تاثیر کیفیت نور بر رشد، مقدار پروتئین و پروفیل اسید چرب ریزجلبک Chaetoceros muelleri

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مطالعه حاضر برخی پارامترهای رشد و ترکیبات بیوشیمیایی ریزجلبک Chaetoceros muelleri تحت نورهای آبی، سفید و قرمز بررسی شد. تیمارهای مختلف در شرایط شوری 25 قسمت در هزار، دمای 1±23 درجه سانتی گراد، شدت نور200±1500 لوکس، دوره روشنایی:تاریکی 12/12، هوادهی ملایم و قلیاییت 5/7-5/8، به مدت 12 روز در اتاقک های تفکیک شده قرار گرفتند. بیشترین تراکم سلولی، نرخ رشد ویژه، کلروفیل a، وزن خشک، پروتئین، اسیدهای چرب امگا3 و اسید پالمیتولییک (16:1C)، تحت نور آبی مشاهده شد. همچنین، کوتاه ترین زمان دو برابر شدن جمعیت، کمترین مقدار چربی و امگا6 در این تیمار نوری مشاهده شد. کمترین تراکم سلولی، وزن خشک، کلروفیل a، پروتئین، اسیدهای چرب امگا3، اسید اولییک (18:1C) و بیش از 25 درصد از اسید پالمیتیک (16:0C) تحت نور قرمز دیده شد. بیشترین زمان دو برابر شدن جمعیت، بیشترین مقدار اسیدهای چرب امگا6 و اسید اولییک (18:1C)، تحت نور سفید مشاهده شد. مقدار چربی کل بین سه نور تحت آزمایش اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0<p). نور قرمز بیش از 41 درصد از مقدار SFA، نور سفید بیش از 16 درصد از مقدار PUFA و نور آبی 46 درصد از مقدار MUFA را به خود اختصاص دادند. نور آبی به طور واضح کارایی بیشتری از خود نشان داد و دارای اختلاف معنی داری (05/0˂p) نسبت به سایر نورها بود در حالی که بین نور سفید و قرمز اختلاف معنی داری دیده نشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
58 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2306726 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!