نقش واسطه ای کمال گرایی در رابطه با خود شیفتگی و آسیب های اولیه، عملکرد خانواده و سبک های فرزند پروری ادراک شده والدین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

خود شیفتگی بالا در جوانان معمولا مجموعه ای از چالش های بهداشت روانی و بین فردی را ایجاد می کند که نیاز به درک همزمان آن دارد. این مطالعه با هدف تبیین مدل ساختاری خود شیفتگی مبتنی بر آسیب های اولیه ، عملکرد خانواده و سبک های فرزند پروری ادراک شده والدین با نقش واسطه ای کمال گرایی انجام شد.

روش ها

این یک مطالعه مقطعی تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از مردان و زنان 45- 20 ساله مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی تهران در سال های 19-2018 بود. همچنین نمونه ای 350 نفره با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شخصیت خود شیفته (NPI) ، پرسشنامه آسیب دوران کودکی (CTQ) ، دستگاه ارزیابی خانواده مک مستر و مقیاس درک والدین (POPS) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین ، انحراف معیار ، انحراف و کورتوز با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آموس -24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری (p<0.05) بود.

یافته ها

شاخص برازش تطبیقی (CFI) 0.923 ، شاخص تاکر-لوییس (TLI) و شاخص برازش افزایشی (IFI) از آنجا که از 0.90 فراتر رفت مناسب بود.  همچنین، تقریب خطای میانگین مربعات ریشه (RMSEA) 0.075 در محدوده قابل قبول بود. بر اساس یافته های مسیر، مدل با توجه به تاثیر مثبت ضربه اولیه زندگی بر کمال گرایی0 (p<0.01, β= 0.12) ، عملکرد خانواده (p<0.01, β= 0.21) و سبک فرزند پروری (β= 0.29, p<0.01). مناسب بود. درواقع، خود شیفتگی مستقیما از ضربه اولیه زندگی بر عملکرد خانواده تاثیر مثبت داشت (p <0.01, β = 0.18).

نتیجه گیری

با افزایش تجربه ضربه در اوایل زندگی ، احتمال بروز تمایلات کمال گرایانه افزایش می یابد. این نشان می دهد که هرچه سبک فرزندپروری بهتر و عملکرد خانواده بهتر باشد ، سطح کمال گرایی پایین می آید

زبان:
انگلیسی
صفحات:
117 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2299387 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.