تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد و انگیزش شغلی معلمان با نقش میانجی دینداری در کار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد و انگیزش شغلی معلمان با نقش میانجی دینداری در کار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همدان که تعداد آن ها بالغ بر 3700 نفر می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه های آماری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است که با استناد جدول مورگان 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها چهار پرسشنامه استاندارد دینداری گلاک و استارک (1965)، اخلاق حرفه‎ای آرمیتو و همکاران (2011)، عملکرد هرسی و گلداسمیت (2008) و انگیزش هاکمن و اولدهام (1980) بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارSpss-21 و استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SmartPLSانجام پذیرفت. در نهایت یافته های پژوهش تاثیر اخلاق حرفه ای و ابعادش بر عملکرد و انگیزش شغلی معلمان با نقش میانجی دینداری در کار را در جامعه مورد مطالعه مورد تایید قرار داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
265 تا 291
لینک کوتاه:
magiran.com/p2396737 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!