فهرست مطالب

سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت - سال ششم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1401)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/02
 • تعداد عناوین: 18
|
 • بیتا جعفری، مهدی مطیع*، محمدرضا حاجی اسماعیلی صفحات 1-10
  هدف

  این پژوهش با رویکرد توصیفی، پیمایشی به بررسی رابطه بین سطح امید به زندگی و نشاط درونی با قرایت وانس با قرآن درخانواده متعالی پرداخته است.

  مواد و روش ها

  شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده که 215 نفر از خانواده های دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان بطور تصادفی برای تحقیق انتخاب و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار تحقیق شامل یک پرسشنامه استاندارد و دو پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسون و رگرسیون  چندگانه ی گام به گام استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که، بین سطح امید به زندگی مبتنی بر ابعاد چهارگانه (انس باقرآن، تفکرمعطوف به زمان، تفکرمثبت و نشاط درونی) و قرایت قرآن کریم  و بهبود خانواده ها به سمت خانواده متعالی ادراک شده، رابطه معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  همچنین قرایت قرآن کریم، رابطه بین ابعاد چهارگانه سطح امید به زندگی را با بهبود خانواده متعالی ادراک شده، میانجی گری می کند

  کلیدواژگان: امیدبه زندگی، نشاط درونی، انس باقرآن، خانواده متعالی، قرائت
 • محمد الهی*، فاطمه ملائی، مهری جلالی ریگی، محسن فولادی، نرگس مومن جو صفحات 11-19
  هدف

  بررسی عوامل موثر در بهبود تعارضات زناشویی مهم و ضروری هست،  بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پایبندی به سبک زندگی اسلامی و سرسختی روانشناختی در میزان تعارضات زناشویی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در یک پژوهش توصیفی- تحلیلی از جامعه آماری که شامل تمامی معلمان زن ابتدایی و متوسطه شهر نجف آباد اصفهان در سال تحصیلی 1398-1399 بودند، تعداد 196 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه های فرم کوتاه سبک زندگی اسلامی کاویانی (1388)، سرسختی روانشناختی کیامریی و همکاران(1377) و تعارض زناشویی ثنایی(1387) ارزیابی شدند و داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد رابطه سبک زندگی اسلامی(823/0r=-،01/0>p)  و سرسختی روانشناختی(511/0r=-،01/0>p) با تعارضات زناشویی منفی و معناداری بود. همچنین مولفه های سبک زندگی اسلامی، 94 درصد وسرسختی روانشناختی 3/28 درصد از واریانس تعارضات زناشویی را تبیین میکنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گفت توجه به سبک زندگی اسلامی و تلاش برای به کار گیری آموزش های سرسختی روانشناختی، نقش مهمی در کاهش تعارضات زناشویی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، سرسختی روانشناختی، تعارضات زناشویی
 • رقیه صادقی آهنگری، حمید محمد قاسمی*، سید احمد میریان صفحات 20-25

  جهان هستی دارای موجودات و موضوعات مختلفی است که هر کدام می توانند موضوع یک پژوهش و یا پژوهش های مختلفی واقع شوند. از میان این موضوعات، شناخت انسان، یکی از مهمترین و پرفایده ترین موضوعاتی است که می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اندیشمندان با توجه به دغدغه هایی که نسبت به مسایل این موضوع داشته اند، برخی از آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده اند از جمله این مسایل که در قرن های اخیر مورد تحقیق برخی از دانشمندان قرار گرفته، مسیله باخود بیگانگی انسان است. انسان ها با هر فرهنگ و زبانی که باشند، به جزء عده ای قلیل، برای انسان یک حقیقت و واقعیتی قایل هستند که با کلماتی مانند «من» و «خود» به آن اشاره می نمایند. «من» و «خود» با این که ارزشمندترین شیء نزد انسان است، ممکن است به واسطه برخی از عوامل بیرونی و درونی، مورد غفلت و فراموشی واقع شود؛ در نتیجه انسان نسبت به «من» و «خود» بی توجه و بیگانه شده، برای غیر «من» و غیر «خود» تلاش و کوشش می نماید. این پژوهش با محوریت قرآن و حدیث درصدد شناسایی عواملی است که سبب بیگانگی انسان با خود می شوند.

  کلیدواژگان: خود، بیگانگی، ازخودبیگانگی، قرآن
 • مهدی احمدی فراز، مصطفی خانزاده، سید عبدلعلی موسوی زاده، سید روح الله موسوی زاده، سمیه آقامحمدی* صفحات 26-32
  هدف

  گروه درمانی شناختی-معنوی اعتیاد یک درمان 12 جلسهای مبتنی بر مراقبت معنوی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی است که اخیرا توسعه یافته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-معنوی اعتیاد با رویکرد مراقبت معنوی بر میزان وسوسه، تنظیم هیجان و سلامت روان بیماران تحت درمان نگهدارنده ی متادون بود.

  مواد و روش ها

  24 فرد تحت درمان نگهدارنده ی متادون در مراکز ترک اعتیاد شهر خمینی شهر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. این 24 نفر به دو گروه همتا تقسیم شدند و مداخله ی گروهی به صورت تصادفی بر روی یک گروه (آزمایش) اجرا شد و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. قبل از اجرای مداخله، پرسشنامه ی سلامت عمومی، زیرمقیاس تنظیم هیجانی مقیاس هوش هیجانی شات و مقیاس آنالوگ دیداری برای وسوسه بر روی دو گروه آزمایش و کنترل به عنوان پیش آزمون اجرا شد. همچنین پس از انجام مداخله، همین پرسشنامه ها به عنوان پس آزمون در دو گروه اجرا شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که گروه درمانی شناختی-معنوی اعتیاد با رویکرد مراقبت معنوی به صورت معناداری موجب افزایش سلامت روان، بهبود تنظیم هیجانی و کاهش وسوسه در بیماران گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی ویژگیهای درمان مذکور و مولفه های آن، از جمله تمرکز بر مسیولیت پذیری و تغییر سبک زندگی به سبکی معنوی، ارتباط ایمن و مستمر با خدا، توکل، دعا، شکرگزاری، پذیرش و بخشش خود، صبر، مهارت حل مسیله معنوی، یافتن هویت خود در جهان هستی و ارتباطات موثر با دیگران منجر به افزایش سلامت روان، تنظیم هیجانی و کاهش وسوسه میشود.

  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی-معنوی، مراقبت معنوی، وسوسه، تنظیم هیجان، سلامت روان، سوءمصرف مواد
 • ناهید محمودی*، عابدین حسینی آهنگری، محمد زربخش صفحات 33-40
  هدف

  اعتیاد به عنوان یکی از معضلات اجتماعی، میان افراد جامعه، به ویژه جوانان شایع شده است که می تواند مضرات مختلف اجتماعی، بهداشتی، شغلی و قانونی داشته باشد. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض والد-فرزند و احساس تنهایی به عنوان پیشایندهای گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهش را 200 نفر از دانشجویان علوم پزشکی آبادان تشکیل میدادند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مقیاسهای گرایش به مواد مخدر (1380)، پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین نسخه کوتاه (CBQ) (1979) و مقیاس تجدید نظر شده ی احساس تنهایی (UCLA) (1980) بودند.

  یافته ها

  برای تحلیل داده ها از همبستگی ساده و رگرسیون گام به گام استفاده شد. ضرایب همبستگی پیرسون بین تعارض والد فرزند با گرایش به مصرف مواد مخدر 39/0= r و احساس تنهایی با گرایش به مصرف مواد مخدر 33/0= r بدست آمده که همگی معنادار میباشند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که تعارض والد-فرزند و احساس تنهایی به طور معنیداری پیشبینیکنندهی گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان هستند.

  نتیجه گیری

  در نتیجه حل تعارضات والدین و فرزندان و همچنین توجه به مسایل فردی دانشجویان می-تواند در پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر آنها موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: تعارض والد-فرزند، احساس تنهایی، گرایش به مصرف مواد مخدر، دانشجویان
 • مفیده محسنیان، سپیده حاجیان*، فرزانه پازنده، زهرا رزاقی، مهتا عباسی فشمی صفحات 41-50
  هدف

  میانسالی دوره انتقال از جوانی به سالخوردگی است که با تغییرات بیولوژیکی در وضعیت سلامت همراه است. این دوره افراد را ملزم به انتخاب روش زندگی جهت حفظ و ارتقا سلامت در طول عمرشان می کند. هدف از این مطالعه مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و سواد سلامت در میان مردان و زنان میانسال است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تحلیلی-مقایسه‎ای، با مشارکت 400 زن و مرد میانسال مراجعه کننده به 6 مرکز جامع سلامت شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزارهای مطالعه شامل: پرسشنامه سنجش سواد سلامت بالغین(HELIA) و نسخه دوم پروفایل سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (HPLP-II) بود. داده ها به روش کمی توسط نرم افزارSPSS  نسخه 20 آنالیز گردید. سطح معناداری کمتر از  05/0 تعریف شد.

  یافته ها

  در مجموع تنها 5/66% شرکت کنندگان سواد سلامت کافی و بالاتر داشتند. زنان نمرات بالاتری در هر دو حوزه سواد سلامت و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت نسبت به مردان داشتند. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد درآمد خانوار (03/7:B، 028/0:P)، پایبندی به اصول دینی (60/17:B، 002/0:P) و برخورداری از بیمه سلامت پایه (99/11:B،004/0:P) مهمترین عوامل مرتبط با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت هستند. در حالی که برخورداری از تحصیلات بالا (25/21:B، 001/0:P)  قوی ترین عامل موثر بر سطح سواد سلامت، در میانسالان شناخته شد.  

  نتیجه گیری

  با وجود سطح بالای سواد سلامت در زنان میانسال در مقایسه با مردان، سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت. صرف نظر از جنسیت، میانسالان برخوردار از بیمه درمانی و وضعیت اقتصادی مطلوب تر و با پایبندی بیشتر به اصول دینی، از سبک زندگی سالمتری برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، رفتارهای ارتقا دهنده سلامت، میانسالی
 • هما نیابتی چرندابی، غزاله محمدخانی، فاطمه عیسی زاده* صفحات 51-59
  هدف

  با توجه به شیوع اختلال هویت جنسی در کشورمان هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر سلامت اجتماعی و افسردگی در مبتلایان به اختلال هویت جنسی بود.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری، شامل مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی شهر تهران بود که از طریق نمونه گیری در دسترس 40 نفر از آن ها، انتخاب شدند و به طور داوطلبانه در مرحله پیش آزمون پرسشنامه های پژوهش که شامل پرسشنامه سلامت اجتماعی صفاری نیا (1393) و پرسشنامه افسردگی بک (1978) می باشد، را تکمیل کرده و به طور تصادفی در طرح مطالعاتی قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 14 جلسه و به صورت مجازی تحت معنویت درمانی گروهی قرار گرفت، سپس در مرحله پس آزمون هر دو گروه، به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. داده ها با آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که معنویت درمانی، باعث بهبود سلامت اجتماعی و افسردگی در گروه آزمایش و مرحله پس آزمون شد (01/0 <P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر سلامت اجتماعی و افسردگی در مبتلایان به اختلال هویت جنسی می توان از این درمان جهت کاهش معضلات روانی - اجتماعی آنان بهره گرفت.

  کلیدواژگان: اختلال هویت جنسی، افسردگی، سلامت اجتماعی، معنویت درمانی گروهی
 • نعمت الله شمس، غلامعلی افروز*، علی اکبر ارجمندنیا صفحات 60-67
  هدف

  در خانوادهای که یک یا بیش از یک فرزند استثنایی وجود دارد، والدین علاوه بر بار مراقبتی و فشار اجتماعی-اقتصادی؛ تنشهای جسمی-روانی شدیدی را تحمل میکنند. از اینرو، تحقیق حاضر به ارتباط وضعیت اجتماعی-اقتصادی و ویژگیهای شخصیتی با سلامت روانی والدین بیش از یک فرزند استثنایی و مقایسه میزان آنها در بین پدران و مادران شهرستان یزد پرداخت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع تحلیلی و به صورت مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی شهرستان یزد در سال 99-1398 بود. برای نمونه، 160 والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی جهت پژوهش انتخاب شدند. برای جمعآورری داده ها از فرم اطلاعات جمعیتشناختی، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه پنج عاملی-نیو (NEO-FFI) استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با نرمافزار SPSS-21  و آزمونهای ضریب همبستگی و تی مستقل، رگرسیون گام به گام با سطح معناداری 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و ویژگیهای شخصیت برونگرایی، موافق بودن، با وجدان بودن و انعطاف-پذیری با سلامت روان والدین کودکان استثنایی رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین روانرنجوری با سلامت روان والدین کودکان استثنایی نیز رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0>p). این در حالی است که روانرنجوری (28/0 =β) و برونگرایی (13/0- =β) توان پیش بینی سلامت روان را داشتند. همچنین مادران کودکان استثنایی نسبت به پدران از سلامت روان پایینتر و روانرنجوری شدیدتری برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، هر چه والدین بیش از یک فرزند استثنایی از جایگاه اجتماعی-اقتصادی بالاتر و ویژگیهای شخصیت مناسبتری برخوردار باشند، میزان سلامت روان در آنان بهتر خواهد بود. به طوری که مولفه های تیپ شخصیت روانرنجوری و برون-گرایی قادر به پیشبینی میزان سلامت روان در این والدین هستند.

  کلیدواژگان: پایگاه اجتماعی-اقتصادی، شخصیت، سلامت روان، کودکان استثنایی
 • سمیه فرجی هارمی، علیرضا خدامی*، مجیدرضا کریمی صفحات 68-78
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان، مدت و نوع استفاده از اینترنت و هویت ملی در دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق روش پیمایشی بود. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز می باشد که بر اساس آمار کسب شده از آموزش دانشگاه آزاد شیراز معادل19619 نفر می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و با توجه به محاسبات حجم نمونه 380 نفر تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آماریSpss   انجام گردیده و در این رابطه برای آزمون فرضیات از تست های آماری متناسب با هر فرضیه بکار گرفته شد. از جمله آزمون های مورد استفاده می توان از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه نام برد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین مدت زمان استفاده از اینترنت و هویت ملی(سه بعد ارزشی، احساسی و اعتقادی) دانشجویان رابطه وجود دارد همچنین بین میزان استفاده از اینترنت و هویت ملی(سه بعد ارزشی، احساسی و اعتقادی) دانشجویان رابطه وجود دارد.

  نتیجه گیری

  از سوی دیگر  فرض پژوهش مبنی بر بین نوع استفاده از اینترنت و هویت ملی (سه بعد ارزشی، احساسی و اعتقادی) دانشجویان رابطه وجود دارد، رد می گردد

  کلیدواژگان: هویت ملی، استفاده از اینترنت، مدت زمان استفاده از اینترنت، نوع استفاده از اینترنت
 • حسین ایرانفرد، محمدرضا محمد طاهری*، محمد سلطانی فر صفحات 79-87
  هدف

  رضایت از زندگی دانشجویان نقش مهمی در سایر عملکردهای آنها دارد. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی مولفه های رضایت از زندگی بر اساس مهارت های ارتباطی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 190000 بودند. حجم نمونه 384 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با آزمون تجدیدنظرشده مهارت های ارتباطی (کوییندام، 2004) و مقیاس رضایت از زندگی دانشجویان (هیوبنر، 1991) جمع آوری و با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مولفه های مهارت های ارتباطی شامل توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت گوش دادن، بینش نسبت به فرایند ارتباط و ارتباط توام با قاطعیت با همه مولفه های رضایت از زندگی شامل خانواده، دوستان، دانشگاه، محیط زندگی و خود در دانشجویان رابطه مثبت و معنادار داشتند. یافته های دیگر نشان داد که مهارت های ارتباطی به طورمعناداری توانستند 43 درصد از تغییرات خانواده، 53 درصد از تغییرات دوستان، 30 درصد از تغییرات دانشگاه، 44 درصد از تغییرات محیط زندگی و 54 درصد از تغییرات خود را در دانشجویان پیش بینی کنند (001/0<P).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از پیش بینی مولفه های رضایت از زندگی بر اساس مهارت های ارتباطی بود. در نتیجه، برای بهبود و ارتقای رضایت از زندگی دانشجویان می توان میزان مهارت های ارتباطی آنها را از طریق کارگاه های آموزشی افزایش داد.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، مهارت های ارتباطی، دانشجویان
 • زهرا ذاکری نصرآبادی*، امیر ملکی، زهرا مردانی ولندانی صفحات 88-99
  هدف

  در سنجش سلامت اجتماعی در سطح خرد بیش از هر چیز به نحوه ارتباط شخص در شبکه روابط اجتماعی توجه می شود. به عقیده صاحبنظرانی چون کییز، ارتباط مثبت و تنگاتنگی بین سلامت اجتماعی و رفتارهای اجتماع پسند و مسیولیت پذیری در جامعه وجود دارد. بر این اساس، هدف از تحقیق حاضر تحلیل رفتارهای داوطلبانه در ایران به مثابه نمودی از سلامت و بهزیستی اجتماعی شهروندان و تبیین ساختار انگیزشی زیربنای این رفتارهاست. بدین منظور، دو نوع فعالیت «جامعه پسند» و «مشارکتی» مورد تحلیل قرار گرفته و تاثیر دینداری و ارزش هایی چون «ارتقای خود»، «تعالی بخشی خود»، «آمادگی برای تغییر» و «اعتماد تعمیم یافته» بر این رفتارها آزمون شده است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق، تحلیل ثانویه داده های موج پنجم پیمایش ارزش های جهانی با حجم نمونه 2667 نفر است.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد در ایران عضویت در فعالیت های نوع دوستانه جامعه پسند بیشتر از فعالیت های مشارکتی است. دینداری تاثیر قابل توجهی بر فعالیت های جامعه پسند دارد و با حذف این متغیر، ارزش های «تعالی بخشی خود» درصد ناچیزی از عضویت در این گروه فعالیت ها را تبیین می کنند. اما سنخ ارزشی «آمادگی برای تغییر» بیشترین تاثیر را بر هر دو نوع فعالیت، به ویژه فعالیت های مشارکتی، دارد.

  نتیجه گیری

  هر چند میزان عضویت در فعالیت های داوطلبانه در ایران پایین است، اما همین داوطلبین اندک نیز آگاهانه با هدف ایجاد تغییر مثبت در فضای جامعه به این فعالیت ها روی می آورند که این امر گام مهمی در بهبود سلامت اجتماعی شهروندان است.

  کلیدواژگان: آمادگی برای تغییر، ارتقای خود، تعالی بخشی خود، دینداری، فعالیت های داوطلبانه
 • مهدی شاهمرادی، نعمت ستوده اصل*، راهب قربانی صفحات 100-110
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان های  انتقال محور و پذیرش و تعهد بر ارتقاء سلامت روانی پرسنل شاغل دربیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی استان تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر پرسنل شاغل دربیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی استان تهران بود که 120 نفر از این پرسنل از سه بیمارستان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل(هر گروه 40 نفر) جای گرفتند. هر سه گروه پرسشنامه های سلامت روان(SCL 90 R) را به عنوان پیش آزمون پاسخ دادند. سپس گروه درمان انتقال محور و گروه درمان پذیرش و تعهد(طی 8 جلسه) مداخله آزمایشی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای را دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات هر سه گروه مجددا به سوالات پرسشنامه سلامت روان پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر دو درمان روان درمانی انتقال محور و پذیرش و تعهد بر ارتقاء سلامت روانی پرسنل شاغل دربیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی موثر است. همچنین بین اثربخشی درمان انتقال محور با درمان پذیرش و تعهد در ارتقاء سلامت روانی پرسنل شاغل دربیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی تفاوت وجود دارد. بدین صورت که در سلامت روان گروه درمان انتقال محور مولفه های اضطراب، ترس مرضی، روانپریشی و پارانویید به طور معنی داری نمره پایین تری را در مقایسه با گروه پذیرش و تعهد کسب کردند.

  نتیجه گیری

  هر دو روش می توانند توسط مشاوران و درمانگران برای در ارتقاء سلامت روانی پرسنل شاغل دربیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: درمان انتقال محور، درمان پذیرش و تعهد، سلامت روان، پرسنل شاغل
 • سمیه عباس پور، علی اصغر عباسی اسفجیر*، علی رحمانی فیروزجاه صفحات 111-122
  هدف

  تحقیق حاضر در پی توصیف و تبیین بررسی رابطه بین سبک زندگی و زندگی در خوابگاه های دانشجویی از یک نمونه 240 نفره از بین دانشجویان 20-32 ساله ساکن در خوابگاه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.

  مود و روش ها

  این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است و داده های مورد نظر نیز از طریق پرسشنامه جمع آوری و استخراج و تحلیل شده است. مطالعات حاضر در قالب چهارچوب نظری برگرفته از نظریات جامعه شناسان، روان شناسان و مردم شناسان در زمینه سبک زندگی می باشد و از نظریات گیدنز در زمینه سبک زندگی استفاده شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پیمایشی و با هدف دسته بندی و تحلیل سبک زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و همچنین گزارشات علمی در زمینه سبک زندگی خوابگاهی و نحوه نگرش دانشجویان در منابع مرتبط داخلی و خارجی به دسته بندی فیش های گردآوری شده پرداخته و سپس با SPSS  وemos  نسبت به تبیین و تحلیل داده ها پرداخته شد.

  یافته ها

  با توجه به یافته ها سبک زندگی راهی برای تعریف ارزش ها، نگرش ها و رفتار (هویت) افراد است.

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری می شود خوابگاه دانشجویی مکانی است برای یادگیری دانشجویان خوابگاهی؛ و هر گونه شناخت بیشتر در این مورد می تواند از هرگونه آسیب های زندگی خوابگاهی جلوگیری به عمل آورد.

  کلیدواژگان: دانشجو، زندگی خوابگاهی، سبک زندگی، آسیب شناسی، الگوی فرهنگی
 • مهسا کاظمی گیلان، حسن امیری*، سعیده سادات حسینی، آزیتا چهری صفحات 123-132
  هدف

  زلزله یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که آثار روانی فراوانی بر بازماندگان و پرستارانی که با آنها در ارتباط هستند، دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی رابطه اختلال خواب و اختلال عقاید خودکشی با اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران پس از زلزله کرمانشاه انجام شده است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر اجرا  پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه پرستاران حاضر و اعزامی به محل وقوع حادثه رخ داده در شهر کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس بود و تعداد اعضای نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 150 نفر به دست آمد و بر اساس ملاک های ورود و خروج به پرسشنامه های مقیاس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی، پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ و مقیاس اختلال افکار خودکشی آرونبک پاسخ دادند .

  یافته ها

  نتایج نشان داد اختلال پس از سانحه چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم با اختلال افکار خودکشی  و اختلال خواب رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین در برازش مدل طراحی شده مشخص شد چون مقدار شاخص GFI و AGFI به دست آمده نزدیک به یک می باشد و به علاوه مقدار ریشه میانگین مربعات خطای براورد یا RMSEA کمتر از 08/0 و در دامنه قابل قبول است، می توان گفت که متغیرهای مدل به خوبی توسط داده ها براز شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت سلامت پرستاران بر سلامت جامعه، ارزیابی و شناخت و درمان کیفیت خواب و اختلال عقاید خودکشی و ارتباط آن با اختلال استرس پس از سانحه می تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه بهبود اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران  به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: اختلال خواب، استرس پس از سانحه، عقاید خودکشی، زلزله کرمانشاه، پرستاران
 • پریسا سبزواری، غلامرضا خوی نژاد*، محمدرضا صفاریان طوسی صفحات 133-140
  هدف

  طلاق عاطفی به عنوان یک آسیب اجتماعی، اولین مرحله در فرایند طلاق و بیانگر شدت تعارضات زناشویی نشات گرفته از عوامل بی شماری چون بدکارکردی الگوهای ارتباطی زوجین است. لذا؛ مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثربخشی رویکرد خانواده محور بوین بر بهبود الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی زنان دچار طلاق عاطفی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به سازمان مرکزی بهزیستی شهر اصفهان در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1399 بودند که پس از غربال گری، 30 آزمودنی دچار طلاق عاطفی، به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش مقیاس الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی بود. آزمودنی های گروه های آزمایش در برنامه آموزشی خانواده درمانی بوین شرکت کردند، اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. درنهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیری) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج بیانگر آن بود که رویکرد درمانی بوین منجر به تفاوت معنادار در میانگین پس آزمون نمرات گروه آزمایش در هر دو متغیر تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی شد.

  نتیجه گیری

  رویکرد درمانی بوین می تواند در کاهش میزان تعارضات زناشویی و بهبود الگوی ارتباطی زنان دچار طلاق عاطفی سودمند باشد و متعاقب آن، طلاق عاطفی را کاهش و سازگاری زناشویی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: خانواده درمانی بوئن، الگوهای ارتباطی، تعارضات زناشویی، طلاق عاطفی
 • مهدیه رادنیا، فریبرز درتاج*، بیتا نصرالهی، لیلا کاشانی وحید صفحات 141-152
  هدف

  این پژوهش با هدف، ارایه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس سازگاری زناشویی و احساس انسجام با نقش واسط ای ذهن آگاهی انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین (زن و شوهر) در شهر تهران در سال 1400-1399 تشکیل دادند، که از میان آن ها، تعداد 380 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای خردمندی (آردلت، 2003)، سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976)، احساس انسجام (کیمیایی و همکاران، 1392) و ذهن آگاهی (ریان و براوان، 2003) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Amos-V8.8 استفاده گردید. همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد سازگاری زناشویی اثر مستقیم بر خردمندی داشته است، رابطه سازگاری زناشویی با خردمندی به صورت مستقیم برابر (82/4 = t و 66/0=β) است. احساس انسجام اثر مستقیم بر خردمندی داشته است، رابطه احساس انسجام با خردمندی به صورت مستقیم برابر (59/7 = t و 85/0=β) است. همچنین نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم سازگاری زناشویی و احساس انسجام بر خردمندی زوجین به واسطه ذهن آگاهی با 95 درصد اطمینان مورد تایید بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد تقویت ذهن آگاهی از طریق ارتقا سازگاری زناشویی و احساس انسجام قادر است خردمندی زوجین را افزایش دهد. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می رساند.

  کلیدواژگان: خردمندی، سازگاری زناشویی، احساس انسجام، ذهن آگاهی
 • مهری ازندریانی، غلامرضا خوی نژاد*، حسین اکبری امرغان صفحات 153-160
  هدف

  هدف  پژوهش حاضر  مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی وتاب آوری  زوجین بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی  و کاربردی است که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 3 ماهه انجام شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر، تمامی زوجین دارای ناسازگاری زناشویی ساکن شهر قم بود . روش نمونه گیری به صورت در دسترس، در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه می باشد. پس از تعیین و جای گزینی تصادفی گروه‏های آزمایش و گواه (2 گروه آزمایش و گروه گواه)، درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، هر کدام به صورت 8 جلسه و هر جلسه به مدت 1 ساعته (60 دقیقه ‏ای) بر روی گروه های آزمایش اعمال شد و یک هفته پس از اتمام جلسات درمان، از گروه‏های آزمایش و گواه، پس آزمون به عمل آمد.. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان (گرتز و رومر/2004)، پرسشنامه بهزیستی روان‏شناختی- فرم کوتاه (ریف/2002) بوده اند.

  نتیجه گیری

  در نهایت این نتیجه حاصل شده است که خودتنظیمی هیجانی ، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زوجین شرکت کننده در درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه گواه تفاوت معناداری دارد و زوجین شرکت کننده در درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه گواه تفاوت معناداری دارد .

  کلیدواژگان: درمان هیجان محور، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی، تاب آوری
 • حسن سجادی پور* صفحات 161-168

  ابعاد تربیتی وسلامت بخشی دعا، از برجسته ترین ویژگی ها و کارکردهای آن است. یکی از منابع مهم در دعاپژوهی تربیتی، نیایش های مندرج در متن زیارات ماثور است. بررسی مستقل این دعاها به ویژه در حوزه سلامت روان انسانی از اهمیت شایانی برخوردار است. در این میان، زیارت بسیار معتبر «امین الله» که از امام سجاد(ع) صدور یافته، حاوی نکاتی ژرف، به ویژه در بخش ادعیه سیزده گانه آن است. دعاهای مزبور، از لحاظ کمی و کیفی، در بین ادعیه موجود در زیارات معصومین(ع) خاص بوده و ابعاد تربیتی آن تاکنون مورد مطالعه مستقل قرار نگرفته است. در این پژوهش، بخشی از منطق سیر چیدمانی نیایش های این زیارت آشکار گردیده و با استفاده از مدل ساحت های سه گانه شخصیت انسان در ابعاد بینش، گرایش و رفتار، به چگونگی انطباق این دعاها بر این ساحت ها پاسخ داده شده است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر مبنای منابع کتابخانه‏ای فراهم آمده و تلاش دارد به قدر وسع، به تحلیل موضوع بپردازد.

  کلیدواژگان: دعا، تربیت، سلامت روان، بینش، گرایش، رفتار، زیارت امین الله
|
 • Bita Jafari, Mahdi Motia*, Mohammadreza Hajiesmaeili Pages 1-10
  Purpose

  This descriptive-survey study has investigated the relationship between the level of life expectancy and inner vitality with the recitation of Vance with the Qur'an in the transcendent family.

  Materials and Methods

  The sampling method is a multi-stage cluster in which 215 families of high school students in Isfahan were randomly selected for research and both library and field methods were used to collect information. The research instrument consisted of a standard questionnaire and two researcher-made questionnaires and Pearson correlation and stepwise multiple regression were used to analyze the data.

  Findings

  The results of this study show that there is a significant relationship between the level of life expectancy based on four dimensions (Anas Baqeran, time-oriented thinking, positive thinking and inner vitality) and reading the Holy Quran and improving families towards a perceived transcendent family. There is.

  Conclusion

  Also, the recitation of the Holy Quran mediates the relationship between the four dimensions of the level of life expectancy and the improvement of the perceived transcendent family

  Keywords: Life Expectancy, Inner Vitality, Spiritual Friendship with Quran, Sublime Family, Quran Reading
 • Mohammad Elahi*, Fateme Molaee, Mehri Jalali, Mohsen Fouladi, Narges Momenijoo Pages 11-19
  Purpose

  It is important and necessary to study the effective factors in improving marital conflicts; therefore, the present study was conducted to determine the role of adherence to Islamic lifestyle and psychological hardiness in the rate of marital conflict.

  Materials and Methods

  In a descriptive-analytical study of from the statistical population that included all female primary and secondary school teachers in Najafabad, Isfahan in the academic year 2019-2020, 196 people were selected by available sampling method. Subjects were evaluated using Kaviani Islamic Lifestyle Short Form Questionnaire (2009), psychological hardiness of Kiamrei et al. (1998) and Sanaei Marital Conflict (2008) and the data were analyzed by Pearson correlation test and multiple regressions using SPSS software version 24.

  Findings

  The results showed that the relationship between Islamic lifestyle (r = - 0.823, p <0.01) and psychological stubbornness (r = - 0.511, p <0.01) with marital conflicts was negative and significant. Also, the components of Islamic lifestyle explain 94% and psychological hardness of 28.3% of the variance of marital conflicts.

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that paying attention to the Islamic lifestyle and trying to apply psychological training will play an important role in reducing marital conflicts.

  Keywords: Islamic lifestyle, Psychological Hardiness, Marital Conflicts
 • Roghayeh Sadeghi Ahangari, Hamid Mohammad Ghasemi*, Seyyed Ahmad Mirian Pages 20-25

  The universe has different beings and subjects, each of which can be the subject of a research or different researches. Among these issues, human cognition is one of the most important and useful issues that can be discussed. Scholars have discussed some of their concerns about this issue, including the issue of human alienation, which has been researched by some scientists in recent centuries. Human beings, regardless of their culture and language, except for a few, believe in a truth and reality that they refer to with words such as "I" and "self". The 'I' and the 'self', although the most valuable thing to man, may be neglected and forgotten by some external and internal factors; As a result, man becomes inattentive and alienated from "I" and "self", and strives for non-"I" and non-"self". This research, with the focus on the Qur'an and hadith, seeks to identify the factors that cause human alienation from themselves.

  Keywords: self, alienation, Quran
 • Mahdi Ahmadifarazi, Mostafa Khanzadeh, Seyedabdolali Moosavizadeh, Seyed Ruhollah Moosavizadeh, Somayeh Aghamohamadi* Pages 26-32
  Purpose

  Cognitive-spiritual group therapy of addiction is a 12-session treatment which has recently been developed based on spiritual care and Iranian – Islamic culture. The aim of this study was to investigate the efficacy of cognitive-spiritual group therapy of addiction considering the effects of spiritual care on craving, emotional regulation and mental health of patients under methadone maintenance treatment.

  Materials and Methods

  24 individuals under methadone maintenance treatment in Khomeynishahr addiction clinics were selected by purposive sampling method. These 24 individuals were divided into two matched groups and group intervention was provided for one group (experiment) and the other one was considered as control group. Prior to the intervention, general health questionnaire (GHQ-12), emotional regulation subscale of Schuute Emotional Intelligence Scale and visual analogue scale for craving were administrated as pre-test to both control and test groups. After the intervention, the same questionnaires were also used as post-test for both groups.

  Findings

  Results of analysis of covariance (ANCOVA) showed that cognitive-spiritual group therapy of addiction based on spiritual care improved the mental health and emotional regulation of experimental group and reduced their cravings compared to the control group.

  Conclusion

  The aspects of the mentioned therapy and its components such as focus on responsibility and changing the lifestyle spiritually, safe and enduring relationship with God, trust, praying, thanksgiving, accepting and forgiving one’s self, patience, spiritual problem solving skill, finding one’s own identity in the world and building effective relationships with others improve mental health and emotional regulation and thus reduce craving.

  Keywords: Cognitive-Spiritual Group Therapy of Addiction, Spiritual Care, Craving, Emotional Regulation, Mental Health, Substance Abuse
 • Nahid Mahmoodi*, Seyed Abedin Hoseini Ahangari, Mohammad Zarbakhsh Pages 33-40
  Purpose

  Addiction is a common problem among people in the community as a social problem, especially among young people, which have various social, health, occupational and legal harms. In this regard, the aim of this study was investigating the relationship between parent-child conflict and feeling of loneliness as predictors for drug use in adolescents.

  Materials and Methods

     The research method was descriptive-correlational. The research sample consisted of 200 Abadan medical students who were selected by convenience sampling method. The research tools were tendency to use drug Scale (2001), the Adolescent Conflict with Parents Questionnaire (CBQ) (1979), and the Revised Loneliness Scale (UCLA) (1980).

  Findings

  Statistical analysis used for this research was correlational coefficient. The data were analyzed by using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis. The results of this study indicated that parent-child conflict (r= 0.39) and feeling of loneliness (r= 0.33) had significant relationship with tendency to use drug and also the results of regression analysis showed that parent-child conflict and feeling of loneliness were sufficient predictor variables for tendency to use drug among adolescents.  

  Conclusion

  As a Conclusion, resolving conflicts between parents and children, as well as paying attention to adolescents' personal issues, is effective in preventing drug addiction and risky behaviors during adolescence.

  Keywords: Parent-Child Conflict, Feeling of Loneliness, Tendency to Use Drug, Students
 • Mofideh Mohsenian, Sepideh Hajian*, Farzaneh Pazandeh, Zahra Razzaghi, Mahta Abbasi Fashami Pages 41-50
  Purpose

  The middle age is transition from youth to elderly and associates with biological changes in health status. This period requires individuals to choose a lifestyle to maintain and promote health in this life span. The aim of this study is to compare the health promoting lifestyle and health literacy among the middle-aged men and women.

  Materials and Methods

  This analytical-comparative study was conducted with the participation of 400 middle-aged men and women in six comprehensive health care centers in Tehran city by available sampling method. Study's tools included Health Literacy for Iranian Adults (HELIA) questionnaire and the adult version of health promoting lifestyle profile (HPLP-II).  Data was analyzed quantitatively using SPSS software version 20. The significance level was defined less than 0.05.

  Findings

    Totally, only 66.5% of the participants had adequate or higher health literacy. Middle-aged women had higher scores than men in both domain of health literacy and health-promoting lifestyle. The regression analysis indicated that the household income (B=7.03, P=0.028), individual adherence to religious principles (B=17.60, P=0.002) and having basic health insurance (B=11.99, P=0.004) were associated significantly with health promoting lifestyle, whereas, enjoying high education (B=21.25, P=0.001) was the strongest influential factor for the better health literacy among all middle-aged.   

  Conclusions

  In spite of higher level of health literacy of middle-aged women compared to men, there was no significant difference between them in term of health-promoting lifestyle. In addition, irrespective of gender, middle-aged people with health insurance, more favorable economic status and fidelity to religious beliefs may enjoy healthier lifestyle.

  Keywords: Health Literacy, Health-Promoting Lifestyle, Health Promoting Behavior, Middle Age
 • Homa Niabati Charandabi, Ghazaleh Mohammadkhani, Fatemeh Eisazadeh* Pages 51-59
  Purpose

  Due to the prevalence of sexual identity disorder in our country, the aim of this study was to investigate the effectiveness of group spiritual therapy on social health and depression in patients with sexual identity disorder.

  Materials and Methods

  The statistical population consisted of men with sexual identity disorder in Tehran who were selected through convenience sampling of 40 of them and voluntarily in the pre-test stage of research questionnaires which included Saffarinia Social Health Questionnaire (2014). And Beck Depression Inventory (1978) were completed and randomly assigned to the study design. The experimental group underwent group spiritual therapy for 14 sessions and then, in the post-test phase, both groups answered the research questionnaires. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) with repeated measures.

  Findings

  The results showed that spiritual therapy improved social health and depression in the experimental and post-test groups (P <0.01).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of group spiritual therapy on social health and depression in patients with sexual identity disorder, this treatment can be used to reduce their psychosocial problems.

  Keywords: Depression, Group Spirituality Therapy, Sexual Identity Disorder, Social Health
 • Nematollah Shams, Gholamali Afrooz*, Aliakbar Arjmandnia Pages 60-67
  Purpose

  In a family with one or more exceptional children, the parents endure severe physical and psychological stress, in addition to the burden of care and socio-economic pressures. Therefore, the present study examined the relationship between socio-economic status and personality traits with mental health of parents of more than one exceptional child and compared their rates between mothers and fathers in Yazd.

  Materials and Methods

  This study was analytical and crosssectional. The population of the study included all parents with more than one exceptional child in Yazd in 2019-2020. For example, 160 parents with more than one exceptional child were selected by random cluster sampling. The demographic form, the General Health Questionnaire (GHQ-28), and the NEO–Five Factor Inventory (NEO–FFI; Costa & McCrae, 1980) were used to collect data. Data were analyzed using SPSS-21 software and correlation coefficient, independent ttest and stepwise regression with a significance level of 0.05.

  Findings

  The results showed that there were significant negative relationships between socio-economic status and personality traits of extraversion, openness to experience, conscientiousness and agreeableness with the mental health of parents of exceptional children. Also, there is a significant positive relationship between neuroticism with the mental health of the parents of exceptional children (p<0.01). However, neuroticism (β = 0.28) and extraversion (β = -0.13) were able to predict mental health. Also, mothers of exceptional children had lower mental health and more neuroticism than fathers.

  Conclusion

  According to the results, if the parents of more than one exceptional child have a higher socio-economic status and more appropriate personality traits, their mental health will be better. So, the components of neuroticism and extroversion personality are able to predict the level of mental health in these parents.

  Keywords: Socio-Economic Status, Personality, Mental Health, Exceptional Children
 • Somayeh Faraji, Alireza Khoddamy*, Majidreza Karimi Pages 68-78
  Purpose

  The purpose of this study is to investigate the effect of the amount, duration and type of Internet use and national identity in students of Shiraz Azad University

  Materials and Methods

  The present study was applied in terms of purpose and survey method in terms of research method. Questionnaire tools were also used to collect information. The statistical population includes all students of Shiraz Azad University, which according to the statistics obtained from the education of Shiraz Azad University is equal to 19619 people. In order to determine the sample size, Cochran's formula was used and according to the sample size calculations, 380 people were determined. Data analysis was performed using Spss statistical software and in this regard, statistical tests appropriate to each hypothesis were used to test the hypotheses. Among the tests used are Pearson correlation tests and one-way analysis of variance.

  Findings

  The results showed that there is a relationship between the duration of Internet use and national identity (three dimensions of value, emotional and belief) of students.

  Conclustion

  Also, there is a relationship between Internet use and national identity (three dimensions of value, emotional and belief) of students. On the other hand, the research hypothesis that there is a relationship between the type of Internet use and national identity (three dimensions of value, emotion and belief) of students is rejected

  Keywords: National Identity, Internet Usage, Duration of Internet Usage, Type of Internet Usage
 • Hossein Iranfard, Mahmoudreza Mohammadtaheri*, Mohammad Soltanifar Pages 79-87
  Purpose

  Student's life satisfaction plays an important role in their other functions. As a result, the present study was conducted with the aim of predicting life satisfaction components based on the communication skills in the students of Islamic Azad University.

  Materials and Methods

  The present study was a descriptive from type of correlation. The research population was the students of Islamic Azad University of Tehran city in the academic years of 2019-2020 whit number of 190000 people. The sample size was 384 people who were selected by multi-stage cluster sampling method. Data were collected by the communication skills test-revised (Queendom, 2004) and student's life satisfaction scale (Huebner, 1991) and analyzed by methods of Pearson correlation coefficient and multiple regression whit enter model in SPSS-19 software.

  Findings

  The findings showed that the communication skills components included ability to receive and send messages, emotional control, listening skills, insight into the communication process and communication with assertiveness had a positive and significant relationship with all life satisfaction components included family, friends, university, life environment and self in students. Other findings showed that communication skills significantly could predict 43% of family changes, 53% of friends changes, 30% of university changes, 44% of life environment changes and 54% of self changes in students (P<0.001).

  Conclusion

  The results indicated the predicting of life satisfaction components based on the communication skills. As a result, to improve and enhance students' life satisfaction can be increased their communication skills through workshops

  Keywords: Life Satisfaction, Communication Skills, Students
 • Zahra Zakeri Nasrabadi*, Amir Maleki, Zahra Mardani Valendani Pages 88-99
  Purpose

  In measuring social health at the micro level, more attention is paid to how a person communicates in the social relations network. According to experts such as Keyes, there is a positive and close relationship between social health and pro-social behaviors and responsibility in society. Accordingly, the purpose of this study is to analyze voluntary behaviors in Iran as a manifestation of social health and well-being of citizens and to explain the motivational structure underlying these behaviors. For this purpose, two types of activities involved “pro-social” and "community involvement" are analyzed and the effect of religiosity and values such as “Self-enhancement ", "self- transcendence", “openness to change" and "generalized social trust" on these behaviors are tested.

  Materials and Methods

  The research method is the secondary analysis of data from the fifth wave of Global Values Survey with a sample size of 2667 people.

  Findings

  Findings show that in Iran, membership in pro-social altruistic activities is more than community involvement activities. Religiosity has a significant effect on community involvement activities, and by eliminating this variable, the values of "self- transcendence" explain a small percentage of membership in this group of activities. But the value type of "openness to change" has the greatest impact on both types of activities, especially community involvement activities.

  Conclusion

  Although the rate of membership in volunteer activities is low in Iran, but these few volunteers consciously turn to these activities with the aim of creating a positive change in society, which is an important step in improving the social health of citizens.

  Keywords: Openness to Change, Religiosity, Self-Enhancement, Self- Transcendence, Volunteer Activities
 • Mahdi Shahmoradi, Nemat Sotodeh Asl*, Raheb Ghorbani Pages 100-110
  Purpose

  The aim of this study was to compare the effectiveness of transference focused psychotherapy and acceptance and commitment on promoting the mental health of staff working in hospitals covered by social security in Tehran province.

  Materials and Methods

  The present study was a quasi-experimental pretest and posttest. The statistical population of the present study was the personnel working in hospitals covered by social security in Tehran province. 120 of these personnel from three hospitals were randomly divided into two experimental groups and one control group (40 people in each group). All three groups answered the Mental Health Questionnaire (SCL 90 R) as a pretest. Then, the transfer-oriented treatment group and the acceptance and commitment treatment group (during 8 sessions) received experimental intervention and the control group did not receive any kind of intervention. At the end of the sessions, all three groups answered the questions of the mental health questionnaire again. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the collected data.

  Findings

  The results of the present study showed that both transference focused psychotherapy and acceptance and commitment are effective in promoting the mental health of staff working in hospitals covered by social security. There is also a difference between the effectiveness of transference focused psychotherapy and acceptance and commitment therapy in promoting the mental health of staff working in hospitals covered by social security. Thus, in the mental health of the transference focused psychotherapy group, the components of anxiety, morbid fear, psychosis and paranoid gained significantly lower scores compared to the acceptance and commitment group.

  Conclusion

  Both methods can be used by counselors and therapists to promote the mental health of staff working in hospitals covered by social security.

 • Somayeh Abbaspour, Ali Asghar Abbasi Asfjir*, Ali Rahmani Firoozjah Pages 111-122
  Purpose

  The present study seeks to describe and explain the relationship between lifestyle and life in student dormitories from a sample of 240 people among students aged 20-32 living in dormitories of Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology.

  Materials and Methods

  This research has been done using the survey method and the data have been collected, extracted and analyzed through a questionnaire. The present studies are based on the theories of sociologists, psychologists and anthropologists in the field of lifestyle and Giddens' theories in the field of lifestyle have been used. In this regard, the present study uses a survey approach and aims to categorize and analyze the lifestyle of students living in dormitories as well as scientific reports on dormitory lifestyle and students' attitudes in related domestic and foreign sources to the collection of collection slips. The data were then explained and analyzed with SPSS and emos.

  Findings

  According to the findings, lifestyle is a way to define the values, attitudes and behavior (identity) of people.

  Conclusion

  It can be concluded that dormitory is a place for dormitory students to learn; and any further knowledge in this regard can prevent any harm to dormitory life.

  Keywords: student, dormitory life, lifestyle, pathology, cultural pattern
 • Mahsa Kazemi Gilan, Hassan Amiri*, Saeede Sadat Hosseini, Azita Chehri Pages 123-132
  Purpose

  Arthquake is one of the most devastating natural disasters that has many psychological effects on survivors and nurses who are in contact with them. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between sleep disorder and suicidal ideation disorder with post-traumatic stress disorder in nurses after the Kermanshah earthquake.

  Materials and Methods

  The research method is applied in terms of purpose and survey in terms of implementation. The statistical population of this study includes all nurses present and dispatched to the scene of the accident in Kermanshah. Sampling method was available as random sampling and the number of sample members using Cochran's formula was equal to 150 people and based on the criteria for entering and leaving the Mississippi Post Traumatic Stress Scale Questionnaire, the questionnaire Petersburg quality of sleep and Aronbeck suicidal ideation scale responded.

  Findings

  The results showed that post-traumatic stress disorder, both directly and indirectly, has a positive and significant relationship with suicidal ideation disorder and sleep disorder. Also, in fitting the designed model, it was found that because the GFI and AGFI index values ​​obtained are close to one, and in addition, the root mean square of the estimation error or RMSEA is less than 0.08 and in the acceptable range, it can be said that the variables The model fits well with the data.

  Conclusion

  The results of this study and the importance of the Nurses' Health on public health, monitoring and evaluation and treatment of sleep and disorder of ideas of suicide and its relationship with the disorder, post-traumatic stress can be a valuable guidelines to improve disorder, post-traumatic stress in nurses be accompanied.

  Keywords: Sleep Disorder, Post Traumatic Stress, Suicidal Thought Disorder, Kermanshah Earthquake, Nurses
 • Parisa Sabzevari, Gholamreza Khoynejad*, Mohammad Reza Saffarian Tusi Pages 133-140
  Purpose

  Emotional divorce as a social harm is the first step in the divorce process and indicates the severity of marital conflicts stemming from numerous factors such as the malfunction of couples' communication patterns. so; The present study was conducted to investigate the effectiveness of Bowen's family-centered approach on improving communication patterns and marital conflicts in women with emotional divorce.

  Materials and Methods

  A quasi-experimental study was a pretest-posttest with a control group. The statistical population was all women with marital conflict who referred to the Central Welfare Organization of Isfahan in the first quarter of 2020. After screening, 30 subjects with emotional divorce were selected by simple random sampling and assigned to experimental and control groups. The research tool was the scale of communication patterns and marital conflicts. The subjects in the experimental groups participated in the Bowen family therapy training program, but the control group did not receive any training. Finally, the data were analyzed using SPSS software at two levels of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance and analysis of variance of repeated measures multivariate).

  Findings

  The results showed that Bowen's therapeutic approach led to a significant difference in the mean post-test scores of the experimental group in both variables of marital conflict and communication patterns.

  Conclusion

  Bowen's therapeutic approach can be useful in reducing the rate of marital conflict and improving the communication pattern of women with emotional divorce, and consequently, reduce emotional divorce and increase marital adjustment.

  Keywords: Bowen family therapy, communication patterns, marital conflicts, emotional divorce
 • Mahdieh Radnia, Fariborz Dortaj, Bita Nasrollahi Pages 141-152
  Purpose

  The aim of this study was to present a structural structural model of wisdom in couples based on marital adjustment and sense of cohesion with the mediating role of mindfulness.

  Materials and Methods

  The research method is cross-sectional correlation. The statistical population of this study consisted of all couples (couple) in Tehran in 2020-2021, from which 380 people were selected by stepwise cluster sampling. In this study, the tools of wisdom (Ardelt, 2003), marital adjustment (Spanier, 1976), sense of cohesion (Kimiai et al., 2013), and mindfulness (Ryan and Brown, 2003) All of them had acceptable validity and reliability. SPSS-V23 and Amos-V8.8 software were used to analyze the data. Structural equation modeling was also used to answer the research hypotheses.

  Findings

  Findings showed that the model has a good fit. Marital adjustment has a direct effect on wisdom, the relationship between marital adjustment and wisdom is directly equal (t = 4.82 and β = 0.66). The feeling of cohesion has a direct effect on wisdom, the relationship between the feeling of cohesion and wisdom is directly equal (t = 7.59 and β = 0.85). The results also showed that the indirect effect of marital adjustment and sense of cohesion on the wisdom of the couple was confirmed by mindfulness with 95% confidence.

  Conclusion

  Therefore, paying attention to the mentioned variables in prevention and designing more appropriate therapies will help researchers and therapists.

  Keywords: Wisdom, Marital Compatibility, Sense of Cohesion, Mindfulness
 • Mehri Azandariani, Gholamreza Khoynejad*, Hossein Akbari Amarghan Pages 153-160

  therapy and therapy based on acceptance and commitment on emotional self-regulation, psychological well-being and couple productivity.

  Materials and Methods

  The research method is quasi-experimental and applied with a pre-test-post-test design with a control group and 3-month follow-up. Statistical population In the present study, all couples had marital incompatibility living in Qom. The sampling method is available in two experimental groups and one control group. After randomly identifying the experimental and control groups (2 experimental groups and the control group), emotion-based therapy and acceptance-commitment therapy, each in 8 sessions and each session for 1 hour (60 minutes). E) It was applied to the experimental groups and one week after the end of the treatment sessions, the experimental and control groups underwent a post-test. Psychological well-being questionnaire - short form (Reef / 2002).

  Conclusion

  Finally, it was concluded that emotional self-regulation, psychological well-being and resilience of couples participating in emotion-based therapy and therapy based on acceptance and commitment are significantly different from the control group and couples participating in emotion-based therapy and therapy-based There is a significant difference in acceptance and commitment with the control group.

  Keywords: Emotion-Based Therapy, Acceptance, Commitment Therapy, Emotional Self-Regulation, Psychological Well-Being, Resilience
 • Hassan Sajjadipour* Pages 161-168

  The educational and healing aspects of prayer are among its most prominent features and functions. One of the important sources in educational prayer is the prayers contained in the text of effective pilgrimages. Independent study of these prayers is especially important in the field of human mental health. In the meantime, the very prestigious pilgrimage of "Aminullah" issued by Imam Sajjad (AS) contains deep points, especially in its thirteen prayers. These prayers, in terms of quantity and quality, are special among the prayers in the pilgrimages of the Infallibles (AS) and its educational dimensions have not been studied independently. In this research, part of the logic of the arrangement of the prayers of this pilgrimage has been revealed and by using the model of the three areas of human personality in the dimensions of insight, orientation and behavior, how these prayers fit into these areas has been answered. This descriptive-analytical research is based on library sources and tries to analyze the subject as extensively as possible

  Keywords: Prayer, Education, Mental Health, Insight, Tendency, Behavior, Pilgrimage of Aminullah