طراحی الگوی مناسب به منظور آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی برای مدیران مدارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف  طراحی الگوی مناسب به منظور آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی برای مدیران مدارس انجام شد.

مواد و روش ها

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش اجرا میدانی و روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران مدارس استان البرز در سال تحصیلی 1398-1397 به تعداد 1540 نفر تشکیل دادند که 400 نفراز مدیران مدارس، حجم نمونه این پژوهش را تشکیل دادند. که به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی(سهمیه ای) انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی مدیران در قالب 5 مولفه و 56 گویه استفاده شد.و برای تجزیه و تحلیل از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزارهای spss25  و smart pls3 استفاده شد.

یافته ها

یافته ها حاکی از آن است که متغیر توسعه فناوری اطلاعات و آموزش با ضریب مسیر (770/0)، متغیر آموزش و توانمندسازی مدیران با ضریب مسیر (866/0)، متغیر تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری با ضریب مسیر (865/0)، متغیر تدوین سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش با ضریب مسیر(884/0) و متغیر حمایت مدیریت و رهبری با ضریب مسیر (861/0) تاثیر مثبتی را بر ترویج مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی مدیران نشان داد.

نتیجه گیری

نتایج یافته ها نشان از آن داشت که میزان تناسب مدل پیشنهادی نیز مناسب بوده و مدل مورد تایید است.

زبان:
فارسی
صفحات:
185 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2325736 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.