تحلیل محیط و تعیین انتظارات فدراسیون شمشیر بازی ایران بر اساس مدل SCORE

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برای موفقیت درعرصه ورزش و بین الملل، فدراسیون ها بایددر راستای برنامه ها، اهداف خود را، جهت دستیابی به بالاترین جایگاه های ورزشی دردنیا و آسیا تنظیم نمایند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین حوزه های کلیدی، تحلیل محیط، شناسایی نقاط قوت، محدودیت ها، ریسک ها و فرصت هابه صورت تفکیک شده برای هر حوزه و تعیین انتظارات فدراسیون شمشیر بازی ایران بود.تحقیق حاضر برمبنای هدف، کاربردی؛ برمبنای راهبرد، ترکیبی (کیفی - کمی) و برمبنای مسیراجرا ، مبتنی بر مطالعات راهبردی است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد بالادستی و نظرات شورای راهبردی فدراسیون شمشیربازی، هفت حوزه کلیدی عملکرد، به ترتیب اولویت، روابط عمومی و بین الملل، استعداد یابی و قهرمان پروری، توسعه منابع انسانی ،ساختار و تشکیلات، رویداد های ورزشی، امکانات و تجهیزات و بازاریابی و منابع مالی بود. از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان شمشیربازی(n=50) به تحلیل محیط درونی و بیرونی فدراسیون به تفکیک هر یک از حوزه های کلیدی پرداخته شد. بر مبنای مدل SCORE در تحلیل محیط درونی از رویکرد منابع سازمان و رویکرد تحلیل وظیفه ای سازمان و در تحلیل محیط بیرونی، دو سطح محیط کلان و محیط خرد مورد تحلیل قرارگرفت. سپس برای حوزه های کلیدی عملکرد، انتظارات یا اهداف کیفی فدراسیون تدوین شد،که مهمترین آنها :روابط عمومی مستمر، شفاف و کار آمد در کسب و حفظ حمایت های مالی و معنوی، توسعه و آموزش شمشیر بازی برای همه ، حفظ و حمایت از قهرمانان، شایسته سالاری ،حمایت و آموزش مستمر و افزایش مشارکت نیروهای متخصص و.. اشاره کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2417202 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!