فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1402/07/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حبیب کشاورز* صفحات 1-14

  تشبیه یکی از صنایع بلاغی است که در شعر و نثر ادبی وجود دارد. همچنین تشبیه یکی از ابزار تصویرسازی ادبی به ویژه در رمان است. در نگاه اول ممکن است ترجمه تشبیه کار دشواری نباشد، اما از آنجا که انتخاب مشبه، مشبه به و وجه شبه، در هر فرهنگ و زبان متفاوت است، در ترجمه تشبیه نیز باید به این مسایل توجه کرد. پیرینی از جمله پژوهشگرانی است که در زمینه ترجمه تشبیه راهبردهایی را ارایه کرده است. پیرینی شش راهبرد برای ترجمه تشبیه پیشنهاد داده است: 1-ترجمه تحت اللفظی، جایگزینی مشبه به با مشبه به دیگر، تقلیل تشبیه به مفهوم، حفظ مشبه به بعلاوه ذکر وجه شبه، جایگزینی مشبه به با شرح و حذف تشبیه. در این مقاله با استفاده از این راهکارها و به شیوه تحلیلی-توصیفی به ارزیابی ترجمه تشبیهات به کار رفته در ترجمه عربی رمان ثریا در اغما توسط احمد موسی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مترجم از میان داهبردهای ارایه شده از راهبرد ترجمه تحت اللفظی بیشترین استفاده را کرده است. استفاده مترجم از سایر راهبرد ها بسیار کمتر بوده است. مترجم با تاکید بر امانتداری و جهت معرفی فرهنگ ایرانی به مخاطبان عرب، بیشتر تشبیهات را به صورت تحت اللفظی ترجمه کرده و تغییرات کمی در آنها ایجاد کرده است. همچنین نزدیکی دو فرهنگ ایران و عرب ها می تواند از عوامل استفاده زیاد از این روش باشد.

  کلیدواژگان: تشبیه، ثریا در اغما، پیرینی، احمد موسی
 • سید مهدی نوری کیذقانی*، زهرا گل محمدیان صفحات 15-32

  تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، نظریه ای منسجم، جامع و پرکاربرد است که نشان می دهد یک متن در لایه های زیرین خود متاثر از مسایل جامعه شناختی، ایدیولوژیک، فلسفی، تاریخی و اجتماعی است. این دیدگاه با نگاهی علمی و کاربردی به متون در پی شناسایی علل تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر می باشد؛ هدف گفتمان، گاه حفظ وضع موجود و یا پی ریزی آن ، و گاه شکستن ساختار و حتی بازسازی جوامع است، لذا تمرکز تحلیل گفتمان انتقادی بر روابط اجتماعی، بسیار پیچیده و لایه بندی شده می باشد. بر همین مبنا، پژوهش حاضر سعی دارد با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس نظریه فرکلاف داستان کوتاه «یتیم» اثر منفلوطی را در سه سطح توصیف، تفسیر وتبیین بررسی کند تا به این پرسش پاسخ دهد که داستان مذکور چگونه و تا چه حد بر مبنای نظریه فرکلاف قابل تحلیل و تبیین است؛ بنابراین هدف مقاله واکاوی چگونگی کارکرد مولفه های نظریه فرکلاف در داستان یتیم می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد نویسنده در سطح توصیف با استفاده از شگردهای بیانی چون سجع، تضاد و ترادف و تصویرآفرینی های هنری در پی تثبیت بهتر اندیشه خویش در ذهن مخاطب است؛ در سطح تفسیر، کاربست بینامتنی و دیگر عناصر نشانه شناسی کلامی، درترسیم بافت موقعیت موجود موثر واقع شده است؛ در سطح تبیین، می توان گفت که از یک سو فقر اجتماعی موجود در جامعه و از دیگر سو فقر ایدیولوژیک ناشی از اندیشه های ناسالم برخی شخصیت های موثر داستان از مهمترین اسباب شکل گیری گفتمان موجود است و نویسنده در دوره خود با فاصله-گیری از سبک سنتی و طرح مسایلی از این دست و برجسته سازی آنها در پی جهت دهی اندیشه-های پویا به سوی کشف راه حل های چنین آسیب هایی برآمده است.

  کلیدواژگان: گفتمان انتقادی، فرکلاف، منفلوطی، داستان یتیم، فقر
 • پیوستگی تصویر و معنی در اشعار سعاد الصباح
  اکرم عیدی، نعیمه پراندوجی*، امید ایزانلو صفحات 33-54
  سعاد الصباح از شاعران مطرح کویتی در شعر معاصر عربی است که سروده هایش، از نوع ریالیسم اجتماعی محسوب می شود. وی با زبانی ساده و روان، رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی جامعه‎ی خود را با زبان شعر بازگو نموده است. آنچه که شعر این شاعر کویتی را متمایز ساخته است، بهره گیری از زبان تصویر و به‎ویژه جان پنداری شاعرانه در بیان معانی و مفاهیم شعری است. این پیوستگی میان زبان تصویر و معنا، موجب گردیده تا شاعر به‎گونه ای محسوس و عاطفی، مکنونات ذهنی و احساسات خود را به مخاطب خود انتقال دهد. این پژوهش تلاش می کند تا به شیوه‎ی توصیفی- تحلیلی، هماهنگی میان تصویر و معنا در شعر سعاد الصباح را با تکیه بر اشعار اجتماعی او بررسی نموده و به این پرسش پاسخ دهد: سعاد الصباح چگونه از تصاویر شاعرانه در ترسیم مسایل اجتماعی جامعه‎ی خویش بهره‎جسته است؟ یافته های پژوهش گویای آن است که شاعر با کاربست تصاویر عاطفی و به‎ویژه استفاده از عناصر طبیعی، صدای اعتراض خود را بر ناعدالتی های اجتماعی و جامعه‎ی مردسالار اظهار داشته است.
  کلیدواژگان: معنی، پیوستگی تصویری، شعر معاصر کویت، سعاد الصباح
 • زهرا ماهوزی، رسول بلاوی*، ناصر زارع صفحات 55-76

  آسیب های روانی اجتماعی یک سندرم روانی است که در شخص ایجاد شده و با علایمی مانند فشارهای روانی، افسردگی و درد و رنج های جسمی همراه می باشد. در واقع آسیب های روانی اجتماعی به بررسی و مطالعه رفتارهای نابهنجار و ناسازگار فرد و فرایندهای زیرین آن ها می پردازد. زنان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه معمولا بیش از مردان دچار آسیب های روانی اجتماعی می شوند؛ زیرا زنان علاوه بر روحیه شکننده و حساس، بیشتر فشارها و تهدیدهای اجتماعی متحمل آن ها می باشد. یکی از مفاهیم مهم قابل بررسی در بحث ادبیات زنان، بررسی آسیب های روانی اجتماعی زنان در میادین جنگی و گروهک های تروریستی می باشد. رمان «حبیبی داعشی» از هاجر عبدالصمد نویسنده واقع گراست که به عنوان یک اثر اجتماعی با رویکردی زنانه به واکاوی مسایلی مانند آسیب های روانی زنان، سنت های مردسالارانه، وضعیت زنان مطلقه و دختران مجرد در وراءی جوامع عربی سنتی و زخم ها و جراحت هایی که داعش بر پیکره این زنان وارد می کند، ترسیم می نماید. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مطالعه آسیب های روانی اجتماعی زنان وابسته به داعش در رمان «حبیبی داعشی» با تکیه بر چارچوب مبانی نقد جامعه شناسی ادبیات با استفاده از روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که نویسنده توانسته علل گرایش زنان به داعش، شناخت زوایای مختلف فرهنگ و آداب و رسوم کشور مصر نسبت به زنان، آسیب های روانی اجتماعی زنان وابسته به این گروهک و بازنمایی از آثار ظلم و ستم مردان داعشی علیه زنان عضو در این سازمان، مردسالاری، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی جوامع شرقی

  کلیدواژگان: آسیب های روانی اجتماعی، زنان، داعش، هاجر عبدالصمد، رمان «حبیبی داعشی»
 • فاطمه کاظمی* صفحات 77-98

  صاغ عبدالقاهر الجرجانی فی کتابه "دلایل الاعجاز" نظریه علمیه لغویه ادبیه تعرف بنظریه النظم التی تقف ندا قویا لنظریات اللغویین الغربیین فی العصر الحدیث. نظریه النظم تترکز علی سیاقات القرآن البلاغیه، وتستخرج منها اصولا وقواعد للبلاغه وعرض الجرجانی فیها مسایل بلاغیه اخری، مثل: التقدیم والتاخیر، والفصل والوصل، والحقیقه والمجاز، ثم ختم الکتاب بنماذج تحلیلیه تبرز اهمیه النظم. هذه الدراسه فی جزء یسیر مما یمکن درسه فی تراث البلاغه الزاخر محاوله لإلقاء الضوء علی دراسه نظریه النظم عند عبدالقاهر الجرجانی وتبیین ارکان النظم. یقوم منهج البحث علی المنهج الوصفی التحلیلی الذی یتتبع نظریه النظم عند الجرجانی ویحاول تبیین ارکان النظم من وجهه نظر الجرجانی. تشیر نتایج البحث إلی ان نظریه النظم عند الجرجانی تترکز علی الفصاحه والبلاغه، واللفظ والمعنی، والنظم، والنحو، ومعانی النحو. یری الجرجانی ان القیمه الفنیه للنص الادبی تکمن فی صیاغته ونظمه. من ناحیه اخری یوکد الجرجانی ان إعجاز القرآن یرجع إلی حسن النظم.الکلمات المفتاحیه: عبدالقاهر الجرجانی، نظریه النظم، اللفظ والمعنی، ومعانی النحو.

  کلیدواژگان: عبدالقاهر الجرجانی، نظریه النظم، اللفظ والمعنی، ومعانی النحو
 • رضا محمدی*، سید مرتضی صباغ جعفری، علی اکبر ملایی صفحات 99-118

  یمثل علم الدلاله الدراسه العلمیه للمعنی. یعنی هذا العلم بدراسه الوحدات اللغویه بناء علی الدلاله المفاهیمیه، ای العلاقات التلاومیه او الترکیبیه والعلاقات الاستبدالیه فی اللغه نفسها. وتخضع هذه الوحدات للدراسه ایضا وفقا لدلالتها المصداقیه. علم الدلاله البنیوی هو نوع من انواع علم الدلاله، وهو یولی الاهتمام لکل من المعانی داخل اللغه والمعانی خارج اللغه کذلک؛ وبناء علی ذلک، تم استخدام هذا النوع من علم الدلاله فی دراسه مفهوم الرساله فی آیات القرآن الکریم. کما تمت الاستعانه بمنهج البحث الموضوعی فی القرآن الکریم من اجل الدراسه المنهجیه للمفاهیم، حیث تتم فی هذا المنهج دراسه المفاهیم القرآنیه بالنظر إلی العلاقات الدلالیه فی الآیات، کما یمکن کذلک فحص الارتباط بین المفاهیم والعالم خارج اللغه باخذ السیاقات القرآنیه بعین الاعتبار. تکرر استعمال کلمه «الرساله» بشکل کبیر فی آیات القرآن الکریم. وحسب جذر هذه الکلمه وهو "رسل"، فإن کلمات "الرسالات" و "الرسول" و "الرسل" و "المرسل" و "المرسلین" تتسم کذلک بالموضوعیه. بالنظر إلی مکانه استخدام کلمه "الرساله" و "الرسول" وبدراسه الکلمات ذات العلاقه الترکیبیه ، فإن الرساله هی حقیقه إلهیه تشتمل علی جمیع الجوانب المتعلقه بالحیاه الاجتماعیه للإنسان والحیاه التکوینیه للکاینات. وقد لاحظنا فی هذا البحث ان العلاقه الترکیبیه او التلاومیه لکلمه الرساله والرسول کانت مع کلمات "الله" و "الرب" وضمیر "الهاء" المتصل اکثر من غیرها، وفی معظم الحالات کان مرجعها کلمه "الله"ونلاحظ کذلک ان کلمتی « الرساله » و « الرسول » ترتبطان بعلاقه تلاومیه ترکیبیه مع کلمات مثل « الامه »، «الناس » وضمایر« هم » و « کم ». کما ان عبارات مثل «فیکم»، «انفسکم»، «انفسهم»، «منکم» و «منهم» ترتبط بعلاقه تلاومیه.

  کلیدواژگان: لقرآن الکریم، الرساله، علم الدلاله البنیوی، البحث الموضوعی
|
 • Habib keshavaez Pages 1-14

  Simile is one of the rhetorical arts that exists in poetry and literary prose. Simile is also one of the tools of literary illustration, especially in novels. At first glance, it may not be difficult to translate a simile, but since the choice of simile, simile, and simile is different in every culture and language, These issues should also be taken into account in the translation of the simile. Pirini is one of the researchers who has presented strategies in the field of simile translation. Pirini has proposed six strategies for simile translation: literal translation, replacing simile with simile, reducing simile to concept, preserving simile in addition to mentioning simile, replacing simile with explanation and removing simile. In this article, by using these methods and in an analytical-descriptive way, the translation of similes used in the Arabic translation of the novel Soraya In Coma by Ahmed Musa has been discussed. The results of the research show that the translator made the most use of the literal translation strategy among the presented strategies. The translator's use of other strategies has been much less. Emphasizing on trustworthiness and in order to introduce Iranian culture to Arab audiences, the translator has translated most of the similes literally and made few changes in them. Also, the closeness of the two cultures of Iran and Arabs can be one of the reasons for the high use of this method.

  Keywords: Tashbiyeh, Soraya In Coma, Pirini, Ahmed Musa
 • sayyed mahdi nouri keyzeghani*, Zahra golmahammadyan Pages 15-32

  Fairclough critical discourse analysis is a coherent, comprehensive, and widely used theory Which shows that a text in its lower layers is influenced by sociological, ideological, philosophical, historical and social issues. This view seeks to identify the causes of cultural and social changes in the contemporary world by looking at the texts scientifically and practicall. The goal of discourse is to maintain the status quo, build, break, and even rebuild communities. Based on Fairclough theory, this study examines the short story "Orphan" by Al-Manflouti in three levels of description, interpretation and explanation in a descriptive-analytical manner. The results show that at the level of description, the author seeks to better establish his thought in the mind of the audience by using expressive techniques such as prostration, contradiction and synonymy. At the level of interpretation, intertextual application and elements of verbal semiotics, etc. have been effective in drawing the context of the existing situation. At the level of explanation, it can be said that on the one hand the social poverty in the society and on the other hand the ideological poverty caused by the unhealthy thoughts of some influential characters in the story is one of the most important reasons for the formation of the existing discourse.Moving away from the traditional style and raising issues of this kind and highlighting them has sought to direct dynamic ideas towards discovering solutions to such harms. Manflouti looks at poverty and social ills like it with deep emotion, and at the same time criticizes the current state of Egyptian society through descriptions and scenes, and the prevailing ideology and misconceptions that marginalize the educated. Poor because the protagonist turns, runs.

  Keywords: Critical discourse, Fairclough, Manflouti, Orphan, poverty
 • Zahra mahoozi, Rasoul balavi, Nasser Zare Pages 55-76

  Psychological and social trauma is a psychological syndrome that develops in a person and is accompanied by symptoms such as stress, depression and pain and physical suffering. In fact, psychological and social harms study and study the abnormal and maladaptive behaviors of the individual and their underlying processes. Women, as a vulnerable group in society, are more likely than men to suffer from psychological and social harms; Because women, in addition to their fragile and sensitive spirits, suffer from most social pressures and threats. One of the important concepts that can be studied in the discussion of women's literature is the study of the psychological and social harms of women in battlefields and terrorist groups. “Habibi Da'ish” is a novel by Hajar Abdul Samad, a realist writer who, as a social work with a feminine approach, explores issues such as women's psychological trauma, patriarchal traditions, the situation of divorced women and single girls beyond traditional Arab societies, and the wounds and injuries inflicted on them. Women enter, draw. The purpose of this study is to study the psychological and social harms of women members of ISIL in the novel "Habibi ISIL" based on the framework of sociological critique of literature using descriptive and analytical methods. The results of this study indicate that the author was able to identify the causes of women's inclination towards ISIL, identify different aspects of Egyptian culture and customs towards women, psychological and social harms of women in this group and show the effects of ISIL men's oppression against women members. In this organization, patriarchy highlights the social and cultural disorder of Eastern societies, especially in Egypt, in front of the eyes of the audience.

  Keywords: Psychological, social injuries, Women, ISIS, Hajar Abdul Samad, “Habibi ISIL”novel
 • Fatemeh kazemi* Pages 77-98

  Abd al-Qahir al-Jurjani, in his book “Dalā’il al-Iʿjaz” (Intimations of Inimitability), formulated a scientific, linguistic and literary theory known as Order theory, which stands as a strong match for the theories of Western linguists in the modern era. The theory of Order focuses on the rhetorical contexts of the Qur’an, and extracts from it principles and rules of rhetoric. Al-Jurjani presented other rhetorical issues in it, such as: introduction and delay, separation and connection, truth and metaphor, then the book was concluded with analytical models that highlight the importance of Order. This study is an attempt to study Abd al-Qahir alJurjani's Order theory and to Explain the pillars of Order theory. The research methodology is based on the analytical descriptive approach that traces the Order theory of Al-Jurjani and tries to explain the pillars of Order theory from Al-Jurjani's point of view. The results of the research indicate that Al-Jurjani's Order theory focuses on eloquence and rhetoric, pronunciation and meaning, Order, syntax, and syntax meanings. AlJurjani believes that the artistic value of the literary text lies in its formulation and organization. On the other hand, Al-Jurjani confirms that the miracle of the Qur’an is due to its good Order and formulation.

  Keywords: Abdel-Qaher Al-Jurjani, Order theory, pronunciation, meaning, and grammatical meanings
 • Reza Mohammadi, seyyed morteza sabagh jafari, Aliakbr mollaei Pages 99-118

  In semantics, the study of the meaning of words and sentences, the linguistic units are examined according to their occurrences in language, i.e., Paradigmatic and Syntagmatic Relations. These units are also examined according to their references, i.e., their relationship with the outside world (context). Semantics determines what facts each word includes by element analysis. These elements start from general features and reach more detailed elements. Constructivist semantics is a sub-branch of semantics that pays attention to both intra-linguistic meanings and extra-linguistic meanings. It was employed in examining the concept (al-Risala) in the verses of the Holy Quran. To systematically explore the concepts, a thematic research method was used in the Holy Quran; via this method, Qur’anic concepts are discussed both concerning the semantic relations within the verses and the connection of the concepts with the world outside of language can be understood with regard to the Quranic contexts. The term has a very high frequency in the Holy Quran. In this research, according to the root of this term, (Rasala), the terms (al-Risalat), (al-Rasul), (al-Rusul), and (al-Mursalin) are also relevant. The term stems from gradual emission; when it means revelation, is derived from it. Paying attention to the use of and in the Holy Qur’an, and examining their syntagmatized words in the Holy Quran, it can be inferred that is a divine truth including all aspects related to the social life of humans and the developmental life of beings. The most common syntagmatic relations of and are with (Allah) and (ar-Rabb) and the relative pronoun (Ha'a), which in most cases is its reference is. This syntagmatization tells about the divinity of. Also, in the Holy Qur’an, the terms and are found in syntagmatic relations with terms such as (alUmma), (al-Nas), and the plural pronouns (Hum) and (Kum). Further, terms such as (Fikum), (Anfusukum), (Anfusuhum), (Minkum), and (Minhum) have frequent syntagmatic relations with the two terms as mentioned above. This syntagmatization can show the social and universal truth of.

  Keywords: Holy Quran, (al-Risala), constructivist semantics, thematic research