مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و سواد سلامت زنان و مردان: یک مطالعه تحلیلی- مقایسه ای در جمعیت میانسال تهرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

میانسالی دوره انتقال از جوانی به سالخوردگی است که با تغییرات بیولوژیکی در وضعیت سلامت همراه است. این دوره افراد را ملزم به انتخاب روش زندگی جهت حفظ و ارتقا سلامت در طول عمرشان می کند. هدف از این مطالعه مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و سواد سلامت در میان مردان و زنان میانسال است.

مواد و روش ها

این مطالعه تحلیلی-مقایسه‎ای، با مشارکت 400 زن و مرد میانسال مراجعه کننده به 6 مرکز جامع سلامت شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزارهای مطالعه شامل: پرسشنامه سنجش سواد سلامت بالغین(HELIA) و نسخه دوم پروفایل سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (HPLP-II) بود. داده ها به روش کمی توسط نرم افزارSPSS  نسخه 20 آنالیز گردید. سطح معناداری کمتر از  05/0 تعریف شد.

یافته ها

در مجموع تنها 5/66% شرکت کنندگان سواد سلامت کافی و بالاتر داشتند. زنان نمرات بالاتری در هر دو حوزه سواد سلامت و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت نسبت به مردان داشتند. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد درآمد خانوار (03/7:B، 028/0:P)، پایبندی به اصول دینی (60/17:B، 002/0:P) و برخورداری از بیمه سلامت پایه (99/11:B،004/0:P) مهمترین عوامل مرتبط با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت هستند. در حالی که برخورداری از تحصیلات بالا (25/21:B، 001/0:P)  قوی ترین عامل موثر بر سطح سواد سلامت، در میانسالان شناخته شد.  

نتیجه گیری

با وجود سطح بالای سواد سلامت در زنان میانسال در مقایسه با مردان، سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت. صرف نظر از جنسیت، میانسالان برخوردار از بیمه درمانی و وضعیت اقتصادی مطلوب تر و با پایبندی بیشتر به اصول دینی، از سبک زندگی سالمتری برخوردار بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2445158 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!