فهرست مطالب

Ornamental Plants - Volume:13 Issue: 4, Autumn 2023

Journal of Ornamental Plants
Volume:13 Issue: 4, Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/11/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صفحات 217-226

  در سال های اخیر در نتیجه تنش های محیطی تعداد زیادی از درختان کاج دراین پارک ها و جنگل کاری های استان های تهران و البرز دچار خشکی شده و شرایط را برای آلودگی آفات ثانویه نظیر سوسک های پوست خوار کاج (Orthotomicus erosus) فراهم نموده است. در یکصد محل رویش کاج، در هر محل، سه درخت به تصادف انتخاب شد و در این محل ها، میانگین درصد خشکیدگی درختان، درصد پهنه خاک زیر تاج پوشش و تعداد آبیاری در طول فصل رشد (بهار و تابستان) سنجش شد و نسبت به نمونه برداری از منطقه فعالیت ریشه در دو عمق 30- 0 و 60- 30 سانتی متری اقدام گردید. در نمونه های خاک پس از خشک شدن در مجاورت هوا، کوبیده شدن و عبور از الک 2 میلی متری، درصد ذرات درشت اندازه گیری شد. در هر نمونه خاک، بافت خاک (درصد ذرات شن، سیلت و رس)،pH خاک، قابلیت هدایت الکتریکی، کربنات کلسیم معادل، ماده آلی و غلظت قابل جذب عناصر سدیم، پتاسیم و فسفر اندازه گیری شدند. در عمق 60 -30 سانتیمتری (خاک زیرسطحی) نیز به منظور اندازه گیری جرم مخصوص ظاهری و تخلخل خاک، با سیلندر از خاک نمونه برداری شد. تجزیه و تحلیل رگرسیونی به سه روش Enter، گام به گام پس و پیش رونده با 15 سری متغیر به عنوان متغیرهای ورودی برای برآورد یا پیشبینی درصد خشکیدگی کاج انجام شد. در مجموع مدل رگرسیون گام به گام پیش رونده، با R2=0.757 و خطای RMSE=15.02، مناسب ترین مدل در برآرود درصد خشکیدگی درخت است که با دو متغیر درصد شن عمق زیر سطحی خاک (cm 60- 30) و مواد درشت عمق سطحی خاک (cm 30- 0)، مدل مناسب تری تشخیص داده شد.

 • صفحات 227-240

  برای کنترل نور خورشید در هوای آزاد و گلخانه ها در ایران، شبکه های سایه بان ضروری است. استفاده از توری های سایه بان می تواند دمای هوا را در منطقه تحت پوشش کاهش دهد. نشان داده شده است که انتخاب تورهای سایه با رنگ مناسب نقش مهمی در رشد گیاهان زینتی در شرایط مشابه دارد. به منظور دستیابی به این هدف، آزمایشی برای بررسی تاثیر توری سایه دار در سایه های آبی، سفید و سبز (در سطح سایه 50 درصد) بر رشد گیاهان شاخ و برگ زینتی Dieffenbachia amoena انجام شد. طرح پایه آزمایش شامل بلوک های کامل تصادفی بود. در طول دوره رشد اقتصادی پنج ماهه در شرایط گلخانه، ارتفاع بوته، قطر و شاخص کلروفیل هر دو هفته یکبار اندازه گیری شد. در پایان رشد، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، شاخص رشد گیاه و عناصر غذایی برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که دیفن باخیا که در زیر شبکه های سایه آبی رشد می کند دارای ارتفاع، شاخص رشد، وزن خشک ریشه و آهن بالاتری نسبت به آنهایی است که در زیر شبکه های سایه دار سفید و سبز رشد می کنند. از آنجایی که اکثر گلخانه های ایرانی این گیاه زینتی را زیر توری های سایه سبز تولید می کنند و با توجه به اینکه این دو توری رنگی دارای قیمت های مشابهی هستند، توصیه می شود دیفن باخیا تحت شبکه های سایه آبی تولید شود.

 • صفحات 241-255

  بیوچار نوعی کود آلی حاصل بقایای گیاهی و ضایعات کشاورزی است که جهت تقویت حاصلخیزی خاک و همچنین اصلاح خاک های شور پیشنهاد می شود. در این راستا جهت بررسی تاثیر بیوچار بر تعدیل آثار تنش شوری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک پریوش آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار شامل تنش شوری  (0، 1000، 2000 و 3000 میلی گرم در کیلوگرم خاک کلرید سدیم) و بیوچار (0، 2 و 4 درصد) در سه تکرار، 36 پلات و 6 بوته در هر پلات انجام شد. این آزمایش در بهار 1401 بصورت گلدانی انجام شد. نتایج نشان داد که شوری تاثیر منفی و کاهشی بر تمامی صفات مورفولوژیک ارزیابی شده و محتوای نسبی آب برگ داشت درحالی که بیوچار بخصوص 2 درصد موجب حفظ و بهبود صفات فوق شد. با افزایش سطح شوری مقدار پرولین و مواد جامد محلول نسبت به شاهد افزایش یافت و بیشترین مقدار پرولین (346.48 میلی مول درکیلوگرم وزن تر) و مواد جامد محلول (1.42 درجه بریکس)برای NaCl3000mg/kg × Biochar0% ثبت شد. کاهش تجمع مالون دی آلدهید (MDA) با مصرف 2 درصد بیوچار در هر 4 سطح کلرید سدیم ثبت شد اما در بالاترین سطح کلرید سدیم (NaCl3000mg/kg) بیوچار 4 درصد قادر به کاهش آثار شوری نبود و بیشترین مقدار MDA را بخود اختصاص داد. بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز (1.56 واحد آنزیم در هر گرم وزن تر در دقیقه) و آسکوربات پراکسیداز (9.40 واحد آنزیم در هر گرم وزن تر در دقیقه) برای NaCl1000mg/kg×Biochar2% ثبت شد. با افزایش سطح کلرید سدیم (2000 و 3000 میلی گرم در کیلوگرم خاک) فعالیت آنزیم های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز نیز کاهش یافت که با افزایش تجمع MDA در این تیمارها همراه بود. با توجه به نتایج حاصل می توان بیان کرد که در شوری 1000 یا 2000 میلی گرم در کیلوگرم با کاربرد 2 درصد بیوچار، می توان گیاهانی از پریوش با صفات مورفو- فیزیولوژیکی قابل قبول تولید نمود.

 • صفحات 257-266

  در سال های اخیر علائم بیماری های ویروسی مانند کوتولگی، موزائیک، رنگ پریدگی، بافت مردگی و لکه های حلقوی روی گیاهان زینتی در پارک ها، بوستان ها و معابر استان خراسان شمالی شیوع پیدا کرده است. ویروس پژمردگی لکه-ای گوجه فرنگی (TSWV) ، گونه ای از جنس Orthotospovirus، خانواده Tospoviridae ، راسته Bunyavirales، با ژنوم سه قسمتی (negative/ambisense) و ویروس دارای ژنوم تک رشته ای RNA است. این ویروس عامل اصلی آلودگی گیاهان زینتی در جهان است. در این مطالعه به منظور بررسی درصد آلودگی به TSWV، در اوایل پاییز 1399، 350 نمونه گیاه زینتی بر اساس نشانه های مشکوک به علائم ویروسی از پارک ها، بوستان ها و معابر استان خراسان شمالی (شهرستان های بجنورد و شیروان) جمع آوری شد و در شرایط خنک به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه به منظور ارزیابی وجود ویروس در نمونه های مشکوک، آزمایش سرولوژیکی DAS-ELISA انجام شد و نمونه های آلوده به ویروس که در آزمون الایزا مشخص شدند به گیاهان محک Chenopodium album ، Vigna unguiculata و Datura stramonium مایه زنی گردیدند و پس از ظهور علائم به منظور تایید آلودگی مجددا با آزمون DAS-ELISA آزمایش شدند. در شناسایی مولکولی نمونه های آلوده به ویروس با استفاده از کیت کیاژن استخراج RNA صورت گرفت و با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی در واکنش RT-PCR قطعه ای در محدوده باندی bp 276 تکثیر یافت. نتایج حاصل از آزمون DAS-ELISA و RT-PCR وجود ویروس را در گیاهان زینتی استان خراسان شمالی به اثبات رساند. در مایه زنی مکانیکی ویروس مورد مطالعه هر سه گیاه محک فوق علائم مشخص بیماری را نشان دادند.

 • صفحات 267-282

  نسترن وحشی (Rosa canina L) یکی از مهم ترین گیاهان زینتی و دارویی، به عنوان پایه برای اکثر رزهای زینتی از جمله رزهای هیبرید بکار می رود. رشد سریع همراه با صفات مطلوب و ایجاد گیاهان سالم و عاری از بیماری از نتایج اصلی تکثیر درون شیشه ای رز است. از اینرو این پژوهش به منظور ارائه دستورالعمل ریزازدیادی این گیاه با استفاده از ریزنمونه های گره انجام شد. عوامل زیادی از جمله نوع، غلظت و حالت محیط کشت، فصل نمونه برداری، نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد در چندین آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. ضدعفونی ریزنمونه به طور قابل توجهی تحت تاثیر زمان غوطه وری در غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم و همچنین فصل نمونه برداری ریزنمونه قرار گرفت. ریزنمونه های برداشت شده در زمستان که با هیپوکلریت سدیم یک درصد تیمار شده بودند کمترین میزان آلودگی و بیشترین درصد زنده مانی را نشان دادند. درصد استقرار ریزنمونه تحت تاثیر محیط کشت و همچنین غلظت IBA و BAP قرار گرفت. بالاترین درصد استقرار ریزنمونه در محیط کشت MS دارای 0.3 میلی گرم در لیتر BAP و یا 0.4 میلی گرم در لیتر IBA بدست آمد. محیط کشت جامد MS با 0.5 میلی گرم در لیتر BAP تاثیر زیادی بر پرآوری داشت. نتایج آزمایش ثابت کرد که بیشترین درصد ریشه زایی در محیط کشت ½ MS  با 2 میلی گرم در لیتر IBA به دست می آید. پس از سازگاری (با بیش از 80 درصد زنده مانی)، در نهایت گیاهان تولید شده به گلخانه منتقل شدند. با استفاده از یافته های حاضر، نسترن وحشی را می توان به سرعت به صورت تجاری برای اهداف اصلاحی و حفاظتی تکثیر نمود.

 • صفحات 283-295

  از گل رز که ملکه گل های زینتی است در آشپزی نوین به عنوان یک منبع غذایی جدید و غنی از ترکیبات مغذی و زیست فعال استفاده می شود. با وجود محبوبیت گل رز در آشپزی، هنوز ارقام و گونه های زیادی از این گل از نظر خوراکی بودن آزمایش نشده اند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ترکیبات مغذی، معدنی و آنتی اکسیدانی 6 رقم گل رز (Hella, Crimson Siluetta, Rainbows End, Dolce Vita, Samurai, Avalanche) در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. ارقام مورد نظر در مرحله گل کاملا باز از یک تولید کننده معتبر در استان تهران خریداری و در بسته بندی مناسب به آزمایشگاه منتقل شدند. از گلبرگ های ارقام ذکر شده جهت تعیین ویژگی های خوراکی و آنتی اکسیدانی استفاده شد. نتایج نشان داد که "Crimson Siluetta" از نظر درصد ماده خشک (22.75 %)، فنل کل (20.20 میلی گرم گالیک اسید در هر گرم وزن تر)، ظرفیت آنتی اکسیدانی (85.83 درصد بازدارندگی)، فسفر (33.48 میلی گرم در 100 گرم وزن تر) و منگنز (2.76 میلی گرم در 100 گرم وزن تر) غنی تر از سایر رقم هاست. بهترین ارقام از نظر ویتامین ث و آنتوسیانین "Crimson Siluetta" و "Samurai" بودند که از نظر آماری اختلاف معناداری با هم نداشتند. غنی ترین ارقام از نظر فلاونوئید کل، کاروتنوئید، نیتروژن و پروتئین به ترتیب "Rainbows End" و " Dolce Vita" بودند. "Dolce Vita" بیشترین مقدار ویتامین آ (0.38 میکروگرم در 100 گرم وزن تر) و گوگرد (356 میلی گرم در 100 گرم وزن تر) را داشت. بیشترین فیبر، آهن، روی، مس، کلسیم، منیزیم، نیکل و بر برای "Hella" ثبت شد که به همراه "Samurai" بهترین رقم ها از نظر پتاسیم بودند. بطورکلی هر 6 رقم رز مورد مطالعه منبع مناسبی از عناصر معدنی، ترکیبات مغذی و آنتی اکسیدانی هستند و در بین آن ها "Hella" از نظر فیبر و عناصر معدنی، "Crimson Siluetta" از نظر ترکیبات آنتی اکسیدانی و "Dolce Vita" و "Rainbows End" از نظر ویتامین آ و کاروتنوئیدها منابع غنی تری بودند و جهت استفاده در رژیم غذایی انسان و بهره مندی از مزایای سلامتی آن ها توصیه می شود.

|
 • Afsoon Ahmadipour, Ali Mohammadi Torkashvand *, Abbas Ahmadi, Raheleh Ebrahimi Pages 217-226

  In recent years, as a result of environmental stress, a large number of pine trees in parks and forestry in Tehran and Alborz provinces have dried up, that has conditions provided for contamination by secondary pests such as pine bark beetles (Orthotomicus erosus). In one hundred pine growing locations, three trees were randomly selected in each location, and in these locations, the average percentage of trees canopy dryness (three trees), the percentage of soil area under the trees canopy and the number of irrigations during in growing season (spring and summer) were measured; and thus the soils were sampled from the root activity zone at two depths of 0-30 and 30-60 cm. The percentage of coarse particles (> 2 mm) was measured in the soil samples after being dried in the vicinity of air, pounded and passed through a 2 mm sieve. In each soil sample, soil texture (percentage of sand, silt and clay particles), soil pH, electrical conductivity (ECe), equivalent calcium carbonate (CCE), organic matter and available concentration of sodium, potassium and phosphorus elements were measured. At a depth of 30-60 cm (subsurface soil), a soil sample was taken with a cylinder in order to measure the bulk density and soil porosity. Regression analysis was carried out using three methods Enter, stepwise by backward and forward with 15 series of variables as input variables to estimate or predict the percentage of pine drying (dryness of tree canopy). In total, the forward stepwise regression model, with R2=0.757 and RMSE=15.02% error, the most suitable model is the most appropriate model for assessing the percentage of tree drying, with two variables, the percentage of subsurface sand of the soil (30-60 cm) and coarse material (> 2 mm) of soil surface depth (0-30 cm), a more suitable model was recognized.

  Keywords: pine, drying, MLR, Dryness, Eldarica
 • Ali Mahboub Khomami *, Mohammad Naghi Padasht, Marzieh Alidoost, Tahereh Radfar, Reza Alipoor Pages 227-240

  In order to control the sunlight in the open air and greenhouses in Iran, shade nets are essential. Using shade nets can reduce the air temperature in the covered area. The selection of shade nets with the right color has been shown to have an important role in the growth of ornamental plants under similar conditions. In order to accomplish this objective, an experiment was conducted to examine the impact of shade netting in the shades of blue, white, and green (at a shade level of 50%) on the growth of Dieffenbachia amoena ornamental foliage plants. The basic design of the experiment consisted of randomized complete blocks. During the five-month economic growing period under greenhouse conditions, plant height, diameter, and chlorophyll index were measured every two weeks. At the end of growth, the leaf fresh and dry weight, stem fresh and dry weight, plant growth index, and leaf nutrients were measured. The results indicated that Dieffenbachia grown under blue shade nets had higher height, growth index, root dry weight, and iron than those grown under white and green shade nets. Since most Iranian greenhouses produce this ornamental plant under green shade nets, and consi-dering that these two colored shade nets have similar prices, it is recommended that Dieffenbachia be produced under blue shade nets.

  Keywords: nutrients, Growth index, Growth factor, Foliage plants, Greenhouse conditions
 • Seyedeh Fatemeh Mohammadi Kabari, Hossein Ali Asadi Gharneh *, Vahid Tavallali, Vahid Rowshan Pages 241-255

  Biochar is a sort of organic fertilizer derived from the pyrolysis of plant residuals and crop waste and is recommended for improving soil fertility and modifying saline soils. In this regard, the effect of biochar on moderating the effects of salinity stress on growth and some physiological traits Catharanthus roseus L. was explored in a factorial experiment based on a randomized complete block design with two treatments including salinity stress (0, 1000, 2000, and 3000 mg/kg NaCl) and biochar (0, 2, and 4%) in 3 replications, 36 plots, and 6 plants per plot. The study was conducted in pots in the spring of 2021. The results showed that salinity negatively influenced all studied morphological traits and relative water content (RWC) whereas biochar, especially at the rate of 2%, helped their preservation and improvement. With increasing the salinity level, the proline content and total soluble solids (TSS) increased versus the control. The highest level of proline (346.48 mmol/kg FW) and TSS (1.42°Brix) were recorded for NaCl3000 mg/kg × biochar0%. A decline was recorded in malondialdehyde (MDA) with the application of 2% biochar at all four NaCl levels, but biochar at the rate of 4% failed to alleviate salinity effects at the highest level of NaCl (3000 mg/kg) and this treatment exhibited the highest MDA level. The highest activities of peroxidase (POD) (1.56 IU/g FW/min) and ascorbate peroxidase (APX) (9.40 IU/g FW/min) were observed in the treatment of NaCl1000 mg/kg × biochar2%. With increasing the NaCl level (2000 and 3000 mg/kg), POD and APX activities decreased, which was accompanied by an increased accumulation of MDA. Based on the results, it can be concluded that by applying 2% biochar at the salinity level of 1000 or 2000 mg/kg, periwinkle plants with acceptable morphophysiological traits can be produced.

  Keywords: environmental stress, Proline, Soil fertility, Active carbon, Antioxidant enzymes
 • Javad Mahmodi Safa*, Saeed Nasrolahnejad, Mohamad Rezaei, Farve Sadat Mostafavi Neishaburi Pages 257-266

  In recent years, the symptoms of viral diseases such as dwarfism, mosaic, discoloration, necrosis, and circular spots have been prevalent in ornamental plants in parks, gardens, and streets in North Khorasan Province. Tomato spotted wilt virus (TSWV), the type species of the genus Orthotospovirus, the family Tospoviridae, and the order Bunyavirales, is a tripartite negative/ambisense ssRNA virus. This virus is a major cause of the infection of ornamental plants in the world. In this study, to evaluate the percentage of infection to TSWV, in the early autumn of 2020, 350 samples of ornamental plants were collected based on the suspicious viral symptoms from parks, gardens, and streets of North Khorasan province (Bojnord and Shirvan cities) and were transported to the laboratory in cold conditions. In the laboratory, DAS-ELISA serological test was performed to evaluate the presence of virus in the suspected samples. Then, the infected samples identified by ELISA test were inoculated to the test plants of Chenopodium album L. (lamb's quarters), Vigna unguiculata L. (cowpea) and Datura stramonium L. (jimsonweed). After the appearance of symptoms, in order to verify the infection, they were tested again using DAS-ELISA. The molecular identification of the infected samples was done by Qiagene RNA extraction kit. Using specific primers in RT-PCR reaction, a fragment was amplified in the band of 276 bp. The results of DAS-ELISA and RT-PCR tests proved the presence of the virus on ornamental plants in North Khorasan province. In the mechanical inoculation of the virus, three above-mentioned plants showed the symptoms of the disease.

  Keywords: ornamental plants, RT-PCR, DAS-ELISA, Mechanical inoculation, Viral diseases
 • Morteza Sheikh Assadi, Neda Ghaffari Tari, Roohangiz Naderi *, Reza Fattahi Pages 267-282

  One of the most significant decorative and medicinal plants, the dog rose (Rosa canina L.), serves as the rootstock for the majority of ornamental roses, including hybrid roses. The quick growth with desirable traits and the creation of wholesome, disease-free plants are the major outcomes of in vitro rose propagation. So, in order to provide micropropagation instructions for this plant utilizing nodal explants, this research was carried out. Many factors including the type, concentration, and phase of culture medium, sampling season, type, and concentration of hormones were investigated in several experiments. Explant disinfection was significantly affected by the timing of immersion in different sodium hypochlorite concentrations as well as the explant sampling season. The explants harvested in the winter and treated with 1% sodium hypochlorite showed the lowest rate of infection and the best percentage of survival. The percent of explant establishment was affected by the culture medium used as well as the IBA and BAP concentrations employed; the highest percentage of explant establishment was found in the MS culture medium with 0.3 mg L-1 BAP and or 0.4 mg L-1 IBA. The solid MS culture medium with 0.5 mg L-1 BAP had a stronger impact on proliferation. The results of the root formation test proved that the highest percentage of rooting is obtained in the half-strength MS culture medium with 2 mg L-1 IBA. After adapting to the environment with more than 80% survival, the produced plants were finally moved to the greenhouse. Using these findings, Rosa canina can be quickly commercially propagated for use in breeding and conservation efforts.

  Keywords: tissue culture, Proliferation, Rooting, establishment, Disinfection, Nodal explant
 • Firoozeh Pourzarnegar, Davood Hashemabadi *, Mohammad Sadegh Allahyari Pages 283-295

  Rose, the queen of ornamental plants, is used as a new food source that is rich in nutrients and biologically active compounds in modern cuisine. Despite the popularity of rose flowers in cooking, many rose cultivars and species have not yet been subjected to research on their edibility. So, the present study aimed to determine the nutrients, minerals, and antioxidant compounds of six rose cultivars (‘Hella’, ‘Crimson Siluetta’, ‘Rainbows End’, ‘Dolce Vita’, ‘Samurai’, and ‘Avalanche’) in an experiment based on completely randomized design with three replications. The cultivars were procured at the full-blooming stage at an authentic producer in Tehran province and were transferred to the laboratory in proper packages. The petals were used to determine the nutritional and antioxidant properties. The results showed that ‘Crimson Siluetta’ was the richest in dry matter (22.75%), total phenols (20.20 mg GAE/100 g FW), antioxidant capacity (85.83% DPPH), P (33.48 mg/100 g FW), and Mn (2.76 mg/100 g FW). The best cultivars in vitamin C and anthocyanin were ‘Crimson Siluetta’ and ‘Samurai’, which did not differ significantly from one another. The richest cultivars in total flavonoids, carotenoids, N, and protein were ‘Rainbows End’ and ‘Dolce Vita’. Also, ‘Dolce Vita’ had the highest vitamin A (0.39 µg/100 g FW) and S content (356 mg/100 g FW). The highest fibre, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Ni, and B were recorded by ‘Hella’, the best cultivar in K, along with ‘Samurai’. All six cultivars were good sources of minerals, nutrients, and antioxidant compounds. Among them, ‘Hella’ was richer in fibre and minerals, ‘Crimson Siluetta’ was richer in antioxidant compounds, and ‘Dolce Vita’ and ‘Rainbows End’ were more affluent in vitamin A and carotenoids, so they are recommended in human food regime as they are good for their health.

  Keywords: Human nutrition, Ornamental plant, Flavonoids, Vitamin A, Edible flower