اثر پیش تیمارهای دمایی و نوع کربوهیدرات بر القاء آندروژنز در کشت بساک .Capparis spinosa L

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گیاه کبر (Capparis spinosa L.)، یک منبع غنی از فلاونویید روتین است که نقش مهمی در سلامتی انسان دارد. در تحقیق حاضر اثرات تیمارهای سرمایی (°C25 به عنوان شاهد، °C4 و °C7 به مدت های 2، 4 و 7 روز)، گرمایی (°C25 به عنوان شاهد، °C30 به مدت 14 روز، °C32 به مدت 2 و 4 روز و °C35 به مدت 8 ساعت) و کربوهیدرات بر کارایی آندروژنز در کشت بساک کبر بررسی گردید. همچنین اثرات مالتوز و ساکارز در غلظت های g L-1 30 و g L-1 60 در ترکیب با دو تیمار دمایی (1- °C30 به مدت 14 روز و 2- °C7 به مدت 7 روز + پیش تیمارهای آزاسیتیدین و 2,4-D) روی القاء آندروژنز بررسی شد. تیمارهای دمایی و کربوهیدرات اختلاف آماری معنی داری (0.01p ≤) از نظر تشکیل کالوس و رویان داشتند. تیمار °C7 به مدت 2، 4 و 7 روز بیشترین درصد (در هفته سوم: به ترتیب 80، 78.34 و 76.67 درصد) و سرعت کالوس زایی (به ترتیب 7.85، 7.75 و 7.60 کالوس در هفته) و تیمار °C7 به مدت 7 روز بیش ترین تولید رویان (0.57 رویان در هر بساک) را ایجاد کردند. تیمار °C30 به مدت 14 روز بیشترین درصد (در هفته سوم: 100%) و سرعت کالوس زایی (9.44 کالوس در هفته) را داشت. در حالی که تیمارهای °C32 به مدت 2 و3 روز و همچنین °C30 به مدت 14 روز بیشترین تعداد رویان به ازای هر بساک (به ترتیب 0.22، 0.20 و 0.18 رویان) را تولید کردند. استفاده از g L-1 30 مالتوز در ترکیب با تیمار °C30 به مدت14 روز بیشترین درصد (در هفته سوم: 91.66%) و سرعت کالوس زایی (8.94 کالوس در هفته) را ایجاد کرد در حالی که g L-1 30 مالتوز در ترکیب با تیمار °C7 به مدت 7 روز + پیش تیمارهای آزاسیتیدین و 2,4-D، بیشترین میانگین تعداد رویان به ازای هر بساک (0.55 رویان) را تولید کرد. نتایج این تحقیقات جهت استفاده در برنامه های اصلاحی کبر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
381 تا 402
لینک کوتاه:
magiran.com/p2300344 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!