تاثیر سختی و اسیدیته آب بر سمیت حشره کش ها روی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سختی و اسیدیته از ویژگی های مهم آب هستند که می توانند بر کارایی آفت کش ها تاثیر بگذارند. اثر سختی و اسیدیته آب بر کارایی حشره کش ها روی پوره سن دوم سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci با استفاده از روش غوطه وری برگ تعیین شد. در آزمایش اول حشره کش های مالاتیون، استامی پرید و اسپیرومسیفن در نمونه های آب چاه های آبیاری در سه سطح سختی 1869، 645 و 265 میلی گرم بر لیتر، آب استاندارد و دیونیزه برای زیست سنجی استفاده شد. در آزمایش دیگری تاثیر 4 سطح اسیدیته 4، 6، 7 و 9 بر سمیت سه حشره کش فوق بررسی شد. با افزایش سختی آب کارایی حشره کش های آزمایشی کاهش یافت. مقادیر LC50 نشان داد سمیت مالاتیون، استامی پرید و اسپیرومسیفن در آب سخت (1869 میلی گرم بر لیتر) به ترتیب 40، 157 و 84 برابر کمتر از آب دیونیزه بود. همچنین کارایی مالاتیون، استامی پرید و اسپیرومسیفن در آب با سختی 645 میلی گرم بر لیتر نیز به ترتیب 13، 65 و 39 بار نسبت به آب دیونیزه کمتر بود. آفت کش ها در اسیدیته 9 در مقایسه با سایر سطوح سمیت کمتری داشتند. مالاتیون در آب با اسیدیته 6 و 7 به ترتیب 41/11 و 16/7 برابر کارایی مطلوب تری از اسیدیته 9 داشت. عملکرد استامی پرید در اسیدیته 7 و 6 به ترتیب 72/10 و 89/5 بار بهتر از اسیدیته 9 بود. سمیت اسپیرومسیفن در اسیدیته 7 و 6، به ترتیب 51/5 و 82/3 برابر بیشتر از 9 بود. به طورکلی کارایی حشره کش ها در سطوح سختی بالای 265 میلی گرم بر لیتر و اسیدیته قلیایی کاهش یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2323491 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!