گستره دلالت واژگان عام و مطلق قرآن کریم (با تاکید بر دیدگاه نسبیت اطلاقات و عمومات قرآنی در چهارچوب سیاق و فضای نزول)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کاربرد فراوان الفاظ عام و مطلق در آیات قرآن کریم، بیانگر ضرورت توجه به این واژگان در تفسیر آیات قرآن کریم است. این مسئله که دایره و گستره شمولیت این واژگان چه اندازه است و آیا دلالت این واژگان صرفا مبتنی بر گستره الفاظ است و گستره معنایی آن هیچ حد و حصری ندارد یا آنکه عمومیت این واژگان تنها در دایره و مرزهای سیاق و فضای نزول، شمولیت و فراگیری دارد و محدودیت های سیاق و فضای نزول موجب تضییق دلالت این نوع واژگان می شود، موضوع تحقیق حاضر را شکل می دهد. این پژوهش با هدف ضابطه مند کردن تفسیر این دسته از واژگان قرآنی، به گردآوری نظریات مطرح در این زمینه و تحلیل ادله آن پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که واژگان عام و مطلق قرآن کریم را از یک طرف نمی توان تنها به موارد نزول، محدود و منحصر دانست و از طرف دیگر نمی توان دلالت آن ها را بی قید و شرط برشمرد و تاثیر سیاق و فضای نزول را در تضییق دلالت آن ها نادیده گرفت. این دیدگاه که می توان از آن با عنوان «نسبیت اطلاقات و عمومات در چهارچوب سیاق و فضای نزول» یاد کرد افزون بر آنکه مبتنی بر اصول محاوره عرفی و ادله اصولی است، با فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن کریم و روایات تفسیری اهل بیت (ع)، قابل تفسیر است چنان که می توان در برخی از روایات اهل بیت (ع) شواهدی بر تفسیر نسبی اطلاقات و عمومات قرآنی یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2388290 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.