بهینه سازی ریزازدیادی شمشاد خزری (Buxus sempervirens auct non L.)، یک درختچه ی زینتی بحرانی در حال انقراض با تیمار بنزیل آمینو پورین و نفتالین استیک اسید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شمشاد خزری (Buxus sempervirens auct non L.) درختچه ای سخت ریشه زا است و تکثیر کندی دارد. این گونه ی گیاهی با ارزش به دلیل هجوم نوعی قارچ به نام Calonectria pseudonaviculata، در معرض خطر انقراض قرار دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر غلظت های مختلف 6-بنزیل آمینو پورین (BAP) و ɑ-نفتالن استیک اسید (NAA) (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر، از هر دو) بر ریزازدیادی شمشاد خزری بود. ضدعفونی ریزنمونه های این گونه بسیار مشکل است. کاربرد تلفیقی ضدعفونی کننده ها پیشنهاد می شود. نتایج ریزازدیادی نشان داد که بیشترین تعداد شاخساره (60/6 در گیاهچه)، در ریزنمونه های سرشاخه ی تیمارشده با 1 میلی گرم در لیتر BAP به دست آمد. بیشترین تعداد گره (50/5 در گیاهچه) و تعداد برگ (با میانگین 10/8 عدد در گیاهچه)، به ترتیب در محیط های غنی شده با 1 میلی گرم در لیتر BAP همراه با 5/0 و 2 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. بالاترین طول ریشه (15/10 سانتی متر در گیاهچه) در ریزنمونه های تیمارشده با 1 میلی گرم در لیتر BAP همراه با 1 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. همچنین، بیشترین تعداد ریشه (20/8 در گیاهچه)، در ریزنمونه های تیمارشده با 5/0 میلی گرم در لیتر BAP همراه با 1 میلی گرم در لیتر NAA اندازه گیری شد. بعد از تکثیر، گیاهچه ها برای سازگاری به بستری از پیت و پرلیت به نسبت 1 به 1 منتقل شدند. حدود 90 درصد از این گیاهچه ها باززایی شدند و بقا داشتند. این گیاهچه های زنده، از نظر ریخت شناسی شبیه پایه های مادری بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2375530 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!