تاثیر پاستوریزاسیون آغوز بر جذب ایمونوگلوبین ها و فراسنجه های خون بره های نر تازه متولد شده زل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 از آنجایی که بدن دام های نوزاد تقریبا فاقد ایمونوگلوبولین های لازم جهت مقابله با عوامل بیماری زای محیطی است، تغذیه آغوز در چند روز اول زندگی آن ها به جهت تامین ایمونوگلوبولین ها بسیار دارای اهمیت است و یافتن راهکارهایی جهت افزایش جذب ایمونوگلوبولین ها به خون نوزادان مورد توجه می باشد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر حرارت دهی کنترل شده آغوز بر میزان جذب ایمونوگلوبولین ها و برخی فراسنجه های خون و ایمنی بره ها بود.

مواد و روش ها

تعداد 40 راس بره نر تازه متولد شده نژاد زل (21/1±49/4) در دو گروه تیماری تقسیم شدند که یک گروه از بره ها در 36 ساعت اول زندگی در سه وعده مساوی مجموعا 15 درصد وزن بدن آغوز خام مصرف کردند و گروه دیگر به همین میزان آغوز حرارت دهی شده مصرف کردند. ابتدا مخزنی از آغوز میش های همان گله که پیش تر زایش داشتند تهیه و کاملا با هم مخلوط شدند. سپس نیمی از آن در دمای 63 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه با حرارت غیرمستقیم در دستگاه بن ماری فراوری شد. آغوزهای خام و حرارت دهی شده در بسته های پلاستیکی 5/2 کیلوگرمی منجمد شدند. بره ها پس از تولد ابتدا پلاک گذاری و وزن کشی شده و سپس خونگیری زمان صفر انجام شد. پس از آن، آغوز مربوطه توسط شیشه به آن ها خورانده شد. پس از پایان مصرف آغوز، بره ها تا 35 روزگی با شیر به همراه خوراک آغازین تغذیه شدند. خونگیری از بره ها در بدو تولد (زمان صفر) و روزهای 5، 20 و 35 به صورت ناشتا انجام شد و نمونه های سرم آن ها منجمد گردید تا غلظت پروتیین کل، آلبومین و ایمونوگلوبولین جی اندازه گیری شود. درصد جذب ظاهری ایمونوگلوبولین ها با استفاده از فرمول مربوطه محاسبه گردید. داده های پژوهش بر اساس طرح اندازه گیری های مکرر با آرایش کاملا تصادفی با دو تیمار و 10 تکرار تجزیه آماری شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که مصرف آغوز حرارت دهی شده بر غلظت ایمونوگلوبولین جی، گلوبولین ها و آلبومین سرم خون بره ها تاثیر معنی دار داشت (05/0>P)، به طوری که حرارت دهی کنترل شده آغوز باعث افزایش معنی دار 5/39 و 1/38 درصدی غلظت ایمونوگلوبولین ها سرم بره ها به ترتیب در روزهای 5 و 20 بعد از تولد شد (05/0>P). غلظت کل گلوبولین های سرم در بره هایی که آغوز حرارت دهی شده مصرف کردند به طور معنی دار بیشتر از گروه دیگر بود. بر خلاف آن، غلظت کل آلبومین سرم بره هایی که آغوز خام مصرف کردند در روزهای 5، 20 و 35 به طور معنی دار بیشتر از گروه دیگر بود (05/0>P). حرارت دهی آغوز باعث افزایش کاملا معنی دار (001/0=P) در بازده ظاهری جذب ایمونوگلوبولین جی آغوز مصرفی به خون بر ه ها شد (04/43 در برابر 05/23 درصد). تفاوتی در غلظت پروتیین کل سرم بره ها در دو گروه مشاهده نشد.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد که حرارت دهی کنترل شده و غیرمستقیم آغوز میش در دمای 63 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه باعث افزایش جذب ایمونوگلوبولین های آن به خون بره ها می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444862 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.