بنیادی ترین چالش سیاسی دولت افغانستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حجم، عمق و گستردگی جرایم سازمان یافته فراملی در افغانستان و تلاش های کم ثمر دولت در مبارزه با آنها، پرسش از چالش های دولت افغانستان در مبارزه با این جرایم را مطرح می سازد. این نوشتار با روش جامعه شناختی از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از گزارش ها و تحقیقات میدانی موسسات معتبر داخلی و بین المللی پی جوی مهم ترین چالش در این باره است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ عقلانیت سیاسی قبیله ای، ریشه ای ترین مولفه تاثیرگذار بر سلطه ناسیونالیسم یاد شده است. نتیجه محتوم آن زایش و تولید فرهنگ سیاسی قومی و نژادی در این کشور بوده است. ساختارهای سیاسی و اداری به عنوان شکل دهنده مناسبات سیاست و قدرت، از دل فرهنگ سیاسی قومی و نژادی ظهور یافته که خود آشکارا انعکاس دهنده ارزش ها و باورهای قومی و نژادی در افغانستان است. چهره عریان تر سلطه این نوع ناسیونالیسم بر مناسبات سیاست و قدرت در تطبیق گزینشی قوم گرایانه قوانین رسمی این کشور، از اختصاص قوم گرایانه پروژه های توسعه ای ملی و کانالیزه شدن بازسازی و کمک های جامعه جهانی گرفته تا نگاه قوم گرایانه در برگزاری انتخابات و برخوردهای تبعیض آمیز در نهادها و ادارات دولتی به خوبی قابل مشاهده است. در چنین وضعیتی، شکل گیری موازنه قدرت اقوام، تمرکززدایی ساختاری از قدرت سیاسی و توسعه و تقویت جامعه مدنی از جمله مهم ترین راه حل های مواجهه با این چالش برای دولت افغانستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ارزیابی می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
221 تا 248
لینک کوتاه:
magiran.com/p2392630 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!