تعیین هم زمان مقدار کلرپایریفوس و مهم ترین ناخالصی های آن، سولفوتپ و 3 و5 و 6- تری کلروپیریدینول در تکنیکال شرکت های مختلف به روش کروماتوگرافی مایع

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سمیت ناخالصی های یک آفت کش حتی در غلظت های بسیار اندک، در برخی موارد ممکن است معادل ماده موثره آفت کش یا بیشتر از آن باشد. این سمیت می تواند برای مصرف کننده محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست خطرناک باشد. بنابراین کنترل این ناخالصی ها در تکنیکال آفت کش ها بسیار مهم است. بر این اساس در این تحقیق درصد خلوص تکنیکال کلرپایریفوس و همچنین میزان دو ناخالصی مهم آن شامل سولفوتپ و 3 و5 و6- تری کلروپیریدینول یا TCP بررسی شد. بدین منظور از تکنیکال کلرپایریفوس متعلق به  31 شرکت فرمولاتور به صورت تصادفی نمونه برداری و آنالیز شد. برای آنالیز از دستگاه LC-MS/MS مجهز به آنالایزر چهار قطبی سه گانه استفاده شد.‏ نتایج نشان داد، 4/6 درصد از نمونه های تکنیکال حاوی ماده موثره کمتر از مقدار حد مجاز بودند. در 7/9 درصد از نمونه ها مقدار سولفوتپ بیشتر از مقدار مجاز توصیه شده FAO بود و در بیش از 2/32 درصد از نمونه ها مقدار TCP بیشتر از حد مجاز بود. نتایج این تحقیق نشان داد تامین تکنیکال آفتکش ها از منابع معتبر و بررسی میزان ناخالصی ها آن ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و باید در مراحل کنترل کیفی آنها مورد توجه جدی قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2323485 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!