سنتز سبز نانوذرات کیتوزان با استفاده از عصاره ی آبی اندام های هوایی گیاه تلخه (Acroptilon repens L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

علم و فناوری نانو تولید ماده در ابعاد نانومتری است که اخیرا مورد توجه بسیاری از محققان در زمینه های پزشکی، کشاورزی و صنعت قرار گرفته است. در میان روش های سنتز نانوذرات کیتوزان، سنتز سبز با استفاده از عصاره های گیاهی سودمندتر از دیگر روش ها است. هدف از انجام این پژوهش توسعه یک روش سبز با استفاده از عصاره ی اندام های هوایی گیاه تلخه جهت تهیه و تولید نانوذرات کیتوزان می باشد.

روش کار

در این پژوهش، نانوذرات کیتوزان در یک فرآیند به وسیله ی عصاره اندام های هوایی گیاه تلخه (Acroptilon repens L.) که دارای ترکیبات فنولی است سنتز می شوند. عصاره گیاه با روش ماسراسیون (خیساندن) به دست آمد. برای تهیه ی نانوذرات کیتوزان با عصاره ی تلخه از روش ژل شدن یونی استفاده شد.

یافته ها

 نمونه های به دست آمده توسط آنالیزهای توزین حرارتی (TGA)، طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، پراش اشعه ی ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در آنالیز طیف سنجی وجود پیک در محدوده ی حدود 700 نانومتر، حاکی از سنتز زیستی این نانوذرات با عصاره گیاه تلخه می باشد. اندازه و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده به روش زیستی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شد و مشخص گردید که شکل نانوذرات تولید شده تقریبا کروی با میانگین اندازه حدود 33 تا 76 نانومتر است. همچنین نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس، نانو کریستال های سنتز شده به وسیله عصاره ی گیاه تلخه را نشان داد.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که ترکیبات پلی فنولی موجود در عصاره گیاه تلخه به عنوان عامل کاهنده عمل کرده، همچنین به عنوان عامل کمپلکس کننده هم موجب سنتز نانوذرات کیتوزان و هم موجب پایداری آن ها می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2425721 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!