فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 3 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه بیات شاهپرست، خلیل عباسی* صفحات 3-9
  مقدمه

  در ایران به پژوهش در زمینه جامعه پذیری اقتصادی کودکان کمتر توجه شده است. .تحقیقات محدود انجام شده نیز هر یک جنبه خاصی از این مسئله را بررسی کرده اند و تحقیقات کمی وجود دارد که همه جنبه های موضوع را هم زمان بسنجد توجه به این مهم محقق را بر آن داشت تا مطالعه حاضر را با هدف مروری سیستماتیک بر تاثیر مولفه های اقتصادی بر سلامت کودکان انجام گیرد. 

  روش کار

  در  این  مرور ساختارمند، تمام   مطالعات  انجام  گرفته  در  داخل  کشور  در   طی سال های 1398-    1385 با  استفاده  از  کلید  واژه های اقتصاد، کودکان، اقتصاد کودکان و تاثیر اقتصاد از بانک های  اطلاعاتی  داخلی و خارجی بررسی  شده و  داده ها  با  استفاده از روش متاانالیز مورد بررسی  قرار  گرفتند؛ مقالات  انتخاب  شده طبق معیار های ورود جمع اوری  شدند و در نهایت مورد بررسی دقیق تر  قرار گرفتند.

  یافته ها

  پس   از  جستجوی  پایگاه های  اطلاعاتی و  خارج کردن   تعداد   زیادی از   مقالات   بر  اساس  عنوان و  چکیده 160  مقاله  بررسی  شدند و در  نهایت 11 مقاله  در  این  بررسی مروری  وارد گردیدند. در نهایت تاثیر اقتصاد بر فاکتور های مربوط به تغذیه، مرگ و میر، تبحر حرکتی، رشد، ضریب هوشی، سلامت دندان، حوادث و سلامت روان کودکان مورد بحث قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  مروراین مطالعات نشان داد که تمامی مولفه های مربوط به سلامت کودکان با سطح اقتصادی  والدین بخصوص مادران مرتبط است. بنابراین اجرای برنامه های آموزشی بمنظور تغذیه مناسب، پیشگیری از حوادث، سلامت دندان و مداخلات روانشناختی در کودکان خانواده هایی که از طبقات اجتماعی- اقتصادی پایین بشمار می روند ضروری بنظر می رسد.

  کلیدواژگان: اقتصاد، کودکان، سلامت
 • مهدی خزائی، مهری حسینی، مرضیه خلیلی* صفحات 10-15
  سابقه و هدف

   اهمیت رعایت اصول استاندارد در انجام ساکشن باز لوله داخل تراشه و همچنین آگاهی از عوارض این نوع ساکشن همواره به عنوان یکی از چالش های مراقبت از بیماران در بخش های مراقبت ویژه بوده است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط نمره درد با رعایت استانداردها در ساکشن باز اندوتراکیال نوزادان تحت ونتیلاتور در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های شهر همدان بود.</

  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های همدان بر روی 120 نوزاد نارس تحت ونتیلاتور انجام شد. پژوهشگر حین و بعد از ساکشن باز اندوتراکیال نوزاد توسط پرستار، انجام درست پروسیجرهای شستن دست ها، پوشیدن دستکش، تعداد دفعات ساکشن، مدت زمان ساکشن کردن، سایز کاتتر مورد نیاز برای ساکشن کردن و کنترل فشار دستگاه ساکشن توسط پرستار مربوطه را ثبت نمود. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها

  بر اساس نتایج مدل تطبیق یافته رگرسیون خطی بین فشار دستگاه ساکشن، مدت زمان ساکشن و تعداد دفعات ساکشن با نمره درد ارتباط معنی دار آماری وجود داشت اما بین سایز کاتتر ساکشن با نمره درد ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت 

  نتیجه گیری

  رعایت استانداردهای ساکشن باز اندوتراکیال در نوزادان نارس می تواند به میزان بالایی به ثبات شاخص های فیزیولوژیک، تسریع روند بهبودی و برگشت سریع نوزادان کمک کرده و از بروز عوارض و افزایش طول مدت بستری جلوگیری نماید.

  کلیدواژگان: استاندارد، ساکشن، نوزاد
 • بهاره رضایی*، محمد رضایی صفحات 16-23
  سابقه و هدف

  کودکان دچار کم‌شنوایی با نقایصی در رشد شناختی، ارتباطی، گفتار و زبان مواجه هستند. کاهش در تعداد واژگان و سازمان‌دهی ضعیف واژگان ذهنی از جمله پیامد‌های بارز کم‌شنوایی است. هدف این مطالعه تعیین توانایی درک و بیان اسامی و پایایی آزمون- بازآزمون دو آزمون‌ تصویری درک و بیان اسامی، در کودکان کم‌شنوای خفیف تا متوسط فارسی زبان همدان بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است. نمونه‌ی مورد مطالعه 58 کودک کم‌شنوای خفیف تا متوسط با میانگین سنی 1/92± 4/3 سال (31 پسر و 25 دختر) بود که از مرکز توانبخشی نیوشا همدان انتخاب شدند. در این پژوهش، دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی مورد استفاده قرار گرفت. به‌منظور بررسی پایایی آزمون- بازآزمون نیز، 10 کودک طی دو نوبت، با فاصله زمانی یک روز، مورد آزمون قرار گرفتند.

  یافته ها

  بین امتیازات درک و بیان اسامی، رابطه مستقیم و مثبتی وجود داشت (0/679=r و 0/001>P). مقایسه میانگین امتیازات درک و بیان اسامی در دو جنس حاکی از آن بود که این تفاوت‌ها معنی‌دار نیستند (0/05<P). بررسی پایایی آزمون- بازآزمون هم حاکی از این بود که این دو آزمون‌ پایایی مطلوبی دارند.

  نتیجه گیری

  شاخص‌های آماری حاصل در کودکان کم‌شنوای خفیف تا متوسط مورد مطالعه، همراه با شاخص‌های مشابه به‌دست‌آمده از کودکان طبیعی و کودکان کم‌توان ذهنی، بخشی از داده‌های هنجار برای این دو آزمون‌ را فراهم ساخته است. یافته‌های به‌دست آمده و نیز تایید پایایی آزمون‌ها، نشان‌دهنده کارایی این دو آزمون در موقعیت‌های پژوهشی و بالینی است.

  کلیدواژگان: کم شنوایی، درک اسامی، بیان اسامی، آزمون، پایایی
 • مجید براتی، سمیرا رشیدی داراب، پرستو بخشیان، مریم افشاری*، امین دوستی ایرانی صفحات 24-33
  سابقه و هدف

   دانشجویان به ارتباط در فضای مجازی بیش از ارتباط در فضای واقعی علاقه مند می باشند که این امر می تواند سلامت روانی و کیفیت خواب آن ها را تهدید کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط استفاده بیش از حد از فضای مجازی با کیفیت خواب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.

  مواد و روش‌‌ها

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی 379 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1398 انجام گردید. آزمودنی ها  به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب نمونه ها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه استفاده از شبکه مجازی و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بود. داده‎ها با استفاده از نسخه ی 24 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها

  نتایج مطالعه نشان داد که 98/2 درصد از شرکت کنندگان در تلگرام و 79/4 درصد در اینستاگرام عضو هستند و 73/8 درصد از آن ها بیش از 2 ساعت در روز از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. طبق یافته ها 40/6 درصد از دانشجویان کیفیت خواب مناسبی نداشته و به نوعی اختلال در کیفیت خواب مبتلا بودند. همچنین استفاده بیش از حد از فضای مجازی با مولفه های تاخیر در به خواب رفتن، طول مدت خواب، اختلالات خواب، مصرف داروی خواب آور و نمره کلی کیفیت خواب همبستگی مثبت و معناداری داشت (0/05<P).

  نتیجه‌گیری

  برآورد کلی یافته های مطالعه حاضر نشان داد هر چه میزان استفاده از شبکه های مجازی بیشتر باشد، کیفیت خواب دانشجویان کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: شبکه های مجازی، کیفیت خواب، دانشجویان
 • نرگس زمانی*، سعید زمانی صفحات 34-45

  اختلال هویت جنسی تمایل قوی و مستمر بیمار برای قرار گرفتن در نقش و وضعیت جنس مقابل است که اصرار بر تعلق به جنس مقابل در این اختلال همراه با نارضایتی شدید از جنسیت بیولوژیکی می باشد که در سن نوجوانی با تشکیل هویت بیشتر نمایانگر می شود لذا در این پژوهش به بررسی اختلال هویت جنسی و عوامل شخصیتی، روانی و اجتماعی (هویت جنسی، طرحواره های ناسازگار، ذهنیت های طرحواره ای، نقش جبران افراطی و اجتناب) موثر بر آن در بین مبتلایان به اختلال هویت جنسی در انتظار تغییر جنسیت پرداختیم. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی مقطعی در مقیاس کوچک بود که از بین مبتلایان به اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به کلینیک روانشناختی با استفاده از نمونه گیری هدفمند  17 نوجوان 14 تا 17 سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها، فرم کوتاه پرسشنامه چندوجهی شخصیت دانشگاه مینه سوتا مک کین لی (1943)، فرم کوتاه طرحواره ناسازگار یانگ (2005)، پرسشنامه ذهنیت های طرحواره ای یانگ (2008)، پرسشنامه نقش جبران افراطی یانگ رای (1994) و پرسشنامه اجتناب یانگ رای (1994) بود و روایی پرسشنامه ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر اختلال هویت جنسیتی، برابر با 81/0 می باشد. از همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با اختلال هویت جنسی و مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین متغیر عوامل شخصیتی، روانی و اجتماعی و اختلال هویت جنسی و ضرایب رگرسیون متغیرهای اجتماعی و اختلال هویت جنسی پرداختیم و در نهایت مدل تحلیلی عوامل شخصیتی، روانی و اجتماعی موثر بر اختلال هویت جنسی ترسیم شد. نتایج نشان داد که میانگین اختلال هویت جنسی پاسخگویان برابر با 29/80 درصد (1/4 از 5 نمره) بود که بیانگر سطح بالای اختلال هویت جنسی در بین پاسخگویان بود. همچنین بین متغیرهای افسردگی، انحراف روانی اجتماعی، پسیکاستنی (ضعف روانی) و اسکیزوفرنی در عوامل شخصیتی و در عوامل روانی به محرومیت هیجانی، طرد و بی ثباتی، بی اعتمادی و بدرفتاری، انزوای اجتماعی و بیگانگی، نقص و شرم، شکست، بی کفایتی، خود تحول نایافته، اطاعت، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه و بیش انتقادی، استحقاق در طرحواره ها، ذهنیت کودک آسیب پذیر؛ ذهنیت کودک عصبانی؛ ذهنیت کودک غضبناک؛ ذهنیت کودک تکانشی؛ ذهنیت کودک بی انضباط؛ ذهنیت خودآرامبخش بی تفاوت؛ ذهنیت زورگو و تهاجمی؛ ذهنیت والد پرتوقع  در ذهنیت های طرح واره ای و راهبردهای افراطی چون طرحواره نقص و شرم، بی اعتمادی/ بد رفتاری، نقص/شرم/شکست/انزواری اجتماعی، محرومیت هیجانی، رهاشدگی/بی ثباتی/آسیب پذیری منفی گرایی/بدبینی، آسیب پذیری/منفی گرایی/ بدبینی/ معیارهای سرسختانه، معیارهای سرسختانه، اطاعت.معیارهای سرسختانه، وابستگی/بی کفایتی، گرفتار/خویشتن تحول نیافته و محرومیت هیجانی با اختلال هویت جنسی رابطه معنی داری وجود دارد، در نهایت اینکه متغیرهای تحقیق به میزان حدود 30 درصد در متغیر اجتماعی، حدود 20 درصد متغیرهای شخصیتی و 14 درصد عوامل روانی، تغییرات اختلال هویت جنسی را در بین شرکت کنندگان پیش بینی می کنند. طبق نتایج تحقیق می توان امیدوار بود که با آشنا سازی خانواده ها و افراد مبتلا از طریق منابع رسمی و غیررسمی در ارتباط با عوامل تاثیرگذار(از جمله برچسب زنی، تصحیح اصول تربیت جنسی و کنترل روابط با همسالان غیرهمنجس) به کاهش و درمان وضعیت اختلال هویت جنسیتی کمک کرد.

  کلیدواژگان: هویت جنسی، نقش و صفات جنسیتی، طرحواره های ناسازگار، ذهنیت های طرحواره ای، نقش جبران افراطی، ترنس
 • داود خوش باور*، حسن یعقوبی صفحات 46-52

  با عنایت به اینکه دانشجویان از مهمترین و تاثیر گذاران امروز و فردای جامعه می باشند شناخت دقیق وضعیت موجود دانشگاهی آنان که به فرموده مقام معظم رهبری افسران جنگ نرم می باشند بسیار مهم و حایز اهمیت است ،هدف از این مطالعه تعیین فراوانی مشکلات دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از حیث روانشناسی می باشد .

  روش کار

  مطالعه از نوع مقطعی بود که با استفاده از پرسش نامه کتبی و بصورت خود گزارش دهی وکار میدانی وتحیقیات میدانی بین دانشجویان می باشد که سابقه جدیدی با این روش تحقیقاتی سراغ نداریم انجام شد ، 475 نفر از عموم دانشجویان در سال تحصیلی  96-95  وارد مطالعه شدند داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سطح معناداری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  مهم ترین مساله موجود در دانشگاه از دید دانشجویان به صورت مشترک از لحاظ متغیرهای زمینه ای را به ترتیب اولویت؛ افسردگی دانشجویان، بی تفاوتی نسبت به مسایل اجتماعی، عدم پویایی علمی اساتید، ضعف مدیریت، کم توجهی به نیازهای جامعه، عدم شجاعت علمی و تقلید، ضعف مالی،محدودیت های سیاسی و در آخر سایر موارد را ذکر کرده اند.

  نتیجه گیری

  حدود 59.9 درصد بین دانشجویان افسردگی شایع است واین درصد بالای افسردگی بین دانشجویان این یک زنگ خطر است. به نظر می رسد لازم است در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود و راهکارهایی برای برطرف سازی وضع موجود ارایه نمود.

  کلیدواژگان: رویکرد روانشناسی، افسردگی، کارگاه ها، کلاسها، علوم پزشکی همدان، مشکلات
 • مریم حسن زاده اول، علی مشهدی*، ایمان الله بیگدلی، سید امیر امین یزدی صفحات 53-60
  سابقه و هدف

  اختلال های اضطرابی از شایع ترین اختلال های دوره کودکی هستند. پژوهشگران تلاش می کنند عوامل دخیل در ایجاد و  گسترش اختلال های اضطرابی کودکان را بشناسند. یکی از مواردی که اخیرا به آن توجه بیشتری شده است، بحث نقش نظم جویی هیجان در اختلال های اضطرابی است. پژوهش حاضر بررسی شیوع اختلال های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان و ارتباط آن با نارسانظم جویی هیجانی بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبستان شهر ملایر تشکیل می داد که به صورت خوشه ای، نمونه ای به حجم 488 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه اختلال های اضطرابی اسپنس، سیاهه نظم جویی هیجانی و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور یک (SCID-I).

  یافته ها

  با توجه به نتایج پرسشنامه اختلال های اضطرابی اسپنس، 26 درصد دانش آموزان پایه اول دست کم به یک اختلال اضطرابی مبتلا بودند. در مصاحبه بالینی مشخص شد 22.1 درصد نمونه به اختلالهای اضطرابی مبتلا هستند. همچنین رابطه آماری معناداری بین نارسانظم جویی هیجانی و مشکلات اضطرابی کودکان وجود داشت (0.05p<).

  نتیجه گیری

  شیوع اختلال های ااضطرابی در دانش آموزان پایه اول دبستان بالا است که نیازمند توجه جدی است. همچنین، مشکلاتی که کودکان در نظم جویی هیجانی دارند در مشکلات اضطرابی آنها نقش دارد.

  کلیدواژگان: اختلال اضطرابی، اضطراب اجتماعی، هراس، اضطراب فراگیر، نارسانظم جویی هیجانی
|
 • Younes Mohammadi* Pages 1-2
 • Fatemeh Bayat Shahparast, Khalil Abbasi* Pages 3-9
  Introduction

  Research in the field of economic socialization in Iran to children less attention has been paid. Limited research has also examined each specific aspect of this issue, and there is little research to match all aspects of the issue. Economic components affect the health of children.

  Method

  In this structured review, all studies conducted within the country during the years 2006 to 2006 using the keywords economics, children, children's economics and the impact of economics from internal and external databases were reviewed and data were analyzed using the method. The meta-analysis was performed; the selected articles were collected according to inclusion criteria and finally were examined more closely.

  Findings

  After searching the databases and extracting a large number of articles by title and abstract, 160 articles were reviewed and finally 11 articles were reviewed. Finally, the impact of economics on factors related to nutrition, mortality, motor skill, growth, IQ, dental health, accidents and mental health of children were discussed.

  Conclusion

  Recent studies have shown that all components of child health are related to the economic level of parents, especially mothers. Therefore, it seems necessary to implement educational programs for proper nutrition, accident prevention, dental health and psychological interventions in children from families with low socioeconomic status.
  Keywords: Economics, Children, health

  Keywords: Economics, Children, health
 • Mehdi Khazaei, Mehri Hoseini, Marziyeh Khalili* Pages 10-15
  Background and Objective

  </strong></span> Although suction is an important nursing intervention in neonates under ventilation, it can lead to complications such as pain, respiratory distress, hypoxemia, bronchospasm and hospital infection. The purpose of this study was to determine the relationship between pain score and its effective indices in neonatal endotracheal open suction under ventilator in the neonatal intensive care unit of Hamadan hospitals.

  Materials and Methods

  </strong></span> This descriptive correlational study was performed on 120 preterm infants under ventilation in Neonatal intensive care unit of Hamadan hospitals. First, 5 minutes before the patient suction, the respiratory rate and oxygen saturation of the neonatal arterial blood were recorded by the researcher in three shifts based on the findings of the direct monitoring of the infant. During and 5 minutes after suction, the respiratory rate and oxygen saturation index was re-recorded. Data were analyzed using descriptive and regression tests.

  Results

  </strong></span> According on the results of the applied linear regression model, there was a statistically significant relationship between the pressure of the suction device, the duration of suction and the number of suctions with the pain score(P =0.000) but there was no statistically significant relationship between the size of the suction catheter and the pain score (P =0.235).

  Conclusion

  </strong></span> Endotracheal open suction in premature infants can greatly affect the number of respiration and oxygen saturation in the arterial blood and increase the pain score in these infants.</div>

  Keywords: Neonate, Respiration, Oxygen Saturation
 • Bahareh Rezaei*, Mohammad Rezaei Pages 16-23
  Background and Objective

   Children with hearing loss demonstrate cognitive, communication, speech and language deficits. Poor organization in mental lexicon and reduction in vocabulary are the obvious consequences of hearing loss. The main objective of this study was to evaluate perception and expression of nouns, and test-retest reliability of two picture-pointing and picture-naming tests, in Farsi-speaking in mild- moderate hearing loss children in Hamadan.

  Materials and Methods

   It was a descriptive-analytic and cross-sectional study. 58 Hearing loss children mean age 4.3± 1.92 (25 females, 31 males) were selected from Niousha Rehabilitation Center of Hamadan. Two picture-pointing and picture-naming tests were used in this study. For the sake of test-retest reliability, 10 evaluated two times with one day time interval.

  Results

   There was a significant positive correlation between mean scores of perception and expression (P=0.001, r=0.679). Mean scores of girls and boys was not statistically different. Findings about test-retest reliability show that, these two tests have optimal reliability.

  Conclusion

   Descriptive statistics of the mild-moderate hearing loss children can be part of normative data alongside other findings of other cities of Iran. In addition, confirmation of reliability shows part of the efficiency of these two tests in research and clinical settings.

  Keywords: Hearing Loss, Noun Perception, Noun Expression, Test, Reliability
 • Majid Barati, Samira Rashidi-darabdi, Parasto Bakhshian, Maryam Afshari *, Amin Doosti-Irani Pages 24-33
  Background and Objective

   Students are more interested in communication in cyberspace than in real-life communication, which could threaten mental health and sleep quality. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between the overuse of cyberspace and sleep quality among students of Hamadan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

   This cross-sectional study was conducted on 379 students of Hamadan University of Medical Sciences in 2019. Subjects were randomly selected from schools of university. The data collection tools were two questionnaires: virtual network use and the quality of sleep questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 24 and Pearson correlation test, independent t-test, ANOVA.

  Results

   The results of the study showed that 98.2% and 79.4% of the participants were members of the telegram and Instagram, respectively. 73.8% of them use social networks more than 2 hours a day. According to the findings, 40.6% of the students did not have adequate sleep quality and had some kind of sleep disturbance. Also, excessive use of cyberspace was associated with delayed components of sleep, sleep duration, sleep disturbances, hypnotics and overall sleep quality score (P<0.05).

  Conclusion

   The overall estimation of the findings of the present study showed that the higher the use of virtual networks, the lower the studentchr('39')s sleep quality.

  Keywords: Virtual Networks, Sleep Quality, Students
 • Narges Zamani*, Saeed Zamani Pages 34-45

  Sexual disorder is a strong and continuous tendency of the patient to be in the role and status of the opposite sex, which insists on belonging to the opposite sex in this disorder, accompanied by severe dissatisfaction with biological sex, which in the adolescence is more representative of the formation of identity. Therefore, in this research Sexuality disorder and personality, psychosocial and social factors (gender identity, maladaptive schemas, sketchy subjectivities, the role of extreme redress and avoidance) affecting it among sexually transmitted sexual dysfunction patients. The research method was a cross-sectional survey on a small scale that was selected from among sexually transmitted individuals who were referred to a psychiatric clinic using a targeted sampling of 17 adolescents aged 14 to 17 years. The data collection tool, the short form of the Multidisciplinary Personality Questionnaire of Minnesota McCain Lee (1943), the short form of Yang's Maladaptive Schema (2005), Yang's Schematic Subjectivity Questionnaire (2008), Yang Rai's Extreme Compensation Questionnaire (1994) and Yang Rae's Avoidance Questionnaire 1994). The validity of the questionnaire was 0.81 by calculating the Cronbach's alpha coefficient for gender identity disorder. Pearson correlation between variables of research with gender identity disorder and correlation coefficient and coefficient of determination of personality, psychological and social factors and gender identity disorder and regression coefficients of social variables and gender identity disorder. Finally, the analytical model of effective personality, psychosocial and social factors Sexual dysfunction was traced. The results showed that the mean of gender identity disorder was 80.29% (4.1 out of 5 points), which indicated a high level of sexual identity disorder among respondents. Also, there was a relationship between depression, psychosocial deviation, psychosocial deviation, psychosocial variability and personality factors in psychological factors such as emotional deprivation, rejection and instability, mistrust and abuse, social isolation and alienation, defect and shame, failure, inefficiency, self-evolution Unspecified obedience, emotional restraint, stubborn and more critical criteria, deserving of schemas, vulnerable child mentality; angry child's mentality; angry child's mentality; impulsive child's mentality; child's mindset discourse; self-restraining subjectivity indifferent; bullying and aggressive mentality; parent's mentality Extreme in planetary mindset and maple strategies Such as the schema of defect and shame, mistrust / misbehavior, defect / shame / failure / social isolation, emotional deprivation, emancipation / instability / vulnerability, negative / pessimistic, vulnerability / negative / pessimism / stubborn standards, stubborn standards , Obedience. Serious standards, attachment / incompetence, self-esteem and emotional deprivation have a significant relationship with gender identity disorder. Ultimately, the research variables are about 30% in social variable, about 20% in personality variables and 14% in personality variables. Psychological factors predict changes in sexual identity disorder among participants. According to the results of this study, it was hoped that by familiarizing families and individuals with informal and informal resources in relation to effective factors (including labeling, correcting the principles of sexual education and controlling relationships with non-assimilation peers), it would be desirable to reduce and treat the status of gender identity disorder Helped.

  Keywords: gender identity, gender role, attributes, maladaptive schemas, schematic subjectivity, extreme compensation, trance
 • Davuod Khoshbavar*, Hasan Yaghobi Pages 46-52

  Given that students are the most influential in today's and tomorrow's society, accurate knowledge of their current academic status as the Supreme Leader of Soft War Officers is crucial and important, the purpose of this study was to determine the academic status of university students in science. Hamadan medicine is psychologically.

  Materials and Methods

  The study was a cross-sectional study carried out using written questionnaire and self-report. 475 students were enrolled in the academic year 95_96. The collected data were analyzed using SPSS software and the significance level was considered to be less than 0/5.

  Findings

  The most important issue in the university is from the viewpoint of the students in terms of the variables in priority order, depression, indifference to social issues, the lack of scientific dynamics of professors, management weakness, lack of attention to the needs of society, scientific lack of courage and imitation, financial weaknesses, political restrictions, and, finally, other issues.

  Conclusion

  About 59/9 are common among depressed students, and this high percentage of depression among students is an alarm.

  Keywords: Psychological Approach, Depression, Workshops, Classes, Hamadan Medical Sciences, Problems
 • Maryam Hassanzadeh Aval, Ali Mashhadi*, Imanollah Bigdeli, Seyed Amir Amin Yazdi Pages 53-60
  Background and purpose

  Anxiety disorders are one of the most common childhood disorders. Researchers are trying to identify the factors that contribute to the development of children's anxiety disorders. One of the most recently highlighted issues is the role of emotion regulation in anxiety disorders. The purpose of this study was to investigate the prevalence of anxiety disorders in first grade students and its relationship with emotional dysregulation.

   Material and Methods

  The research method is descriptive-correlational. The population of the study consisted of all male and female students of first grade students in Malayer which was selected as a cluster sample of 488 people. The research instruments were Spence anxiety disorder, an emotional regulation checklist, and a structured clinical interview for axis I disorders (SCID-I).

  Results

  According to the results of the Spence anxiety disorder questionnaire, 26% of the first grade students had at least one anxiety disorder. In a clinical interview, 22.1% of the cases were diagnosed with anxiety disorders. There was also a statistically significant relationship between emotional dysregulation and anxiety problems in children (p <0.05).

  Conclusion

  The prevalence of anxiety disorders in first grade students is high, which requires serious attention. Also, the problems that children have in emotional regulation, play a role in their anxiety problems.

  Keywords: Anxiety Disorder, Social Anxiety, Panic, Generalized Anxiety, Emotional dysregulation