مرور نظام مند مطالعات حوزه ورزش زنان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش، مرور نظام مند مطالعات حوزه ورزش زنان بود. روش تحقیق توصیفی، از نظر مسیر اجرا، تحلیل محتوا و از نظر جمع آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری تحقیق (1157=N)، پایان نامه ها، رساله ها، طرح های پژوهشی و مقالات چاپ شده در حوزه ورزش زنان از سال 1380 تا 1394 بود. ابزار مورد استفاده در تحقیق شامل یک برگه کدگذاری شده بود که ضریب توافق بین کدگذاران آن به وسیله فرمول پی اسکات، 90 درصد به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات و خی دو) و همچنین، نرم افزار SPSS18 و EXCELL2007  در سطح معنا داری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشتر تحقیقات انجام گرفته در حوزه ورزش زنان در سال های 1390 تا 1394 انتشار یافته اند (6/68 درصد). کل تحقیقات انجام گرفته در خصوص ورزش زنان در فاصله سال های 1380 تا 1394 به تعداد 1157 سند بوده است که از این تعداد، 7/85 درصد از اسناد را مقالات به خود اختصاص داده اند. در نهایت به نظر می رسد که در مورد پوشش موضوعی تحقیقات انجام گرفته در حوزه ورزش زنان، در زمینه توجه به مولفه ها و رشته های ورزشی مختلف و همچنین روش شناسی و ابزار، تعادل وجود ندارد و پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت هریک از این مولفه ها در کشور و نیاز تحقیقی در آنها، مورد استقبال و توجه نویسندگان قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
745 تا 765
لینک کوتاه:
magiran.com/p2351184 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!