ارزیابی مزرعه ای کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه ای و برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی اثرات کمپوست و نیتروژن بر ویژگی های کمی ذرت علوفه ای و پروتئین دانه و برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، پژوهشی با 9 تیمار در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل سه سطح مصرف کمپوست پسماند (صفر، 10 و20 تن در هکتار) و سه سطح مصرف نیتروژن خالص به صورت اوره (صفر،100 و 200 کیوگرم در هکتار) بودند. اثر کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد معنی دار شد. مصرف کمپوست زباله شهری باعث افزایش معنی دار هدایت الکتریکی خاک، نیترات، آهن قابل جذب خاک، روی قابل جذب خاک و کاهش معنی دار واکنش خاک شد. هم چنین مصرف کمپوست زباله، سبب بهبود برخی ویژگی های فیزیکی خاک از جمله کاهش معنی دار جرم ویژه ظاهری و افزایش ظرفیت مزرعه و درصد آب قابل استفاده خاک شد. بنابراین در خاک هایی مشابه شرایط خاک آزمایش حاضر، برای دست یابی به حداکثر عملکرد علوفه خشک به میزان 44/21 تن در هکتار، مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره همراه با مصرف 20 تن در هکتار  کمپوست پسماند شهری توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
271 تا 284
لینک کوتاه:
magiran.com/p2323097 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!