شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های بومی ارزیابی عملکرد پژوهش در دانشگاه های جامع (مطالعه موردی: دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های بومی ارزیابی عملکرد پژوهش در دانشگاه های جامع آزاد اسلامی شهر تهران انجام گرفته است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از لحاظ اجرا پدیدارشناختی و از نظر گردآوری داده ها روش کیفی بوده است. لذا ابتدا با بهره از ادبیات و پیشینه ی پژوهش، اقدام به شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد حوزه پژوهش دانشگاه ها گردید و سپس گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش و ارزیابی عملکرد، به شیوه هدفمند از نوع گلوله برفی تا مرحله رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. داده ها با تعداد 12 نفر خبره به اشباع نظری رسیده است و طی فرآیند تحلیل داده ها با استفاده از استراتژی استراوس کوربین از طریق سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و تفسیری)، ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد پژوهش شناسایی گردیده است.

بحث و نتیجه گیری

نتایج بدست آمده، نشان داد که ارزیابی عملکرد پژوهش در دانشگاه های آزاد اسلامی وابسته به ابعاد سه گانه:    1- درون دادها با سه مولفه الف- نقش منابع انسانی (مشتمل بر 8 شاخص)، ب- نقش مدیریت و رهبری (مشتمل بر 5 شاخص)، ج- نقش زیرساخت ها (مشتمل بر 3 شاخص)، 2- بعد فرآیندها با پنج مولفه الف- برقراری سیستم انگیزش و پاداش دهی متناسب در حوزه فعالیت پژوهش (مشتمل بر 6 شاخص)، ب- ارتقای دانش، بینش و مهارت های پژوهشی (مشتمل بر 3 شاخص)، ج- اخلاق مداری و رعایت ارزش های ملی و حرفه ای (مشتمل بر 3 شاخص)، د- نوآوری، خلاقیت و کارافرینی (مشتمل بر 3 شاخص)، ه- استفاده از خرد جمعی، فعالیت های گروهی و مشارکتی (مشتمل بر 3 شاخص)، 3- بعد نتایج شامل مولفه های الف- اثربخشی پژوهش (مشتمل بر 4 شاخص)، ب- رقابت پذیر بودن پژوهش (مشتمل بر 3 شاخص)، ج- درآمدزایی از طریق پژوهش (مشتمل بر 3 شاخص) و د)- کمیت و کیفیت فعالیت ها و محصولات پژوهش (مشتمل بر 4 شاخص) بوده است. در کل ابعاد سه گانه ارزیابی عملکرد پژوهش شامل 12 مولفه و 48 شاخص بوده است. از آنجا که ارزیابی مرکز ثقل همه ی سیاست ها و راهبردهای بهبود کیفیت محسوب می شود، برای بهبود کیفیت یکی از مهم ترین اقدامات، ارزیابی است و ارزیابی نیازمند داشتن شاخص ها است تا علاوه بر تعیین کارایی و اثربخشی، توانایی تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان را نیز داشته و راه کارهایی نیز برای رفع نقاط ضعف احتمالی موجود ارایه دهد. یافته های این مطالعه از طریق شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد پژوهش در دانشگاه ها و با رویکردی سیستمی و با درنظرگرفتن شاخص های بومی، دستاوردهای نظری و کاربردی مناسبی را در اختیار سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران دانشگاه به منظور شناسایی نقاط قابل بهبود در عملکرد پژوهشی قرار داده و می تواند بستر لازم را جهت ارتقای کیفیت آن فراهم سازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2312809 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.