تاثیر تابش نور آبی و غلظت های مختلف نانوسیلور بر عمر گلجایی و صفات دخیل بر حفظ کیفیت پس از برداشت گل های شاخه بریده آلسترومریا رقم ’ناپولی‘

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کاربرد نور آبی در مرحله پس از برداشت گل های شاخه بریده روشی جدید جهت بهبود عمر گلجایی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدت زمان های مختلف تابش نور آبی (6، 12، 18 و 24 ساعت) و تیمار پالس نانوسیلور (5، 10، 15 و 20 میلی گرم در لیتر)  بر عمر گلجایی و صفات وابسته به آن در گل های شاخه بریده آلسترومریا رقم ’ناپولی‘ اجرا شد. از  ساکارز 3 درصد به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که بیشترین عمر گلجایی متعلق به تیمارهای 10 میلی گرم در لیتر نانوسیلور (66/22 روز) است که از نظر آماری با تیمارهای 12 ساعت نور آبی (00/22 روز) و 20 میلی گرم در لیتر نانوسیلور (66/21 روز) تفاوت معناداری نداشت. کمترین کاهش وزن تر به ترتیب با کاربرد 18 و 12ساعت نور آبی و 10 میلی گرم در لیتر نانوسیلور بدست آمد. بیشترین درصد ماده خشک (34/57 درصد) با کاربرد 10 میلی گرم در لیتر نانوسیلور بدست آمد. گل هایی که به مدت 12 ساعت با نور آبی تیمار شدند دارای بیشترین میزان کلروفیل a و b (به ترتیب با 52/2 و 27/1 میلی گرم در هر گرم وزن تر)، بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز (26/5 نانومول در هر گرم وزن تر در دقیقه) و کمترین فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز (007/0 میکرومول در هر گرم وزن تر در دقیقه) بودند. کمترین باکتری محلول گلجایی با کاربرد 15 میلی گرم در لیتر نانوسیلور و بیشترین پروتیین گلبرگ با کاربرد 24 ساعت نور آبی حاصل شد. نانوسیلور در کنترل و مهار باکتری های گرم منفی و نور آبی در کنترل و مهار باکتری های گرم مثبت در محلول گلجایی موثر بودند. با توجه به نتایج می توان نور آبی را به عنوان یک عامل فیزیکی موثر در حفظ عمر گلجایی و صفات وابسته به آن در گل های شاخه بریده آلسترومریا رقم ’ناپولی‘ معرفی کرد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
31 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2425454 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!