تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه و فیلتر کیک بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه اسفناج در برهم کنش با علف کش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گیاه اسفناج گیاهی حساس به علف های هرز بوده و علف کش اختصاصی برای آن وجود نداشته و استفاده از علف کش های پیشنهادی مانند متری بیوزین باعث اختلالات متابولیکی در اسفناج شده که نتیجه آن کاهش مولفه های رشدی و تغذیه ای در این گیاه می باشد. در این پژوهش تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه از گروه سودوموناس (جدایه هایRUM14  و CHA0) و فیلتر کیک به عنوان محصول جانبی کارخانه شکر (F) و ماده ای غنی بر غلظت عناصر غذایی و وزن خشک در گیاه اسفناج بررسی شد. همچنین تاثیر باکتری های ذکر شده و فیلتر کیک بر کاهش اثرات منفی تنش ناشی از علف کش متری بیوزین مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از باکتری های ریزوسفری محرک رشد و فیلترکیک هر کدام به تنهایی و یا با استفاده همزمان باعث افزایش غلظت عناصر پرمصرف (فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و کم مصرف (مس، روی و آهن) و همچنین افزایش وزن خشک در گیاه اسفناج می گردد. از نظر آماری بیشترین افزایش غلظت عناصر و وزن خشک در تیمار استفاده همزمان جدایه RUM14 و فیلترکیک (RUM14+F) مشاهده گردید. همچنین مشخص گردید استفاده از علف کش متری بیوزین باعث کاهش غلظت عناصر و وزن خشک می گردد و از نظر آماری با افزایش مصرف علف کش این تغییرات افزایش می یابد. بررسی های آماری نشان داد که استفاده از باکتری های ریزوسفری محرک رشد و فیلتر کیک به تنهایی و یا با هم، اثر تنش ناشی از استفاده علف کش (کاهش وزن خشک و همچنین کاهش غلظت عناصر) را به میزان زیادی در گیاه اسفناج کاهش می دهد و از نظر اماری تیمار RUM14+F  موثرترین تیمار بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جدایه های باکتری سودوموناس و فیلترکیک در افزایش رشد گیاه اسفناج، افزایش عناصر پر مصرف و کم مصرف در گیاه اسفناج و همچنین در کاهش تنش ناشی از استفاده از علف کش موثر می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
583 تا 597
لینک کوتاه:
magiran.com/p2352019 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!