان دکتر شیخ شهر مشهد صورت پذیرفت. هر یک از کاتترها جهت تعیین میزان آلودگی ارزیابی شدند و شناسایی ایزوله ها توسط روش های مورفولوژیک و مولکولار انجام شد.

یافته ها: 

بر اساس نتایج حاصل از شمارش کلنی، نوع آلودگی کاتترها برای 114 نمونه به صورت زیر به دست آمد:25 نمونه با قابلیت ایجاد کلونیزاسیون و یا عفونت (92/21 درصد)، 4 نمونه آلوده (5/3 درصد) و 85 نمونه غیرآلوده (74/56 درصد). در بین استرین های رشد کرده، کاندیدا آلبیکنس با 18 ایزوله و بیش ترین فراوانی (39/13 درصد) و پس از آن به ترتیب 9 ایزوله کاندیدا گلابراتا (56/19 درصد)، کاندیدا کروزه ای و کاندیدا پاراپسیلوزیس هر کدام با 7 ایزوله شناسایی شده (21/15 درصد)، 3 ایزوله کاندیدا تروپیکالیس (25/6 درصد) و نهایتا کاندیدا لوزیتانیا و کاندیدا کفیر هر کدام با 1 ایزوله شناسایی شده (17/2 درصد)، بیش ترین فراوانی را داشتند.

استنتاج

مجموعا میزان آلودگی مخمری در 25 درصد کاتترها، احتمال ایجاد کلونیزاسیون را مطرح نمود، بنابراین کاتترها می توانند به عنوان یک منبع بالقوه اگزوژن در ایجاد کاندیدیازیس نقش داشته باشند. که این امر در بخش PICU بسیار حایز اهمیت است.

زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2298667 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!