واکنش رشد و عملکرد ماشک دیم به تراکم کاشت و سطوح نیتروژن درشرایط کشت حفاظتی و مرسوم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با در نظر گرفتن سازگاری مناسب ماشک به کشت دیم در مناطق نیمه گرمسیری و اهمیت بهره برداری مناسب از پتانسیل زمین های دیم جهت افزایش تولید علوفه در عین حفظ منابع تولید اعم از اب و خاک، ضرورت انجام پژوهش هایی در زمینه جنبه های زراعی تولید ماشک در سیستم کشاورزی حفاظتی در این مناطق احساس می شود. به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و مقادیر نیتروژن پیش کاشت بر طول دوره های رشد و عملکرد زراعی ماشک علوفه ای رقم طلوع در شرایط کشت حفاظتی و مرسوم، پژوهشی سه ساله (1396-1392) در قالب استریپ اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم گچساران انجام شد. تیمارها شامل بقایای کلش گندم در دو سطح (عدم وجود بقایا و با بقایای گیاهی) به عنوان عامل اصلی، تراکم کاشت در سه سطح (100، 150 و 200 بوته در مترمربع) به عنوان عامل فرعی و کود نیتروژن در سه سطح (صفر، 15 و 30 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی فرعی انتخاب شدند. تجزیه مرکب داده ها نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر مراحل سبزشدن، گلدهی و رسیدگی و ارتفاع ماشک معنی دار نشد. اثر سال و تراکم کاشت بر عملکرد علوفه تر و خشک، دانه و زیست توده معنی دار بود. بهترین تراکم کاشت ماشک جهت تولید علوفه تر و خشک 150 بوته در متر مربع و برای تولید دانه 100 بوته در مربع برای منطقه گچساران تشخیص داده شد. نتایج نشانگر تاثیر بیش از هفت درصدی بقایای گندم بر افزایش عملکرد علوفه تر در سال های اجرای آزمایش بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
167 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2309921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.