سنگ نگاری، زمین شیمی و تحلیل فرکتال انکلاوهای مافیک توده آذرین درونی الوند برای بررسی فرایند آمیختگی ماگمایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مجموعه آذرین درونی الوند در پهنه سنندج- سیرجان و در جنوب و باختر همدان جای دارد. بررسی های سنگ‏ نگاری نشان می‏ دهند این توده از سنگ های آذرین درونی مافیک، گرانیتوییدهای پورفیرویید و لوکوکرات همراه با انکلاوهای سورمیکاسه، میکروگرانولار مافیک و میکروگرانولار فلسیک و هورنفلسی تشکیل شده است. بررسی های صحرایی، سنگ‏ نگاری و زمین شیمیایی نشان می‏ دهند انکلاوها، سنگ میزبان و سنگ های مافیک سرشت کالک آلکالن دارند و از دیدگاه شاخص اشباع از آلومین (ASI) سنگ میزبان در محدوده پرآلومین، انکلاوهای میکروگرانولار مافیک و سنگ های مافیک در محدوده متاآلومین و مرز متاآلومین و پرآلومین هستند. برپایه نمودارهای عنکبوتی، در همه سنگ ها تهی‏ شدگی از عنصرهای HFSE و غنی‏ شدگی از عنصرهای LILE دیده می شود که از ویژگی‏ های سنگ های پهنه های فرورانش است. پیچیدگی ریخت شناسی انکلاوها نشان دهنده پدیدارشدن ساختارهای فرکتال در انکلاوهای الوند و نشانه ای از رویداد فرایند آمیختگی ماگمایی در این توده است. ابعاد فرکتال انکلاوها از 08/1 تا 21/1 متغیر است و در نمودار ستونی مد آن 1/1 است. بر پایه بعد فرکتال انکلاوها، نسبت لگاریتم گرانروی سنگ میزبان به انکلاو، طیفی از 48/0 تا 74/0را نشان می‏ دهد و مد آن در نمودار ستونی 51/0 است. ازآنجایی که انکلاوهای میکروگرانولار مافیک در توده آذرین درونی الوند به شکل های مختلف دیده می‏ شوند، این نکته پیشنهاد می‏ دهد اثر آمیختگی ماگمایی (آمیختگی مکانیکی) روی انکلاوها و میزبان در بخش‏ های مختلف شمال توده الوند متفاوت بوده است؛ به گونه ای که از مرز توده مافیک به سوی مرکز توده گرانیتوییدی، اندازه انکلاوها کوچک تر، شمار آنها کمتر و بعد فرکتال در آنها کاهش می‏ یابند.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2383375 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.