اثر نوع محیط مایه زنی در انتقال ژن کیتیناز کایمری به لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum [Raf.] Shinn) برای ایجاد مقاومت به بیماری قارچی Fusarium solani

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

لیسیانتوس در رده ده گل برتر دنیا می باشد و در سال 2017 رتبه پنجم صادرات و فروش گیاهان زینتی دنیا را به خود اختصاص داده است. ایجاد مقاومت به بیماری های قارچی به ویژه فوزاریوم از مهم ترین هدف های بهنژادی لیسیانتوس می باشد. کارهای کمی در مورد بهنژادی برای مقاومت به بیماری های قارچی در این گیاه زینتی صورت گرفته است؛ از این رو انتقال ژن کیتیناز کایمری به لیسیانتوس دستاورد بزرگی در رسیدن به این مهم خواهد بود. انتقال و بیان ژن کیتیناز در گیاهان سطوح بالای مقاومت به آلودگی قارچی و تاخیر در بروز نشانه های بیماری را در زمان رویارویی با بیمارگرهای قارچی باعث می شود. پژوهشگران ثابت کرده اند که فعالیت کیتیناز کایمری در تخریب دیواره های قارچ ها تفاوت قابل توجهی نسبت به کیتیناز Chit42 دارد. هدف از این پژوهش انگیزش مقاومت به بیماری قارچی Fusarium solani در لیسیانتوس از راه انتقال ژن کیتیناز کایمری با استفاده از Agrobacterium tumefaciens بود. در این پژوهش اثر انواع محیط کشت MS، MS½ و LB، دو میزان pH 2/5 و 8/5 و همچنین سوکروز با غلظت های 30 و 15 میلی گرم بر لیتر و مالتوز 30 میلی گرم بر لیتر، در محیط مایه زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار B شامل محیط مایه زنی MS دارای 30 گرم بر لیتر مالتوز با 2/5pH= بهترین پاسخ را در انتقال این ژن به لیسیانتوس داد و در کنار محیط گزینشی سرسخت تر دارای 100 میلی گرم بر لیتر کانامایسین با میانگین باززایی 13/11 گیاهچه از هر قطعه برگ به طور معنی داری برتر از سایر تیمارها بود. نتایج این پژوهش نشان داد که محیط کشت MS نسبت به محیط کشت LB در محیط مایه زنی انتقال ژن به لیسیانتوس کارآمدتر است و کاهش pH و تغییر منبع کربوهیدارت از سوکروز به مالتوز در محیط مایه زنی کارایی تراریختی این گیاه را افزایش داد. در این پژوهش در طی انتقال ژن کیتیناز کایمری به لیسیانتوس در محیط گزینشی سرسخت تر، شمار 471 گیاهچه از 45 قطعه برگ، ایجاد شد و از شمار 21 گیاهچه و لاین به طور تصادفی گزینش شده، شمار 10 لاین به آزمون PCR و 8 لاین به آزمون زیست سنجی پاسخ مثبت نشان دادند. این نخستین گزارش انتقال ژن کیتیناز کایمری در لیسیانتوس می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426893 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!