رابطه ی بین سواد سلامت با آگاهی و نگرش نسبت به فعالیت ورزشی در دختران نوجوان دبیرستانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 سواد سلامت، به عنوان یکی از مهم ترین تعیین کننده های سلامت جهت تصمیم گیری مناسب بهداشتی شناخته شده است. از سوی دیگر آگاهی و نگرش مثبت نوجوانان نسبت به فعالیت بدنی، عامل موثری برای مشارکت آنان در فعالیت های ورزشی منظم و سلامت محور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین سواد سلامت با آگاهی و نگرش نسبت به فعالیت ورزشی در بین دختران نوجوان دبیرستانی بود.

مواد و روش ها

 روش پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل همه ی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان اسلام شهر استان تهران بودند. نمونه ای به تعداد 341 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه ی سواد سلامت برای نوجوانان و مقیاس سنجش آگاهی و نگرش جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام گرفت.

یافته ها

 نتایج نشان داد بین آگاهی و نگرش نسبت به انجام فعالیت های ورزشی با میزان سواد سلامت، رابطه ی مثبت معنی دار وجود دارد (0/05 > P). تمامی مولفه های سواد سلامت، قدرت پیش بینی سطح آگاهی و نگرش را دارند.

نتیجه گیری

 سواد سلامت، می تواند با افزایش آگاهی و نگرش مثبت در دانش آموزان، نقش مهمی در ترغیب و تشویق نوجوانان جهت شرکت در فعالیت های ورزشی ایفا کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444842 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.