ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم به نژاد غالب قارچ عامل بیماری لکه خرمایی در استان اردبیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این بررسی 96 جدایه قارچ Pyrenophora tritici-repentis از استان اردبیل جمع آوری و شناسایی شد. از این تعداد 30 جدایه با توجه به نتایج داده های مولکولی و نیز در نظر گرفتن منطقه جغرافیایی، برای بررسی های تعیین نژاد در گلخانه انتخاب گردید. تنوع ژنتیکی بین سه جمعیت قارچ شامل پارس آباد، گرمی و بیله سوار استان اردبیل مشاهده شد. طی بررسی تنوع ژنی میزان جریان ژنی (Nm) برابر با 6890/1 و میزان Gst برابر با 2284/0 محاسبه گردید. میزان تنوع ژنتیکی برای کل جمعیت (Ht) برابر با 2993/0 بود. ضمنا PhiPT برابر با (010/0= < p) 259/0 برآورد گردید. طبق نتایج آنالیز واریانس مولکولی 74% از واریانس ژنتیکی به درون جمعیت ها و فقط 26% واریانس کل به بین جمعیت ها مربوط بود. نژاد یک به عنوان نژاد غالب بیماریزا در استان اردبیل برای ارزیابی مقاومت 40 رقم رایج گندم در گلخانه استفاده شد. استقرار آلودگی روی گیاهچه های گندم در گلخانه از طریق مایه زنی سوسپانسیون کنیدی قارچ و نیز تزریق عصاره فیلترشده انجام گرفت. میانگین شاخص بیماری در ارقام مختلف محاسبه و مقایسه گردید. نتایج واکنش ارقام نشان داد 90% ارقام رایج گندم نسبت به عامل بیماری در گروه حساس قرار دارند. چهار رقم مروارید، مغان 3، احسان و دریا نیز که جمعا 10درصد ارقام مورد بررسی را شامل می شدند در گروه مقاوم قرار گرفتند. استفاده از این ارقام مقاوم برای مناطق مستعد شیوع بیماری توصیه می گردد. همچنین منابع مقاومت به دست آمده از این پژوهش، می توانند در برنامه های به نژادی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447247 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!