ترجمه و روان سنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی غربالگری سرطان دهانه رحم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

این مطالعه با هدف ترجمه و روانسنجی مقیاس خودکارآمدی غربالگری سرطان  دهانه رحم انجام شد.

مواد و روش ها

ابتدا نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان با روش ترجمه و باز ترجمه تهیه شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری(کیفی و کمی)، روایی محتوا (کیفی و کمی) و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) در 400 زن مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به روش آزمون-بازآزمون (محاسبه ضریب همبستگی درون طبقه ای) و نیز بررسی همبستگی درونی (محاسبه ضریب آلفا-کرونباخ) تعیین شد. تحلیل های آماری توسط نرم افزارهای SPSS24 و lisrel  8/8 انجام پذیرفت.

یافته ها

طیف مقادیرمحاسبه شده برای نسبت و شاخص روایی محتوای گویه های مورد بررسی به ترتیب (00/1-92/0) و  (1/00-0/92) و میزان امتیازهای تاثیرآن ها همه از 1/5 بالاتر بود. طیف ضریب همبستگی درون طبقه ای و ضریب آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه به ترتیب(0/97- 0/84) و (0/85- 0/66) محاسبه شد.نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل "اطمینان به کنترل موانع محسوس"،" اطمینان به پیروی از دستور العمل اجرا "و" اطمینان به کنترل موانع نامحسوس"بود. مدل برازش یافته بر اساس این سه عامل  58/29 درصدکل واریانس خودکارآمدی در انجام پاپ اسمیر را تبیین کرد. در تحلیل عاملی تاییدی الگوی حاصل از سه عامل فوق دارای برازش مطلوب بود (0/810= RMSEA ، 0/91=CFI ، 0/96= GFI ، 3/3=X2/df).

نتیجه گیری

نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی سرطان دهانه رحم با 8 سوال و سه عامل یک ابزار معتبر و پایا است و می تواند جهت سنجش خودکارآمدی زنان ایرانی واجد شرایط انجام تست پاپ اسمیر مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2408150 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!