سنجش اثربخشی آموزش های سلاح شناسی و تیراندازی مرکزآموزش علوم و فنون مرزبانی ثامن الائمه (ع) مشهد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه مسیله کیفیت و اثربخشی آموزش‌ها بر یادگیری و مهارت‌های فراگیران از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های آموزشی هر کشوری است. هدف از این پژوهش سنجش اثربخشی آموزش‌های سلاح‌شناسی و تیراندازی مرکز آموزش ثامن الایمه می‌باشد.

روش

روش، توصیفی-پیمایشی است. پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های مقطعی است.در این پژوهش، متغیرها تنها یک‌بار و در یک بازه زمانی و از طریق نمونه‌گیری، مورد سنجش قرار گرفت. زمان اجرای این تحقیق از تاریخ مهرماه 1400 تا اسفندماه 1400بوده است و قلمرو مکانی این تحقیق مرکزآموزش ثامن الایمه(ع)، مرزبانی استان‌های خراسان رضوی و جنوبی و سیستان وبلوچستان می باشد. جامعه آماری را فراگیران دوره چهاردهم مرزبانی، که تعدادشان براساس آمار امور فراگیران 757 نفر است و فرماندهان مستقیم آنها در محیط کار، تشکیل می‌دهند. حجم نمونه فراگیران 156و فرماندهان105نفراست. بصورت تصادفی طبقه‌ای می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: پرسش‌نامه‌ واکنش، نمرات فراگیران و پرسش‌نامه رفتار فراگیران از دیدگاه خود و فرماندهان آنها براساس مدل کرک پاتریک و مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. برای بررسی داده‌ها از شاخص‌های آمارتوصیفی، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه‌ای، فریدمن و t نمونه‌های زوجی با نرم افزارspss استفاده گردید.

یافته ها

یافته ها حاکیست، با توجه به بررسی پرسش‌نامه واکنش، رفتار، متغیر یادگیری و مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آموزش‌های سلاح‌شناسی و تیراندازی مرکزآموزش از اثربخشی بالایی برخوردار بوده است.

نتیجه‌گیری

نتایج تحقیق می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای مربیان و فرماندهان مرکزآموزش درخصوص اصلاح برنامه‌ریزی، ارتقاء کیفیت محتوای آموزش وکارایی فراگیران فراهم آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
163 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444448 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.