درباره نشریه
ISSN:
2423-5261
eISSN:
2538-6344
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا شمس
سردبیر:
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
مدیرداخلی:
دکتر محمد قهرمانی
تلفن:
021-29905340
سایت اختصاصی:
mpes.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجلات
تلفن همراه:
09364721324
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/16
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا شمس
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: دیریت آموزشی
Gholam Reza Shams
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Educational Management
سردبیر
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
اعضای تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Issa Ebrahimzadeh
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor Department of Educational Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر علی تقی پورظهیر
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس و مدیریت آموزش عالی
Ali Taghi Pourzahir
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Lesson Planning and Higher Education Management
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
Javad Hatami

دکتر زهرا صباغیان

دانشگاه شهید بهشتی
Zahra Sabaghian

Shahid Beheshti University
دکتر محبوبه عارفی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mahboobeh Arefi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum
دکتر جمیله علم الهدی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Alamolhoda
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر محمد قهرمانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
mohammad ghahremani
associat proffessor
Shahid Beheshti University
دکتر اباصلت خراسانی

دانشگاه شهید بهشتی
Abaselat Khorasani

Shahid Beheshti University
دکتر محمود ابوالقاسمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abolghasemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
دکتر سید محمد میرکمالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
مدیرداخلی
دکتر محمد قهرمانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
mohammad ghahremani
associat proffessor
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۵