مدل خرپایی جهت تخمین مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح فاقد آرماتور عرضی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش، یک رابطه جدید براساس مدل خرپایی به منظور محاسبه مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح فاقد آرماتور عرضی در ناحیه اتصال ارایه می نماید. به منظور تحلیل و بررسی نواحی ناپیوسته از لحاظ بارگذاری و هندسی مثل تیرهای عمیق، کربل ها و اتصالات تیر به ستون استفاده از تیوری تیر معمول براساس فرضیه برنولی نامناسب بوده و بایستی از مدل خرپایی بهره گرفت. مدل خرپایی براساس جریان نیروها و جهات تنش های اصلی، ناحیه ناپیوسته عضو را با استرات های بتنی و تای های فولادی که در گره به یکدیگر متصل می گردند؛ به شکل یک خرپا، ایده آل می نماید. براساس بهینه سازی توپولوژی صورت گرفته به منظور تعیین جهات تنش های اصلی ناحیه اتصال؛ مکانیزم اصلی انتقال برش در اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح فاقد آرماتور عرضی ، مکانیزم استرات قطری می باشد. بنابراین مدل خرپایی پیشنهادی از یک استرات قطری بتنی از نوع بطری شکل تشکیل می گردد. دقت رابطه پیشنهادی با مقایسه مقاومت برشی 20 اتصال موجود در پژوهش های تجربی پیشین که براساس معیارهای منطقی انتخاب شده اند، کنترل شده است. رابطه پیشنهادی با درنظرگیری پارامترهای موثر بر رفتار اتصالات خارجی مثل مقاومت فشاری مشخصه بتن، درصد و مقاومت آرماتور طولی کششی تیر، آرماتورهای میانی ستون و نسبت ابعاد اتصال قادر به تخمین مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح فاقد آرماتور عرضی در ناحیه اتصال با دقت مناسب می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
474 تا 492
لینک کوتاه:
magiran.com/p2362178 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!