شناسایی عوامل بیماری بلایت باکتریایی گیاه یاس هلندی در تهران و کرج

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

طی ماه‌های تابستان تا پاییز سال 1396 تعداد 50 نمونه مشکوک به بیماری باکتریایی از گیاه یاس هلندی از پارک ها و فضای سبز شهرهای تهران و کرج جمع آوری شد. نمونه‌ها جهت بررسی های بیشتر به آزمایشگاه منتقل شد. ابتدا از نمونه‌های آلوده پس از شستشو و ضد عفونی سطحی با محلول 1% آب ژاول و شستشوی مجدد با آب مقطر استریل، سوسپانسیون لازم تهیه شد. سپس یک لوپ از هر سوسپانسیون روی محیط کشت های نوترینت آگار(NA) و کینگس-بی (KB) کشت گردید. تک کلنی‌های غالب در هر پتری ابتدا خالص سازی و سپس اثبات بیماریزایی شدند. جدایه های باکتریایی که قادر به ایجاد فوق حساسیت روی گیاه شمعدانی و لکه برگی و پژمردگی روی گیاه یاس هلندی بودند انتخاب شدند. از بین جدایه های منتخب، تعداد 7 جدایه که دارای صفات فنوتیپی متفاوت از بعد صفات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بودند انتخاب شدند. با استفاده از PCR، ژن 16S rRNA جدایه های منتخب توسط جفت آغازگر عمومی P1 و P6 تکثیر شدند. پس از توالی یابی محصولات PCR و بلاست توالی ها مشخص شد که 7 جدایه منتخب به جنس/گونه Stenotrophomonas maltophilia، Pseudomonas plecoglossida، Staphylococcus sp.، Ochrobactrum sp.، Achromobacter sp.، Bacillus sp. و Paenibacillus sp. تعلق دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2349743 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!