عنوان سرنوشته وار و ساختار آن در رمان های ایمن العتوم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

العنوان هو المفتاح الاول والعتبه الاولی للنص ومن اهم مکونات النقد الحدیث للروایه. وقد خص هذا البحث لدراسه عناوین الروایات لایمن العتوم؛ لان العتوم متفرد فی عنونه روایاته؛ فهو یستعیر الآیات القرآنیه ویقتبسها لصیاغه عنوان روایاته فتمیزت روایاته بالتصدیرات والعناوین القرآنیه؛ فنحن نسمی هذه العناوین ب«العنوان التصدیری». ای عنوان مختار من التصدیر. تتجلی مهاره الروایی العتوم فی عنونه روایاته والتعالق بینها وبین النص فلا یمکن دراسه روایات العتوم بمعزل عن عناوینها؛ فتستلزم دراسه عناوین روایاته وعلاقتها بالعتبات النصیه الاخری وکیفیه وسبب استخدامها للوقوف علی النص؛ العنوان القرآنی فی روایات ایمن العتوم یضاعف فعالیه القراءه ویثری النص ویتمازج مع نص الروایه. إن العنوان القرآنی تاره یسهل مرور النص واستکشاف شفرات النص ک«یاصاحبی السجن» و«انا یوسف» وتاره یدل علی محتوی الروایه ک«ذایقه الموت» و«کلمه الله» و«طریق جهنم» وتاره یغمض ک«تسعه عشر» و «خاویه» و«یسمعون حسیسها» الغموض نابع من الحذف قصدا ویقود إلی افتراضات محتمله ولا یمکن للقاری ان یهتدی إلی دلاله العنوان إلا بعد الوقوف علی الآیه المقتبسه والبنیه العمیقه للروایه. العنوان الروایی لایمن العتوم یودی وظایفه لکن العنوان فی النص قد تغلب علیه وظیفه دون اخری کالوظیفه الوصفیه فی یا «صاحبی السجن» و«انا یوسف» وکالوظیفه الإیحاییه فی «خاویه» و«تسعه عشر». للعنوان التصدیری لروایات العتوم، وظیفه جمالیه ایضا؛ لان القاری یواجه العنوان بالکلمات المقتبسه التی تجعل القاری تجول ماوراء النص حتی یکشف دلاله هذا العنوان، فلا بد لفهم دلاله العنوان دراسه التصدیر وفهمه. تناولت المقاله هذه، دراسه عناوین الروایه لایمن العتوم وسبب اختیارها واشکالها واسالیبها ومکوناتها وتناصها مع النص من خلال انتهاج المنهج الوصفی - التحلیلی.

زبان:
عربی
صفحات:
63 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444266 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.