درباره نشریه
ISSN:
2423-5261
eISSN:
2538-6344
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا شمس
سردبیر:
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
مدیر اجرایی:
سهیلا مختاری
مدیرداخلی:
دکتر محمد قهرمانی
تلفن:
021-29905340
سایت اختصاصی:
mpes.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجلات
تلفن همراه:
09364721324
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/25
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا شمس
دانشیار علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: دیریت آموزشی
Gholamreza Shams
Associate Professor, Education
Shahid Beheshti University
Specialist: Educational Management
سردبیر
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
اعضای تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Issa Ebrahimzadeh
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر مهناز معلم
استاد
رشته تخصصی: فناوری آموزشی و تحقیقاتی
Mahnaz Moallem
Professor College of Education Towson University, Towson, Maryland
Specialist: Instructional Technology and Research & Grant Coordinator
امید نوروزی
استادیار
Omid Norouzi
Assistant professor Department of Agriculture Wageningen University
Specialist: Education and Competence Studies
سید امین موسوی

Amin Mousavi

دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر یوسف ادیب
استاد واحدتبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Yousef Adib
Professor Tabriz unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Planning
دکتر محمد حسنی
استاد تمام مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه
Mohammad Hassani
Full Professor, Educational Administration
University of Urmia
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor Department of Educational Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر علی تقی پورظهیر
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس و مدیریت آموزش عالی
Ali Taghi Pourzahir
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Lesson Planning and Higher Education Management
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
دکتر زهرا صباغیان

دانشگاه شهید بهشتی
Zahra Sabaghian

Shahid Beheshti University
دکتر محبوبه عارفی
دانشیار علوم تربیتی ،برنامه ریزی درسی/ گروه علوم تربیتی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mahboobeh Arefi
Associate Professor, Educational sciences,curriculum development,Faculty of educational sciences and development
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum
جمیله علم الهدا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Alamolhoda
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر محمد قهرمانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
mohammad ghahremani
associat proffessor
Shahid Beheshti University
دکتر اباصلت خراسانی

دانشگاه شهید بهشتی
Abaselat Khorasani

Shahid Beheshti University
دکتر محمود ابوالقاسمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abolghasemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
دکتر سید محمد میرکمالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor
University of Tehran
Specialist: Education Management
مدیر اجرایی
سهیلا مختاری
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت
دانشگاه خوارزمی
Soheila Mokhtari
.Ph.D, Educational Management, Department of educational management, Faculty of Management
Kharazmi University
مدیرداخلی
دکتر محمد قهرمانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
mohammad ghahremani
associat proffessor
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۶