فهرست مطالب

به زراعی کشاورزی - سال بیست و ششم شماره 1 (بهار 1403)

مجله به زراعی کشاورزی
سال بیست و ششم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • موسی ابراهیم پور، پورنگ کسرایی*، حمیدرضا لاریجانی، حمیدرضا توحیدی مقدم، سحر هنرمند جهرمی صفحات 1-16
  هدف

  هدف از انجام این آزمایش، بررسی تاثیر محلول پاشی علف کش های باکتریایی و عصاره آبی گیاهان بر خصوصیات مورفولوژیک و نشاسته علف هرز سوروف و برنج بود.

  روش پژوهش: 

  این آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در زمین زراعی واقع در یکی از روستاهای آمل در دو سال زراعی 97-1396 و 98-1397 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل محلول پاشی عصاره آبی گیاهان و سورفاکتانت سورگوم، کلم بروکلی، گزنه، اوکالیپتوس، آقطی، باکتری Streptomyces sp-albos حاوی thaxtomin، باکتری Xanthomonas campestris و شاهد به عنوان عامل اصلی، غلظت عصاره در سطوح صفر، 5، 10 و 15 در هزار به عنوان عامل فرعی و گونه های گیاهی برنج رقم طارم و علف هرز سوروف به عنوان عامل فرعی فرعی بود.

  یافته ها

  با محلول پاشی عصاره ها عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک سوروف کاهش و درصد نشاسته دانه افزایش پیدا کرد. عملکرد دانه برنج در کاربرد 5 در هزار عصاره کلم بروکلی و 5 در هزار Streptomyces sp-albos تفاوت معنی داری با شاهد نداشت. با افزایش غلظت عصاره نیز، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک برنج و سوروف کاهش بیش تری را نشان دادند. کم ترین عملکرد دانه در برنج به میزان 16/3 تن در هکتار مربوط به عصاره آقطی و در سوروف به میزان 68/0 و 61/0 تن در هکتار مربوط به عصاره گزنه و آقطی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، دگرآسیبی و عوامل بیماری زای گیاهی می‏ توانند یکی از راه‏های اساسی کنترل علف های هرز در سیستم کشاورزی پایدار باشند.

  کلیدواژگان: دگرآسیبی، سورفاکتانت، فتوسنتز، کربوهیدرات، کنترل بیولوژیکی
 • ایوب جعفری، محمدرضا بی همتا، معصومه مقبل، سعید صوفی زاده، سعید بازگیر*، مصطفی کریمی صفحات 17-34
  هدف

  به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیکی، شاخص های رشد و عملکرد سه رقم ذرت دانه ای، آزمایشی در سال 1399 در مزارع آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج صورت گرفت.

  روش پژوهش: 

  این آزمایش به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش تاریخ کاشت در سه سطح (24 اردیبهشت ماه، 21 خردادماه و 18 تیرماه) به عنوان عامل اصلی و رقم (زودرس KSC400، متوسط رس KSC647 و دیررس KSC704) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد.

  یافته‎ ها: 

  نتایج نشان داد بیش ترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت دوم (98/11 تن در هکتار)، و بیش ترین طول دوره تا زمان ظهور گل تاجی متعلق به تاریخ کاشت اول (66/63) بود. تاریخ کاشت سوم (66/129)، دوم (33/122) و اول (33/113) به ترتیب بیش ترین طول دوره رسیدگی فیزیولوژیکی را داشته‎اند. بیش ترین ارتفاع بوته و قطر ساقه در رقم KSC704 و تعداد برگ در رقم KSC647 مشاهده شد. بیشینه سطح برگ، سرعت رشد محصول در مرحله گل دهی به ترتیب به مربوط به رقم KSC704 در تاریخ کاشت دوم و سوم بوده و بیشینه سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص در مراحل اول رویشی مربوط به رقم KSC704 در تاریخ کاشت سوم و تاریخ کاشت دوم بوده است.

  نتیجه ‎گیری: 

  در مجموع، می توان تاریخ کاشت دوم و رقم KSC704 به عنوان تاریخ و رقم مناسب برای شهرستان کرج پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، بلوغ فیزیولوژیکی، سطح برگ، گل دهی، وزن خشک کل
 • اعظم السادات یوسفی دازمیری*، محمدعلی بهمنیار، بهی جلیلی، مهدی قاجار سپانلو صفحات 35-49
  هدف

  برنامهتغذیه صحیح یکی از راه کار‎های اصلی بهبود کیفیت گیاه است و نقش قابل ملاحظه‎‎ ای در افزایش عملکرد آن دارد.

  روش پژوهش: 

  به منظور بررسی تاثیر استفاده از منابع آلی و معدنی حاوی سیلیسیم بر غلظت سیلیسیم، نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گیاه برنج (Oryza sativa L.)، آزمایشی به صورت کرت های خردشده با سه تکرار در مزارع روستای دازمیرکنده از حومه شهرستان ساری در سال 1399 انجام گرفت. کلیه مراحل آزمایش در آزمایشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. فاکتور اصلی دو رقم برنج و فاکتور فرعی نوع و مقادیر منابع سیلیسیم در 11 سطح از تیمار‎ کودی بود.

  یافته ها

  براساس نتایج، اثر ساده رقم و منابع مختلف سیلیسیم بر غلظت سیلیسیم در برگ پرچم، زیست‎توده و دانه برنج معنی‎دار شد. میانگین غلظت عناصر غذایی در اندام‎ های هوایی در رقم طارم هاشمی بیش از رقم شیرودی بود و منابع مختلف سیلیسیم توانست غلظت عناصر سیلیسیم را در برگ پرچم 70 درصد، زیست توده 16 درصد و دانه 20 درصد، نیتروژن را به ترتیب 12، 55 و 50 درصد، فسفر را نیز 100 ، 60 و 87 درصد و در نهایت پتاسیم را 20 ، 15 و 50 درصد افزایش دهد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی کاربرد تمامی تیمار‎های سیلیکاته نسبت به تیمار شاهد و کود پایه، موجب افزایش غلظت سیلیسیم و عناصر پرمصرف در اندام‎‎های هوایی گیاه گردید.

  کلیدواژگان: اصلاح کننده، بیوچار، سیلیسیم، شالیزار، کاه و کلش برنج
 • معصومه مکوندی، عبدالمهدی بخشنده، علی مشتطی*، محمد رضا مرادی تلاوت، آیدین خدایی جوقان صفحات 51-74
  هدف

  اثر مصرف تلفیقی کود نیتروژنه با کمپوست بقایای نیشکر و باکتری محرک رشد بر صفات کیفی و عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای آخر فصل اهواز بررسی شد.

  روش پژوهش:

   آزمایشی به صورت کرت های دو بار خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت یکم آذرماه، 20 آذرماه و 10 دی ماه در کرت های اصلی؛ شش سطح مصرف تلفیقی نیتروژن با کمپوست شامل شاهد، 100 درصد نیتروژن، 75 درصد نیتروژن+ 25 درصد کمپوست، 50 درصد نیتروژن+ 50 درصد کمپوست، 25 درصد نیتروژن+ 75 درصد کمپوست و 100 درصد کمپوست در کرت های فرعی و دو سطح کاربرد و عدم کاربرد باکتری در کرت های فرعی فرعی بود.

  یافته ها

  مقایسه میانگین نشان داد که مصرف تلفیقی 50 درصد نیتروژن+ 50 درصد کمپوست با کاربرد باکتری باعث افزایش صفات طول دوره و سرعت پر شدن دانه، درصد پروتئین دانه و گلوتن مرطوب شد. هم چنین بیش ترین عملکرد دانه (5864 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت اول و مصرف تلفیقی 50 درصد نیتروژن+ 50 درصد کمپوست و کم ترین مقدار آن (1115کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت سوم و تیمار شاهد حاصل شد.

  نتیجه گیری

  مصرف تلفیقی کود نیتروژن و کمپوست با باکتری محرک رشد توانست اثر منفی ناشی از تنش گرمای انتهای فصل بر صفات گیاهی اندازه گیری شده را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اوره، باکتری محرک رشد گیاه، تاریخ کاشت، خوزستان، کود آلی
 • معصومه گنجی*، سراله گالشی، حمید جباری، فروغ سنجریان، بنیامین ترابی صفحات 75-89
  هدف

  تنش آبی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر فرایندهای حیاتی و عملکرد گیاهان زراعی است. هدف مطالعه بررسی تاثیر تنش آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‏های گلرنگ بود.

  روش پژوهش: 

  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر طی سال‏های 99-1397 اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح آبیاری (40 و 80 درصد تخلیه آب در دسترس) و سه ژنوتیپ پرنیان، گلدشت و قزاقی بود. کاشت گیاه در ستون‏های خاک به ارتفاع 150 و قطر 23 سانتی‏متر و آبیاری با سیستم قطره‏ای انجام شد. فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدانی، تجمع مالون دی آلدهید، پرولین، محتوای نسبی آب، کلروفیل، عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب در پایان آزمایش اندازه‏گیری شد.

  یافته‏ ها: 

  در اثر تنش آبی، افزایش تجمع پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدهید میزان فعالیت آنزیم‏های کاتالاز و پراکسیداز را به ترتیب 1 و 5/2 واحد آنزیمی افزایش داد. محتوی پرولین در شرایط تنش آبی حدود 16 برابر افزایش داشت. در مقابل، محتوای نسبی آب برگ کاهش معنی‏داری نشان داد که سبب افزایش دمای کانوپی و کاهش 70 درصد عملکرد دانه شد. ژنوتیپ قزاقی کم ترین میزان افزایش دمای کانوپی در شرایط تنش را داشت و عملکرد پایدارتری نشان داد. به علاوه، تحت تنش آبی ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه تغییر یافت و مقدار لینولئیک اسید در شرایط تنش آبی 8/1 درصد کاهش داشت.

  نتیجه ‏گیری:

   نتایج نشان داد علاوه بر صفات فیزیولوژیک مرتبط با تنش، عدم افزایش نسبت اسیدهای چرب اشباع/غیراشباع نیز شاخص مهمی در شناسایی ژنوتیپ‏های برتر جهت توسعه کشت تحت شرایط کم آبی می‏باشد.

  کلیدواژگان: آنزیم آنتی اکسیدانی، اسید چرب، دمای کانوپی، لینولئیک اسید، محتوی نسبی آب
 • فائزه چهره نورانی، پروانه راهداری*، معرفت مصطفوی راد، محمود اسدی، شادی کیابی صفحات 91-108
  هدف

  به منظور ارزیابی کاربرد برگی کودهای مختلف روی و کلسیم بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام زمینی (رقم NC2)، آزمایشی در سال های زراعی 1398 و 1399 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت اجرا شد.

  روش پژوهش:

   این آزمایش به صورت کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. چهار سطح تیمار منبع کودی عنصر روی شامل عدم کاربرد کود روی (شاهد)، نانوکلات روی، Zn-EDTA و سولفات روی به عنوان کرت اصلی و چهار منبع عنصر کلسیم شامل نانوکلات کلسیم، Ca-EDTA، کلرید کلسیم و نیترات کلسیم به عنوان کرت فرعی بودند.

  یافته ها

  محلول پاشی کودها قبل از مرحله گل دهی انجام شد و سپس با فاصله 30 روز تکرار گردید. بیش ترین عملکرد دانه (2790کیلوگرم در هکتار)، عملکرد زیست توده (9303 کیلوگرم در هکتار)، درصد روغن دانه (3/52 درصد)، عملکرد روغن (1625 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد پروتئین (673 کیلوگرم در هکتار) و اسید چرب غیر اشباع اولئیک اسید (3/57 درصد) با کاربرد برگی هم زمان نانوکودهای روی و کلسیم به دست آمد و در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب حدود 8/29، 5/17، 4/13، 3/38، 4/24 و 2/19 درصد افزایش پیدا کرد.

  نتیجه گیری

  کاربرد هم زمان نانوکودهای روی و کلسیم به صورت محلول پاشی بر روی برگ ها سبب بهبود عملکرد دانه و روغن بادام زمینی تحت شرایط منطقه گردید. بدین ترتیب، نانوکودهای روی و کلسیم می تواند جهت ارتقای کمیت و کیفیت عملکرد بادام زمینی قابل توصیه باشد.

  کلیدواژگان: پروتئین، تولید دانه، کیفیت روغن، محلول پاشی برگی، نانوکود
 • بصیر صمدی فیروزآباد، مهدی قیاسی*، رضا امیرنیا صفحات 109-124
  هدف

  ذرات نانو پس از محلول پاشی به دلیل ابعاد کوچک خود به راحتی از طریق سیستم روزنه ای گیاه وارد برگ می شوند. علاوه بر این به دلیل افزایش قابل ملاحظه سطح مولکولی مواد نانو واکنش پذیری آن ها نیز افزایش یافته و در نتیجه قابلیت استفاده از این ترکیبات توسط گیاه بهبود می یابد.

  روش پژوهش: 

  مطالعه حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه مرکزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران اجرا شد. اثرات محلول پاشی در قالب هفت تیمار شامل عدم محلول پاشی (شاهد)، محلول پاشی با روی معمولی، محلول پاشی با روی نانو، محلول پاشی با آهن معمولی، محلول پاشی با آهن نانو محلول پاشی با منگنز معمولی و محلول پاشی با منگزنانو و پرایمینگ بذر در سه سطح عدم پرایمینگ (شاهد)، اسمو پرایمینگ و هیدروپرایمینگ جهت بررسی عملکرد کمی و کیفی و گلرنگ رقم گلدشت موردبررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که اسموپرایمینگ به همراه محلول پاشی نانو روی و پس از آن به همراه محلول پاشی با نانوآهن بیش ترین تاثیر را بر افزایش معنی دار تمام صفات موردبررسی شامل اجزای عملکرد، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن در گلرنگ داشت. همچنین تیمار هیدروپرایمینگ به همراه محلول پاشی نانو روی توانست وزن هزاردانه را تا بالاترین سطح آماری افزایش دهد.

  نتیجه گیری

  نتایج در مجموع نشان داد که اعمال پرایمینگ بذور گلرنگ به همراه محلول پاشی عناصر ریزمغذی به ویژه روی و آهن به صورت نانو، به عنوان روشی امیدبخش جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن گیاه گلرنگ در شرایط آب وهوایی مشابه (نیمه خشک) قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: اسموپرایمینگ، درصد روغن، نانو آهن، نانو روی، هیدروپرایمینگ
 • نسرین تیموری، مختار قبادی*، دانیال کهریزی صفحات 125-144
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر محلول پاشی سیلیکون در افزایش تحمل به خشکی در گیاه کاملینا اجرا شد.

  روش پژوهش:

   آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلدانی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش دو ژنوتیپ کاملینا (رقم سهیل و لاین-84)، تیمار خشکی (دو سطح تنش خشکی و بدون تنش خشکی) و محلول پاشی برگی سیلیکات سدیم (پنج سطح صفر، 2، 4، 6 و 8 میلی مولار) بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که خشکی باعث کاهش صفات عملکرد دانه، اجزای آن و صفات مورفولوژیک هر دو ژنوتیپ کاملینا شد. تنش خشکی وزن دانه در بوته در رقم سهیل و لاین-84 را به ترتیب 27 و 39 درصد کاهش داد. محلول پاشی برگی سیلیکون در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد موثر بود. به طور میانگین، محلول پاشی سیلیکون در غلظت‏ 6 میلی مولار نسبت به تیمار شاهد باعث افزایش در صفات وزن دانه در بوته (04/13 درصد)، شاخص برداشت (1/12 درصد) و تعداد خورجین در بوته (7 درصد) شد. در تجزیه همبستگی مشخص شد که در بین اجزای عملکرد دانه، بالاترین ضریب همبستگی مثبت با وزن دانه در بوته به صفت تعداد خورجین در بوته (941/0) تعلق داشت.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، به نظر می‏رسد که در گیاه کاملینا محلول پاشی سیلیکون با غلظت 6 میلی‏مولار می تواند در افزایش تحمل به خشکی موثر باشد.

  کلیدواژگان: تعداد خورجین، تعداد شاخه، سیلیکات سدیم، گیاه دانه روغنی، ماده خشک کل
 • علی آشوری، منوچهر قلی پور*، احمد غلامی، حمید عباس دخت صفحات 145-159
  هدف

  به منظور بررسی آب مغناطیسی و سوپرجاذب بر برخی صفات مورفوفیزیولوژی و عملکرد زیره سبز تحت رژیم کم آبیاری انجام شد.

  روش پژوهش: 

  آزمایشی در سال زراعی 1400-1399 در مزارع پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در دو منطقه راهنجان و گرمن از توابع شهرستان شاهرود به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار نوع آب آبیاری در دو سطح (معمولی و مغناطیسی) و مکان (راهنجان، گرمن) با شرایط اقلیمی و ارتفاع از سطح دریای متفاوت به عنوان فاکتور اصلی و تیمار سوپرجاذب در سه سطح (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. در تمام تیمارها، آبیاری براساس 100 درصد نیاز آبی گیاه اعمال شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مکان، نوع آبیاری و غلظت های مختلف سوپر جاذب تاثیر مثبت و معنی داری روی خصوصیات رشدی زیره سبز داشتند. در منطقه راهنجان به دلیل شرایط اقلیمی و میانگین دمای سالانه بالاتر و تیمار 100 و 200 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب و کاربرد آب مغناطیسی، بیش ترین مقدار ارتفاع بوته، درصد و عملکرد اسانس و پروتئین، کربوهیدرات های محلول مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج، اغلب صفات در منطقه راهنجان دارای مقادیر بیش تری نسبت به منطقه گرمن بود و کشت گیاه در منطقه راهنجان اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: اسانس، پروتئین، عملکرد، کم آبیاری، مکان
 • مریم منصوری، غلام عباس اکبری*، الیاس سلطانی، فاطمه بناءکاشانی صفحات 161-177
  هدف

  بررسی گیاه امیدبخش گیاه دان سیاه با هدف تامین روغن در شهرستان پاکدشت.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش به صورت کرت های دوبار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در سال 1400 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان در پاکدشت اجرا شد. در این مطالعه دور آبیاری در سه سطح (هفت روز یک بار، 10 روز یک بار و 13 روز یک بار) به عنوان عامل اصلی و عامل فرعی تاریخ کاشت در دو سطح (15 خردادماه و یکم تیرماه) و عامل فرعی- فرعی کوددهی با کودهای زیستی در چهار سطح شاهد (بدون کود زیستی)، کود زیستی شیفت، کود زیستی کریس و تلفیق کودهای زیستی شیفت و کریس منظور شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که گیاهان کشت شده در تاریخ یکم تیرماه در تمامی صفات موردبررسی (شامل اجزای عملکرد، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک) و در هر سه سطح آبیاری آزمایش شده، نسبت به گیاهان کشت شده در تاریخ 15 خردادماه برتر بودند. عملکرد دانه نیز رفتاری همراستا با تعداد و وزن دانه از خود نشان داده است، یعنی با افزایش سطوح تنش خشکی، عملکرد دانه به طور معنی داری در هر دو تاریخ کاشت موردبررسی کاهش یافته است. با این وجود، نسبت کاهش عملکرد دانه تحت تاثیر تنش خشکی، در گیاهان کشت شده در تاریخ یکم تیرماه به طور معنی داری کم تر از گیاهان کشت شده در تاریخ 15 خردادماه بود.

  نتیجه گیری

  در مجموع کشت گیاه دان سیاه در تاریخ یکم تیرماه به عنوان گیاهی امیدبخش که هم از نظر زراعی عملکرد قابل قبولی داشته و هم محصول تولیدی از روغن بالایی برخوردار است، به همراه کاربرد کود زیستی کریس در شرایط آب وهوایی مشابه قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تنش خشکی، دان سیاه، درصد روغن، کود زیستی
 • حکیمه علومی*، علی زمانی، حسین مظفری، سودابه نورزاد صفحات 179-196
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر تیمار ملاتونین در تحمل گیاه ریحان نسبت به بیش‏بود عناصر معدنی مس و روی انجام شد.

  روش پژوهش: 

  اثر تیمار ملاتونین (در دو سطح صفر و 100 میکرومولار) در تحمل گیاه ریحان نسبت به بیش‏بود عناصر معدنی مس (50 و 150 میکرومولار) و روی (50 و 100 میکرومولار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه‏ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در سال 1396 بررسی شد.

  یافته ها

  اثر سه‏گانه ملاتونین، روی، مس و اثر دوگانه ملاتونین و روی بر محتوای آب نسبی برگ، کلروفیل کل، کاروتنوئید، پروتئین، قند محلول و احیاشده، آنتوسیانین و فلاونوئید در سطح احتمال یک درصد معنی‏دار شد. شاخص های پایداری غشا و محتوای نسبی آب برگ در گیاه ریحان با کاربرد ملاتونین به صورت جداگانه و توام با فلزات مس و روی بهبود یافت و میزان قندهای احیا، کلروفیل و کاروتنوئید تحت تاثیر سمیت روی و مس کاهش یافتند.

  نتیجه گیری

  ملاتونین با بهبود ویژگی های فیزیولوژیکی به ویژه پایداری غشا و هم چنین ترکیبات فلاونوئیدی، آنتوسیانین و گلوتاتیون منجر به کاهش اثرات منفی ناشی از بیش‏بود مقادیر مس و روی به ویژه در غلظت 50 میکرومولار این دو فلز بر پارامترهای رشدی شد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، ریحان، شاخص پایداری غشا، گلوتاتیون
 • کوثر اسدزاده، حبیب الله نادیان قمشه، وحید کشاورز توحید*، عبدالرضا سیاهپوش صفحات 197-212
  هدف

  به منظور بررسی تاثیر جدایه های باکتری سودوموناس محرک رشد گیاهی و فیلترکیک بر تغییرات رنگیزه های کلروفیلی و مولفه های رشدی در گیاه اسفناج تحت تنش علف کش متری بیوزین آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در گلخانه گروه خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 97-1396 اجرا گردید.

  روش پژوهش: 

  در این پژوهش از جدایه های Pseudomonas alloputida RUM14 و P. protegens CHA0 به عنوان باکتری های محرک رشد گیاهی و از فیلتر کیک به عنوان کود آلی استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی آماری نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار گیاه اسفناج با جدایه های Pseudomonas alloputida RUM14 و P. protegens CHA0 و فیلترکیک به طور معنی داری باعث افزایش رنگدانه های کلروفیلی a (به ترتیب 47، 21، 29 درصد) و b (42، 20 و 18 درصد) و کاروتنوئید (96، 33 و 84 درصد) و هم چنین باعث افزایش وزن خشک ریشه (به ترتیب 59، 30 و 45 درصد)، طول ریشه (108، 51، 53 درصد)، وزن خشک ساقه (56، 49 و 12 درصد) و طول ساقه (31، 19 و 14 درصد) می گردد. بررسی های آماری نشان داد که استفاده از علف کش متری بیوزین به میزان 100 گرم در هکتار به طور معنی داری میزان رنگیزه های فتوسنتزی و مولفه های رشدی را کاهش می دهد. اما استفاده از باکتری های محرک رشد و/یا فیلترکیک به صورت معنی داری باعث کاهش این خسارت می گردد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش برای اولین بیان نمود که استفاده از باکتری های محرک رشد گیاهی سودوموناس و/یا فیلترکیک به طور معنی داری در افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و مولفه های رشدی گیاه اسفناج موثر می باشد. هم چنین تیمارهای ذکرشده خسارت ناشی از استفاده علف کش متری بیوزین را در گیاه اسفناج کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: خسارت، سودوموناس، کلروفیل، متری بیوزین
|
 • Musa Ebrahimpour, Pourang Kasraie *, Hamidreza Larijani, Hamidreza Tohidi Moghadam, Sahar Honarmand Jahromi Pages 1-16
  Objective

  The purpose of this experiment was to investigate the effect of foliar spraying of bacterial herbicides and aqueous extracts of plants on the morphological characteristics and starch of barnyard grass weed and rice.

  Methods

  This experiment was conducted as split factorial based on a randomized complete block design cityAmol with three replications in the two cropping years of 2018 and 2019. Factors included the foliar application of aqueous extracts plants and surfactant of sorghum, broccoli, nettle, eucalyptus, elder-berry, Streptomyces sp-albos containing thaxtomin, Xanthomonas campestris bacteria and control as the main factor, the concentration of the extract was zero, 5, 10 and 15 per thousand as a subfactor and the plant species of rice were Tarom cultivar and barnyard grass weed as a sub-sub factor.

  Results

  By extracts foliar application, barnyard grass seed yield and biological yield decreased and the seed starch percent increased. Rice seed yield in the use of 5 per thousand broccoli extract and 5 per thousand Streptomyces sp-albos was not significantly different from the control. By increasing the concentration of the extract, seed yield and biological yield of rice and barnyard grass showed a further decrease. The lowest seed yield in rice at 3.16 tons/ha was related to elder-berry extract and in barnyard grass 0.68 and 0.61 tons/ha was related to nettle and elder-berry extract.

  Conclusion

  According to the obtained results, Allelopathy and plant pathogens can be one of the basic ways to control weeds in a sustainable agricultural system.

  Keywords: Allelopathy, biological control, Carbohydrate, photosynthesis, Surfactant
 • Ayoub Jafari, Mohammadreza Bihamta, Masoumeh Moghbel, Saeid Soufizadeh, Saeed Bazgeer *, Mostafa Karimi Pages 17-34
  Objective

  To evaluate the effect of planting date on the morphological traits, growth indices and seed corn yield of three varieties, an experiment was carried out in the research farm of University of Tehran in Karaj city in 2019.

  Methods

  The experiment was conducted as a split-plot design based on randomized complete blocks with four replications. In this experiment, planting date in 3 levels (May 24, June 21, and July 18) was considered as main plots and variety (early KSC400, medium-early KSC647, and late KSC704) as sub plots.

  Results

  The results showed the highest yield is related to the second planting date (11.98 ton/Kg-1), and the longest period until the appearance of the the tassel was belonged to the first planting date (63.7 days).
  The third (129/7 days), the second (122/3 days) and first planting date (113/3 days) had the longest period of physiological maturity, respectively. Also, KSC704 had the highest plant height and stem diameter, and KSC647 had the highest number of leaves. Also, the maximum leaf area, the growth rate of crop in the flowering stage was related to the cultivar KSC704 on the second and third planting date, respectively, and the maximum relative growth rate and the net absorption rate in the first vegetative stages were related to the cultivar KSC704 on the third planting date and the second planting date.

  Conclusion

  Overall, the second planting date and KSC704 variety are suggested as the suitable date and variety for Karaj city.

  Keywords: Flowering, leaf area index, physiological maturity, Plant height, total dry matter
 • Azam Sadat Yousefi *, Mohammad Ali Bahmanyar, Bahi Jalili, Mahdy Ghajar Pages 35-49
  Objective

  Proper nutrition program is one of the main ways to improve plant quality and has a significant role in increasing its performance.

  Methods

  To investigate the effect of the use of organic and mineral sources containing silicon on the concentration of silicon, nitrogen, phosphorus and potassium in rice plants (Oryza sativa L.), an experiment in the form of chopped plots with three replications in the fields of Dazmirkandeh village in the suburbs of Sari city in 2019. All the experimental steps were done in the laboratory of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The main factor was two varieties of rice and the secondary factor was the type and amount of silicon sources in 11 levels of fertilizer treatment.

  Results

  According the results, the simple effect of variety and different sources of silicon on the concentration of silicon was significant in the flag leaf, biomass and grain of rice. The average concentration of nutrients in aerial organs in Tarem Hashemi cultivar was more than Shiroudi cultivar and different sources of silicon could increase the concentration of silicon elements in flag leaves by 70%, biomass by 16% and seeds by 20%, and nitrogen by 12 and 55 respectively, and 50%, increase phosphorus by 100, 60 and 87% and finally increase potassium by 20, 15 and 50%.

  Conclusion

  In general, the use of all silicate treatments compared to the control treatment and basic fertilizer increased the concentration of silicon and other elements in the aerial parts of the plant.

  Keywords: Biochar, Modifier, Paddy field, rice straw, Silicon
 • Masoumeh Makvandi, Abdolmahdi Bakhshandeh, Ali Moshatati *, Mohammad Moradi Telavat, Aydin Khodaei Joghan Pages 51-74
  Objective

  The effect of the combined use of nitrogen fertilizer with sugarcane residue compost and growth-promoting bacteria on wheat quality traits and yield in the heat stress conditions of the end of the season in Ahvaz was investigated.

  Methods

  An experiment was carried out in the form of two split plots in the form of a randomized complete block design with three replications. The experimental factors include three sowing dates: 22 November, 11 December and 31 December in main plots; six combined of nitrogen with compost include control, 100% nitrogen, 75% nitrogen+ 25% compost, 50% nitrogen+ 50% compost, 25% nitrogen+ 75% compost and 100% compost in sub-plots and two levels of use and non-use of bacteria in sub plots.

  Results

  Results showed the effect of Sowing date and the combined use of nitrogen with compost and growth-promoting bacteria were significant on all measured traits. Average comparison showed that combined use of 50% nitrogen + 50% compost with bacterial application increased the characteristics of Grain filling duration and Grain filling rate, Grain protein percentage and wet gluten. Also, the highest seed yield (5864 kg/ha) was obtained on the first planting date and combined consumption of 50% nitrogen + 50% compost and the lowest amount (1115 kg/ha) was obtained on the third planting date and the control treatment.

  Conclusion

  The combined use of nitrogen fertilizer and compost with growth-promoting bacteria could reduce the negative effect of heat stress at the end of the season on the measured plant traits.

  Keywords: Khuzestan, Organic fertilizer, Plant growth promoting rhyzobacteria, Sowing date, Urea
 • Masomeh Ganji *, Serolah Galeshi, Hamid Jabbari, Forough Sanjarian, Benjamin Torabi Pages 75-89
  Objective

  Water stress affects the crucial processes and yield of crops. This study aimed to investigate the effect of water stress on physiological and biochemical traits of safflower genotypes.

  Methods

  A factorial experiment was carried out as randomized complete block design in Seed and Plant Improvement Research Institute during 2017-19. The treatments included two irrigation levels (40 and 80% depletion of available water) and Parnian, Goldasht and Kazak genotypes. Plants were sown in soil columns with a height of 150 and a diameter of 23 cm, and irrigated by a drip system. Antioxidant enzymes, malondialdehyde, proline, relative water content, chlorophyll, seed yield and fatty acid composition were measured at the end.

  Results

  Water stress significantly increased the accumulation of hydrogen peroxide and malondialdehyde in safflower genotypes which led to increased catalase and peroxidase enzyme activity by 1 and 2.5 U, respectively. The proline content increased about 16 times under water stress conditions. In contrast, the relative water content showed a significant decrease, which resulted in increased canopy temperature and decreased seed yield by 70%. The Kazak genotype had the lowest increase in canopy temperature under stress conditions and showed higher yield stability. Moreover, the fatty acid composition of seed oil changed and the amount of linoleic acid decreased by 1.8% under water stress conditions.

  Conclusion

  The results showed that in addition to drought-related physiological traits, no increase in saturated/unsaturated fatty acid ratio is also an important indicator in screening superior genotypes for cultivation in water shortage.

  Keywords: Antioxidant Enzymes, Canopy temperature, Fatty acid, linoleic acid, relative water content
 • Faezeh Chehrehnoorani, Rahdari Parvaneh *, Marefat Mostafavi Rad, Mahmoud Asadi, Shadi Kiabi Pages 91-108
  Objective

  In order to evaluate the foliar application of Ca and Zn fertilizers on seed and fatty acids composition of peanut oil (cv. NC2), an experiment was conducted at the Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Guilan Province, Rasht, Iran, during 2018 and 2019 cropping seasons.

  Methods

  This experiment was carried out as a split plot based on randomized complete block design with three replications. Four levels of Zn fertilizer sources, including without Zn application (as control), nano-chelated Zn fertilizer, Zn-EDTA, and Zn sulfate were considered as the main plot and four levels of Ca fertilizer sources, including nano-chelated Ca fertilizer, Ca-EDTA, Ca-chloride and, Ca-nitrate were considered as the sub plot.

  Results

  Foliar application of fertilizers was done before the flowering stage and then repeated with 30-days intervals. The highest seed yield (2790 kg/ha), biological yield (9303 kg/ha), seed oil content (52.3 percent), oil yield (1625 kg/ha), protein yield (673 kg/ha), and oleic unsaturated fatty acid (57.3 percent) was obtained under simultaneous foliar application of Ca and Zn nano-fertilizers and increased the parameters by 29.8, 17.5, 13.4, 38.3, 24.4 and 19.2 percent in comparison to control treatment, respectively.

  Conclusion

  Application of Zn and Ca nano-chelated fertilizers as foliar sprays improved seed and oil yield of peanut under the local conditions. Hence, the Zn and Ca nano-chelated fertilizers could be recommended to enhance the quantitative and qualitative yield of peanut.

  Keywords: foliar spraying, Nano-Fertilizer, Oil quality, Protein, seed production
 • Basir Samadi Firozabad, Mahdi Ghiyasi *, Reza Amirnia Pages 109-124
  Objective

  After being sprayed, nano-particles easily enter the leaves through the plant's stomatal system due to their small dimensions. Moreover, the significant increase in the molecular surface area of nano materials enhances their reactivity, consequently improving the plant's ability to utilize these compounds.

  Methods

  The present study was designed as a factorial experiment in a randomized complete block design (RCBD) at the research farm of the Central Station of the Agricultural Research and Education Center of Tehran Province. The study aimed to investigate the effects of foliar application in the form of seven treatments on the quantitative and qualitative performance and yield of the Goldasht safflower cultivar. The seven treatments included no spraying (control), spraying with normal and nano zinc, spraying with normal and nano iron, spraying with normal and nano manganese, and seed priming at three levels of non-priming (control), osmo-priming, and hydro-priming.

  Results

  The results showed that osmo-priming, followed by spraying with nano zinc and then with nano iron, had the most significant effect on increasing all the investigated traits, including yield components, seed yield, and oil percentage in safflower. Additionally, hydro-priming with nano zinc spraying could increase the thousand-seed weight to the highest statistical level.

  Conclusion

  The study suggests that seed priming of safflower with foliar application of micronutrients, especially nano zinc, and iron, can be recommended as a promising method for enhancing the quantitative and qualitative performance and yield of safflower seed and oil in similar weather conditions.

  Keywords: Hydro- priming, Nano iron, Nano Zinc, oil percentage, Osmo-priming
 • Nasrin Teimoori, Mokhtar Ghobadi *, Danial Kahrizi Pages 125-144
  Objective

  The research aimed to investigate the effect of silicon foliar spraying in increasing drought tolerance in Camelina.

  Methods

  The experiment was conducted as a factorial based on a randomized complete blocks design with three replications in a pot experiment. The treatments included two Camelina genotypes (Sohail cultivar and line-84), drought treatments (at two levels: without and with drought stress) and foliar spraying of sodium silicate (at five levels: 0, 2, 4, 6 and 8 mM).

  Results

  The results showed that drought stress decreased grain yield, yield components, and morphological traits of both Camelina genotypes. Drought stress reduced the grain weight per plant of the Sohail cultivar and Line-84 by about 27 and 39%, respectively. Foliar application of silicon effectively increased yield and yield components. On average, foliar spraying of 6 mM silicon compared to the control treatment caused an increase in the traits of grain weight per plant (13.04%), harvest index (12.1%), and the number of siliques per plant (7%). In the correlation analysis, it was found that among the grain yield components, the highest positive correlation coefficient with the grain weight per plant belonged to the number of siliques per plant (0.941).

  Conclusion

  Overall, it seems that foliar application of 6 mM silicon can be effective in increasing drought tolerance in Camelina.

  Keywords: oilseed crop, sodium silicate, The number of branches, The number of siliques, total dry matter
 • Ali Ashori, Manoochehr Gholipoor *, Ahmad Gholami, Hamid Abbasdokht Pages 145-159
  Objective

  The effect of magnetic and superabsorbent water was investigated on some morphophysiological traits and performance of cumin under a low irrigation regime.

  Methods

  An experiment was conducted in the agricultural year of 1399-1400 in the research fields of the Faculty of Agriculture of Shahrood University of Technology in two districts of Rahnjan and Garman of Shahrood city in a factorial format in the form of a randomized complete block design with three repetitions. Irrigation water type treatment at two levels (normal and magnetic) and locations (Rahanjan, Garman) with different climatic conditions and altitude above sea level as the main factor and superabsorbent treatment at three levels (zero, 100 and 200 kg/ha) as a secondary factor. Was considered. In all treatments, irrigation was applied based on 100% of plant water needs.

  Results

  The results showed location, type of irrigation and different concentrations of superabsorbent had a positive and significant effect on the growth characteristics. In the Rahnjan region, due to the climatic conditions and higher average annual temperature and the treatment of 100 and 200 kg/ha of superabsorbent and the use of magnetic water, the highest amount of plant height, percentage and yield of essential oil and protein, soluble carbohydrates were observed.

  Conclusion

  According to the results, most of the traits in the Rahnjan region had higher values than in the German region, and plant cultivation in the Rahnjan region is economical.

  Keywords: Essential oil, location, Low irrigation, Protein, yield
 • Maryam Mansouri, Gholam Akbari *, Elias Soltani, Fatemeh Benakashani Pages 161-177
  Objective

  Study of the promising plant Niger seed with the goal of oil production in Pakdasht

  Methods

  This research was carried out in the form of a split-split plot in the form of a randomized complete block design with three replications in the year 2021 in the Aburihan campus research farm located in Pakdasht. In this study, irrigation cycle in three levels (once every 7 days, once every 10 days and once every 13 days) as the main factor, planting date in two levels (5 June and 22 June) as a secondary factor and fertilizing with bio-fertilizers In four-level including control (without biofertilizer), Shift biofertilizer, Chris biofertilizer and the combination of Shift and Chris biofertilizers as sub-factors were considered.

  Results

  The results showed that the plants cultivated on June 22 were superior to the plants cultivated on June 5 in all investigated traits (including yield components, seed yield, and biological yield) and all three tested irrigation levels. Also with increasing levels of drought stress, the seed yield has significantly decreased in both planting dates under investigation. However, the ratio of seed yield reduction under drought stress was significantly lower in plants cultivated on June 22nd compared to those cultivated on June 5th.

  Conclusion

  The cultivation of seed Niger plant with the application of Chris biofertilizer in the same weather conditions on June 22nd, is recommended as a promising plant that has an acceptable yield from an agricultural point of view and its product has a high oil content.

  Keywords: biological fertilizer, Drought stress, Niger seed, oil percentage, planting date
 • Hakimeh Oloumi *, Ali Zamani, Hosein Mozaffari, Soudabeh Nourzad Pages 179-196
  Objective

  The present research was conducted with the aim of evaluating the effect of melatonin treatment on the tolerance of basil plants to the excess of copper and zinc mineral elements.

  Methods

  The effect of melatonin treatment (at two levels of 0 and 100 micromolar) on the tolerance of basil plants to the excess of mineral elements copper (50 and 150 μM) and zinc (50 and 100 μM) as factorial layout based on a completely randomized design with 3 replications and at 2017 in greenhouse conditions at Graduate University of Advanced Technology, Kerman Done.

  Results

  The triple effect of melatonin and zinc and copper and the double effect of melatonin and zinc on the relative water content of leaves, total chlorophyll, carotenoid, protein, soluble and reduced sugar, anthocyanin and flavonoid were significant at 1% probability level. Membrane stability indices and relative water content of leaves were improved by applying melatonin in the basil plant separately and together with copper and zinc metals. The amount of reducing sugars, chlorophyll, and carotenoids decreased under the influence of zinc and copper toxicity.

  Conclusion

  melatonin by improving physiological characteristics, especially membrane stability, as well as flavonoid compounds, anthocyanin, and glutathione; It led to the reduction of the negative effects caused by excessive amounts of copper and zinc, especially at a concentration of 50 micromolar of these two metals on growth parameters.

  Keywords: Anthocyanin, Basil, Glutathione, Membrane stability index
 • Kosar Asadzadeh, Habiballah Nadian Ghomsheh, Vahid Keshavarz-Tohid *, Abdolreza Siahpoosh Pages 197-212
  Objective

  In order to investigate the impact of plant growth-promoting Pseudomonads isolates and filter cake on the alterations of chlorophyll pigments and growth components in spinach plant under metribuzin herbicide stress, a factorial experiment was conducted as completely randomized blocks at the greenhouse of the Department of Soil Science of the Agricultural Sciences and the Natural Resources University of Khuzestan in 2018-2019.

  Methods

  In this study, Pseudomonas alloputida RUM14 and P. protegens CHA0 were used as PGPR isolates and filter cake was utilized as organic fertilizer.

  Results

  Statistical analysis of the study’s results indicated that treating spinach plants with Pseudomonas alloputida RUM14, P. protegens CHA0, and filter cake significantly increases chlorophyll a (47, 21, 29%, respectively) and b pigments (42, 20, 18%, respectviely) and carotenoids (96, 33 and 84%) and also increases the dry weight of root (respectively 59, 30, 45%), length of root (108, 51, 53%), dry weight of stem (56, 49, 13%) and the stem length (31, 19, 14%). Statistical analysis clarified that applying metribuzin herbicide at the rate of 100 grams per hectare dramatically reduces the content of photosynthetic pigments and growth components. However, utilization of growth-promoting rhizobacteria and filter cake effectively decrease the extent of such damage.

  Conclusion

  The results of this investigation clarified for the first time that the use of Pseudomonads plant growth-promoting rhizobacteria and/or filer cake, significantly enhance the photosynthetic pigments and growth components of spinach plant. Additionally, the mentioned treatments reduce the damage caused by metribuzin herbicide application.

  Keywords: Chlorophyll, damage, metribuzin, Pseudomonas