مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کلیه موش NMRI به دنبال سمیت القا شده با نانو ذرات نقره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

افزایش کاربردنانو ذرات نقره در محصولات مصرفی ممکن است اثرات مفید یا مضری بر ساختار بدن انسان و موجودات زنده داشته باشد. از اندام های هدف نانوذرات نقره در بدن کلیه است .هدف از این پژوهش بررسی اثر ژل رویال بر بافت کلیه موش در پی سمیت نانو ذرات نقره بود.

مواد و روش ها

24 سر موش نر بالغ NMRI به 4 گروه: کنترل، نانوذرات نقره(Kg/ day / mg 500 گاواژ)، ژل رویال(Kg/ day / mg 300 گاواژ) و نانوذرات نقره به همراه ژل رویال تقسیم وبه مدت 35 روزتیمار شد. ارزیابی بافت کلیه با روش های استریولوژیک انجام شد. آنالیز پارامترهای بیوشیمیایی مالون دی آلدیید، اوره، کراتینین وظرفیت آنتی اکسیدانی تام به روش FRAP انجام شد . داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey تجزیه و تحلیل آماری شد و تفاوت میانگین ها در حد(05/0 p<) معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

در تیمار با نانوذرات نقره افزایش معنی داری در میانگین حجم کل جسمک کلیوی و کاهش معنی داری در میانگین حجم کل فضای کپسول بومن نسبت به گروه کنترل مشاهده شد(05/0p

زبان:
فارسی
صفحات:
176 تا 191
لینک کوتاه:
magiran.com/p2368171 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!