شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی گری سازمانی برای مدیران دانشگاه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مربی گری مدیران در سازمان به عنوان یکی از روش های کارآمد در پرورش منابع انسانی، می تواند یک مهارت ضروری برای آموزش کارکنان و افزایش رفتارهای اثربخش کارکنان باشد. لذا هدف این پژوهش، شناسایی و ارایه شبکه مضامین مربی گری سازمانی برای مدیران دانشگاه ها بود که به روش کیفی انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی بود. حوزه پژوهش 45 عنوان متن مندرج در سایت های علمی از سال های 1999 تا 2019 بود. یافته ها نشان داد بعد از حذف مضامین تکراری و تلخیص مضامین مشابه 50 مضمون پایه، سپس 9 مضمون سازمان دهنده(توسعه تعاملات سازمانی، مدیریت مشارکتی، تشکیل تیم های کارآمد، تاکید بر روابط انسانی، اخلاق مداری، توسعه منابع انسانی، هدف مداری، تدوین شاخص های عملکرد ، طراحی چرخه یادگیری سازمانی) و در نهایت 3 دسته مضمون فراگیر تحت عنوان(هم افزایی سازمانی، رویکرد انسان گرایانه و فرآیندمحوری) شناسایی شد. با استفاده از نظر صاحب نظران و اساتید دانشگاه روایی محتوایی آن با استفاده از روش لاوشه بدست آمد و همه مضامین تایید شدند. همچنین با استفاده از روش هولستی پایایی این مرحله 94/0 بدست آمد. در نهایت شبکه مضامین مربی گری سازمانی برای مدیران دانشگاه ها طراحی و ارایه شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
80 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2404442 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!