تاثیر بازدارندگی عصاره آبی اندام های مختلف برخی از علف های هرز مزارع گوجه فرنگی بر مرگ و میر نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نماتد ریشه‌گرهی یکی از مهم‌ترین نماتدهای انگل گیاهی می‌باشد که با ایجاد گال در ریشه میزبان خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می‌کند. استفاده از متابولیت‌های ثانویه گیاهی به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی چون مکانیسم عمل اختصاصی، طیف اثر محدود و قابلیت تجزیه به متابولیتهای غیر سمی به عنوان یکی از بهترین استراتژی‌های جایگزین برای کنترل نماتدها مطرح گردیده است. این پژوهش به منظور بررسی اثر بازدارندگی عصاره آبی گیاهان سلمه تره، تاج خروس و پیچک صحرایی بر نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 فاکتور نوع عصاره (در 3 سطح سلمه تره، تاج خروس و پیچک صحرایی)، غلظت عصاره (در 3 سطح با نسبت 04/0، 2/0 و 4/0%) و اندام عصاره‌گیری شده (در 3 سطح برگ، ساقه و ریشه) در سه تکرار برای هر تیمار در شرایط آزمایشگاه و دو گیاهی که بیشترین تاثیر را داشتند در شرایط گلخانه انجام شد. عصاره هر سه گیاه باعث افزایش چشمگیر درصد مرگ و میر لارو‌های سن دوم نماتد در شرایط آزمایشگاه شد به نحوی که عصاره 4/0 % برگ تاج‌خروس با 3/98% مرگ و میر لارو سن 2 بیشترین مرگ و میر و عصاره 2/0% و 04/0% ریشه پیچک با 37% کمترین میزان مرگ و میر را نشان داد. دو گیاه تاج خروس و سلمه تره که دارای بهترین نتایج در شرایط آزمایشگاهی بودند در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. کارآیی گیاه تاج خروس در کاهش آلودگی به نماتد نسبت به سلمه تره بیشتر بود. برگ گیاه تاج خروس نسبت به سایر اندامها در کاهش جمعیت نماتد موثرتر بود. عصاره هر دو گیاه باعث کاهش رشد گیاهان بدون آلودگی به نماتد نسبت به شاهد (بدون نماتد و بدون عصاره) گردید. به نظر می‌رسد اضافه کردن علفهای هرزی مثل تاج‌خروس و سلمه تره به خاک مزارع گوجه فرنگی، می‌تواند جمعیت لارو سن دو M. javanica در خاک را کاهش دهد، هرچند که رشد گیاه گوجه فرنگی نیز کاهش می‌یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2349744 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!