بررسی رابطه بین فشار مراقبتی،آمادگی برای مراقبت و کیفیت زندگی در مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر در انجمن آلزایمر ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر با چالش های فراوانی همراه است. و مراقب را در معرض سطوح بالای فشار مراقبتی قرار می دهد واین مساله منجر به کاهش کیفیت زندگی در مراقبین می شود .از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فشار مراقبتی،آمادگی برای مراقبت و کیفیت زندگی در مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر بود.

روش ها

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 150 نفراز  مراقبین مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی انجام شد.. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فشار مراقبتی، پرسشنامه آمادگی برای مراقبت و پرسشنامه کیفیت زندگی مراقبین بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss  (نسخه 25) و  آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یکراهه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ی همزمان انجام شد و سطح معنی داری نیز 0.05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

یافته های توصیفی نشان داد میانگین(انحراف معیار) متغیر آمادگی برای مراقبت31/17(05/6)، فشار مراقبتی 62/28(66/7)  و کیفیت زندگی مراقبین برابر با 23/28(48/2) بود. نتایج نشان داد که سن مراقبین با فشار مراقبتی و آمادگی برای مراقبت با کیفیت زندگی مراقبین رابطه ی مستقیم و معنی دار دارد؛ همچنین آمادگی برای مراقبت با فشار مراقبتی و فشار مراقبتی با کیفیت زندگی مراقبین رابطه ی معکوس و معنی دار داشت (05/0 <p-value).

نتیجه گیری

آمادگی برای مراقبت پیش بینی کننده   فشار مراقبتی است. بطوریکه با افزایش آمادگی برای مراقبت فشار مراقبتی مراقبین کاهش می یابد. همچنین  آمادگی برای مراقبت و فشار مراقبتی پیش بینی کننده های معنی دار کیفیت زندگی مراقبین هستند بطوریکه با افزایش آمادگی برای مراقبت کیفیت زندگی مراقبین نیز افزایش می یابد و با افزایش فشار مراقبتی میزان کیفیت زندگی مراقبین کاهش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
10 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2324807 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!