مقایسه تاثیر رایحه درمانی با اسانس شمعدانی و لیموترش بر اضطراب موقعیتی و شاخص های فیزیولوژیک بیماران پس از آنژیوپلاستی کرونری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 اضطراب پس از جراحی، از جمله جراحی ترمیمی عروق کرونر به عنوان یکی از فشار های روانی شایع در این گروه از بیماران است که می تواند سلامت جسم و روان آن ها را به خطر اندازد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر رایحه درمانی با اسانس شمعدانی و لیموترش بر اضطراب موقعیتی و شاخص های فیزیولوژیک بیماران پس از آنژیوپلاستی کرونری طراحی شد.

روش ها

در این مطالعه، کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما، 150 بیمار تحت آنژیوپلاستی کرونری با روش نمونه گیری در دسترس و با کسب رضایت نامه آگاهانه کتبی انتخاب شدند و به روش تصادفی سازی در سه گروه اسانس شمعدانی، اسانس لیموترش و گروه کنترل قرار گرفتند. اضطراب بیماران با استفاده از پرسش نامه اضطراب موقعیتی و شاخص های فیزیولوژیک آنان قبل و بعد از انجام آزمایش اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون آنالیز کوواریانس و کراسکال والیس) و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

یافته ها

تاثیر رایحه درمانی با اسانس شمعدانی در کاهش اضطراب (8/64±35/94) بیماران به طور معناداری بیشتر از رایحه درمانی با اسانس لیموترش (8/72±44/16) و روغن بادام (5/08±41/14) بود (0/001>P). منتها بین تاثیر رایحه درمانی با روغن بادام (5/08±41/14) و اسانس لیموترش (8/72±44/16) در کاهش اضطراب بیماران تفاوت معناداری وجود نداشت (0/141=P). همچنین تاثیر رایحه درمانی با اسانس شمعدانی در کاهش تعداد نبض و فشار خون سیستولیک بیماران به طور معناداری بیشتر از رایحه درمانی با اسانس لیموترش بود (0/001>P)

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه حاضر مبنی بر تاثیر رایحه درمانی بر اضطراب بیماران به دنبال آنژیوپلاستی توصیه می شود جهت کاهش اضطراب این گروه از بیماران، از رایحه درمانی به عنوان یک درمان مکمل و کم خطر استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
316 -328
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443075 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.