فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1402)

نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید ارتند، مهدی مهرابی کوشکی*، سعید تابعین صفحات 239-256
  کوه های شهیون و سالندکوه (دزفول، خوزستان)، کبیرکوه (آبدانان، ایلام) و ززوماهرو (الیگودرز، لرستان) بخش های بسیار کوچکی از جنگل های زاگرس در ایران را تشکیل می دهند. در فاصله سال های 1400-1398، تعداد 50 نمونه بیمار از درختان جنگلی شامل زالزالک، افرا، بلوط، بنه، بادام کوهی و کنار دارای علایم سوختگی برگ ، لکه برگی، پوسیدگی میوه، خشکیدگی، زوال و مرگ سرشاخه ها جمع آوری گردید. تعداد 153 جدایه قارچی روی محیط کشت سیب زمینی-دکستروز-آگار (PDA) بدست آمد که 17 جدایه از آن ها بر اساس تلفیق ویژگی های ریخت شناختی و توالی ژن های نشانگر مورد شناسایی قرار گرفتند. ویژگی های ریخت شناختی و شاخص های رشدی جدایه ها روی محیط های کشت آرد یولاف-آگار (OA) و PDA بررسی شدند. ناحیه ITS-rDNA (در بعضی جدایه ها) و بخش هایی از ژن های tub2 (تمام جدایه ها) و rpb2 (در بعضی جدایه ها) تکثیر و توالی یابی شدند. توالی های به دست آمده با استفاده از الگوریتم جستجوی بلاست در بانک داده های ژنی NCBI مقایسه شدند و تجزیه و تحلیل تبارشناختی آنها بر اساس یک یا چند ناحیه ژنی انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصله در تحقیق حاضر، گونه های Chaetomium anastomosans، C. ascotrichoides، C. subglobosum، Didymella pomorum، D. prolaticolla و Paramicrosphaeropsis iranica از میزبان های دارای علایم بیماری شناسایی شدند. با توجه به منابع موجود، این اولین گزارش از گونه های C. anastomosans، C. subglobosum و D. prolaticolla برای میکوبیوتای ایران است. همچنین، میزبان های جدیدی برای گونه های C. anastomosans (بنه، بلوط و زالزالک)، C. ascotrichoides (افرا)، C. subglobosum (بلوط) و P. iranica (بادام کوهی و بنه) گزارش شد.
  کلیدواژگان: تبارزایی مولکولی، تنوع قارچی، Chaetomium، Didymella، Paramicrosphaeropsis
 • رامین روح پرور*، علی عمرانی، محمدعلی دهقان، محمد دالوند صفحات 257-270
  لکه برگی سپتوریایی گندم با عامل Zymoseptoria tritici یکی از شایع ترین بیماری های قارچی این محصول در مناطق پربارش می باشد. شناسایی فاکتورهای (ژن های) بیماری زایی و دینامیسم تنوع ژنتیکی جمعیت های بیمارگر در کانون های آلودگی، از اساسی ترین گام ها برای رسیدن به مقاومت های موثر و پایدار ژنتیکی در روند تهیه ارقام مقاوم نسبت به این بیماری می باشد که می تواند از طریق رصد این فاکتورها بر روی ارقام و لاین های افتراقی گندم در خزانه های تله انجام گیرد. به منظور پایش فاکتورهای بیماری زایی قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی و اثر بخشی ژن های مقاومت نسبت به جمعیت های بیمارگر، واکنش 26 ژنوتیپ افتراقی بین المللی گندم تحت شرایط آلودگی طبیعی در قالب خزانه های تله در مزارع ایستگاه های تحقیقاتی مغان، دزفول و گرگان به عنوان کانون های آلودگی در کشور طی سه سال متوالی (1400-1398) در مقیاس دو رقمی 99-00 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین واکنش گیاهچه ای ژنوتیپ های افتراقی نسبت به جدایه های قارچی جمع آوری شده از کانون های آلودگی در شرایط گلخانه ای بررسی شدند. این تحقیق نشان داد که الگوی بیماری زایی جمعیت های بیمارگر در هر سه منطقه و طی سال های مورد مطالعه متفاوت بود. بر اساس داده های گیاهچه ای و گیاه بالغ، پرآزارترین جمعیت پاتوتیپی مربوط به منطقه مغان و سپس دزفول بود، و کم ترین پرآزاری در جمعیت پاتوتیپی منطقه گرگان مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در برنامه های به نژادی گندم می توان از ترکیب های مختلف ژن های مقاومت موجود در ژنوتیپ های افتراقی M3 (Stb16q & Stb17)، KM 7 (Stb16 (S23))، Cs synthetic (Stb5)، Kavkaz-K4500 (Stb6, Stb7, Stb10 & Stb12)، Flame (Stb6)، 3HD-138 (Stb18 (S25-winter type))، Oasis (Stb1)، TE 9111 (Stb6, Stb7 & Stb11)، Veranopolis (Stb2 & Stb6)، Tadinia (Stb4 & Stb6) و KM 41 (Stb17 (S24)) برای ایجاد مقاومت موثر نسبت به جمعیت های بیمارگر در مناطق مختلف استفاده نمود.
  کلیدواژگان: برنامه های به نژادی، پرآزاری، ژنوتیپ های افتراقی، ژن های مقاومت، Zymoseptoria tritici
 • بهاره خمانی، ایرج نصرتی*، علیرضا باقری صفحات 273-284
  این مطالعه جهت بررسی شایستگی نسبی در بیوتیپ های حساس و مقاوم خردل وحشی جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه در سال 1397 انجام گرفت. مزارعی که سابقه ی استفاده طولانی مدت از علفکش های رایج پهن برگ کش را داشتند و کشاورزان از تاثیر علفکش ها ناراضی بودند، انتخاب شدند. علفکش ها مورد استفاده شامل: تری بنورون متیل (گرانستار) و تو فور دی+ ام سی پی آ (u 46 کمبی فلوید) بودند. نتایج نشان داد که یک بیوتیپ دارای مقاومت چندگانه به هر دو علفکش، تری بنورون متیل (گرانستار) و تو فور دی+ ام سی پی آ و یک بیوتیپ مقاوم به گرانستار بود. آزمایشات شایستگی نسبی در دو مرحله در گلخانه انجام شد. در بخش اول روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ و ارتفاع بیوتیپ های مقاوم با بیوتیپ حساس در شرایط عدم رقابت با گندم بررسی شد و در بخش دوم رشد بیوتیپ های حساس و مقاوم علف هرز خردل وحشی در رقابت با گندم بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در شرایط عدم رقابت با گندم، بیوتیپ حساس از نظر صفات مورد بررسی نسبت به بیوتیپ های مقاوم دارای برتری بود و این بیوتیپ دارای وزن خشک، ارتفاع و سطح برگ بیشتری نسبت به بیوتیپ های مقاوم بود. مشابه با حالت بدون رقابت؛ در شرایط رقابت با گندم بیوتیپ حساس نسبت به بیوتیپ های مقاوم از نظر رشد برتری داشت و گندم در رقابت با بیوتیپ های حساس نسبت به بیوتیپ مقاوم رشد کمتری داشت. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که بروز مقاومت سبب کاهش شایستگی نسبی خردل وحشی مقاوم در مقایسه با بیوتیپ حساس شد.
  کلیدواژگان: بیوتیپ حساس، بیوتیپ مقاوم، عدم رقابت و شرایط رقابت
 • محمدرضا اصلاحی*، شیده موجرلو صفحات 287-300
  به منظور ارایه مدل های مناسب برای پیش بینی روند پیشرفت زمانی بیماری لکه نواری جو ناشی از Pyrenophora graminea بررسی های اپیدمیولوژیکی در قالب آزمایش مزرعه ای در دو سال زراعی 99-1398 و 1400-1399 انجام شد. پیشرفت زمانی بیماری در پنج رقم (زهک، نیمروز، اکسین، نوروز و ایذه) جو و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی گلستان در استان خوزستان اجرا و از مدل های شناخته شده اپیدمیولوژیکی مانند مونومولکولار، لوجستیک، لوگ- لوجستیک، گمپرتز و ویبل برای ارزیابی روند پیشرفت بیماری استفاده شد. نتایج نشان داد در تمامی ارقام مدل لوگ- لوجستیک به عنوان مناسب ترین مدل در توصیف پیشرفت زمانی می باشد. به منظور تعیین میزان خسارت ناشی از بیماری لکه نواری جو، وزن هزار دانه، عملکرد محصول و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) در طول فصل رشد، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مدل انتگرالی با استفاده از AUDPC به عنوان متغیر مستقل و درصد خسارت به عنوان متغیر وابسته در رقم نوروز (L = 33.241+0.0002AUDPC) می تواند 50 درصد تغییرات AUDPC در برابر خسارت را توجیه نماید. در مدل چند متغیره، شدت بیماری در زمان های مختلف به عنوان متغیر مستقل و میزان عملکرد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و این مدل کارایی بالایی در تخمین میزان عملکرد داشت. همچنین شدت بیماری در مراحل ابتدای ظهور علایم بیماری و بعد از خوشه دهی در تخمین عملکرد نسبت به سایر مراحل فنولوژیکی، از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد و مدل چند متغیره (Y = 4836.17 - 38.51X1- 33.78X7+ 16.83X28- 26.56X35) توانست بیش از 90 درصد تغییرات شدت بیماری در برابر عملکرد را توجیه نماید.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، خسارت، لکه نواری جو، پیشرفت زمانی، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری
 • نیما خالدی*، لیلا زارع، شهلا هاشمی فشارکی صفحات 303-321
  بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله یکی از مهمترین بیماری های قارچی غلات دانه ریز در سراسر جهان است که نه تنها عملکرد را کاهش می دهند، بلکه از طریق تولید زهرآبه های قارچی مختلف موجب کاهش کیفیت محصول می شود. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی عوامل بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله و ارزیابی تاثیر آلودگی بذر با جدایه های مختلف Fusarium و تریکوتسین داکسی نیوالنول بر روی صفات مرتبط با جوانه زنی می باشد. به منظور شناسایی گونه های Fusarium عامل بیماری از بذور آلوده گندم از مزارع استان های زنجان، مرکزی، تهران، البرز، همدان، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان براساس ضوابط انجمن بین المللی آزمون بذر نمونه برداری شد. سپس توانایی تولید تریکوتسین ها و حضور ژن های دخیل در تولید داکسی نیوالنول ردیابی و میزان تولید آن در محیط کشت برنج با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع، 15 جدایه بر اساس ویژگی های ریخت شناختی و مولکولی متعلق به گونه های F. graminearum (12 جدایه) و F. culmorum (3 جدایه) شناسایی شدند. نتایج نشان داد که فقط 40 درصد جدایه های جداسازی شده توانایی تولید تریکوتسین ها داشتند و میزان تولید داکسی نیوالنول در محدوده 3500-1650 میکروگرم در کیلوگرم بود. نتایج آزمون جوانه زنی استاندارد نشان داد که تیمار بذر با جدایه های مختلف Fusarium به طور قابل توجهی روی شاخص های بنیه و جوانه زنی بذر تاثیر گذاشته و موجب کاهش کیفیت بذر و سلامت گیاهچه ها شدند. یافته های این پژوهش دیدگاه های جدیدی را درباره تاثیر میزان داکسی نیوالنول ترشح شده توسط جدایه های Fusarium  بر روی خصوصیات کیفی بذر و میزان پیشرفت بیماری ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: ببذرزاد، بیماریزایی، داکسی نیوالنول، سلامت بذر، قدرت تهاجم
 • معصومه مصطفی زاده گلعذانی، شهرام میرفخرایی*، شهرام ارمیده، عباس حسین زاده، علیرضا خلیل آریا صفحات 323-333
  شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella به طور گسترده در پرورش انگل واره ها و شکارگرهای حشرات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین شاخص های تغذیه ای، ایمنی و قدرت دفاعی آن در مقابل بیمارگرها حایز اهمیت می باشد. در این پژوهش تاثیر جیره غذایی استاندارد شامل مخلوط آرد گندم (68%)، سبوس گندم (29%) و مخمر (2%) در ترکیب با چهار نوع ویتامین هایA ، C، E و D3 (1%) روی شاخص تغذیه ای و ایمنی در مقابل بیمارگرها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق اندازه گیری شاخص تغذیه ای روی لاروهای سن سوم و شمارش تعداد کل سلول های خونی روی لاروهای سن دوم، سوم و چهارم تغذیه کرده از محیط غذایی مختلف انجام شد. همچنین حساسیت لاروهای سن سوم تغذیه کرده از محیط های غذایی مختلف تیمار شده با غلظت های مختلف قارچ Beauveria bassiana ، باکتریBacillus thuringiensis و ویروس چند وجهی هسته ایNPV با استفاده از شاخص های  LC50 و LT50 به دست آمد. در ارزیابی شاخص های تغذیه ای روی لاروهای سن سوم بیش ترین شاخص نرخ نسبی رشد در لاروهای تغذیه شده با رژیم غذایی غنی شده به وسیله ویتامین های C و D3، و در رابطه با نرخ نسبی مصرف، کارآیی تبدیل غذای خورده شده و کارآیی تبدیل غذای هضم شده در لاروهای تغذیه شده در رژیم غذایی استاندارد به علاوه ویتامین C مشاهده گردید. در تاثیر تیمارها روی تعداد کل سلول های خونی در سن دوم و چهارم لاروی بیش ترین سلول خونی در محیط غذایی استاندارد به علاوه ویتامین C و D3 و در لارو سن سوم در محیط غذایی استاندارد به علاوه ویتامین D3، C و E مشاهده شد. همچنین شاخص LC50 و LT50 حاصل از تاثیر غلظت های مختلف قارچ B. bassiana، باکتری B. thuringiensis و ویروسNPV روی سن سوم لاروی شب پره مدیترانه ای آرد نشان داد که کم ترین تاثیر در لاروهای تغذیه شده در رژیم غذایی استاندارد به علاوه ویتامین C و در مرتبه بعدی با ویتامین D3 می باشد. بنابراین در تکثیر و پرورش این میزبان در تولید عوامل بیولوژیک استفاده از ویتامین های C و D3 قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: ویتامین، شاخص های تغذیه ای، ایمنی، شب پره مدیترانه ای آرد، بیمارگر
 • حسن مومنی*، حسین براری، حجت الله ربانی نسب، همایون کاظمی، حسین کربلایی خیاوی صفحات 335-350
  به منظور ارزیابی کارایی مدیریت شیمیایی بیماری های فوزاریومی ذرت، تحقیق حاضر با استفاده از هشت قارچکش شامل کربوکسین- تیرام (ویتاواکس تیرام، WP 75%) به عنوان قارچکش مرجع، دیفنوکونازول (دیویدند FS 3%)، تبوکونازول (راکسیل DS2%)، آزوکسی استروبین+ دیفنوکونازول (ارتیواتاپ SC32.5%)، تری فلوکسی استروبین (فلینت WG 50%)، پروتیوکونازول + تبوکونازول (لاماردورFS40%)، فلودیوکسونیل + متالاکسیل ام (ماکسیم ایکس ال FS 3.5%) و آزوکسی استروبین + متالاکسیل ام (یونیفرم SE 44.6%) در سه فاز آزمایشگاه، اتاقک رشد و مزرعه انجام شد. کلیه قارچکش های مورد استفاده در این تحقیق در اغلب شاخص های مورد بررسی نسبت به شاهد بدون استفاده از قارچکش عملکرد و کارایی موثر و معنی داری در کنترل بیماری های Fusarium ذرت از خود نشان دادند و کاربرد آنها به صورت ضدعفونی بذور ذرت قبل از کشت توصیه می گردد. در بررسی های آزمایشگاهی موثرترین قارچکش ها نسبت به قارچکش مرجع کاربوکسین-تیرام، ماکسیم و راکسیل بودند. موثرترین قارچکش ها در ارزیابی های اتاقک رشد، ماکسیم، لاماردور، ارتیواتاپ و دیویدند بودند که هر کدام در یک یا چند صفت نسبت به قارچکش مرجع کارایی موثرتری از خود نشان دادند. در بررسی های مزرعه ای در استان گلستان، قارچکش های ماکسیم، یونیفرم و ارتیواتاپ (به ترتیب با 9/93، 4/91 و 2/88 درصد کنترل)، در استان اردبیل ماکسیم و لاماردور (به ترتیب با 5/51 و 7/41 درصد کنترل) و در استان مازندران لاماردور و راکسیل (به ترتیب با 4/54 و 5/43 درصد کنترل) نسبت به شاهد آلوده برتری داشته و نسبت به قارچکش مرجع نیز در اغلب صفات کارایی بهتری از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: مدیریت، کنترل شیمیایی، ضدعفونی بذر، بیمارگر
 • عباس دوستی، رضا فرشباف پورآباد، شبنم عاشوری*، داود محمدی صفحات 353-362
  شب پره موم خوار بزرگ، Galleria mellonella از مهم ترین آفات کندو و شان زنبور عسل در ایران و دنیا بوده و منجر به مرگ کلنی های ضعیف زنبورعسل می شود. همچنین این حشره میزبان آزمایشگاهی مهمی برای جداسازی و تولید انبوه قارچ ها و نماتدهای بیمارگر حشرات است. در این پژوهش، اثر چند رژیم غذایی مصنوعی حاوی گرده گل گیاهان مختلف شامل شقایق، کلزا، کلزای وحشی و سیب روی برخی مولفه های فیزیولوژیکی و زیستی این حشره مورد بررسی قرار گرفت. بیش ترین میزان پروتیین روده لاروهای سن آخر در رژیم غذایی حاوی گرده شقایق (22/20 میلی گرم در میلی لیتر) ثبت شد و بین بقیه تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بیش ترین فعالیت نسبی آنزیم های آلفا-آمیلاز و پکتیناز گوارشی در روده لاروهای سن آخر مربوط به رژیم غذایی حاوی گرده شقایق (100%) بود و به نسبت آن کم ترین فعالیت آنزیم ها در رژیم غذایی حاوی گرده کلزا (به ترتیب 12/51 درصد و 35/76 درصد) ثبت شد. لارو های تغذیه کرده از رژیم غذایی حاوی گرده شقایق و شفیره های حاصل از آن ها میانگین وزنی بیش تری (به ترتیب 325 و 175 میلی گرم) نسبت به بقیه رژیم های غذایی داشتند. بیش ترین درصد زنده مانی لارو و درصد شفیره شدن به ترتیب مربوط به رژیم های غذایی حاوی گرده شقایق (5/77 و 5/77 درصد)، سیب (70 و 5/62 درصد)، کلزا (5/52 و 5/47 درصد) و کلزای وحشی (5/47 و 30 درصد) بود. با این وجود، درصد ظهور حشرات کامل در رژیم های غذایی مختلف تفاوت معنی داری نداشت. با توجه به نتایج، رژیم غذایی حاوی گرده کلزا و کلزای وحشی به نسبت شقایق و سیب، رژیم مناسبی برای پرورش شب پره موم خوار بزرگ نیستند و بهتر است در تهیه رژیم غذایی مصنوعی جهت پرورش انبوه این حشره از گرده گل شقایق استفاده گردد.
  کلیدواژگان: آنزیم های گوارشی، پروتئین، رژیم غذایی، شب پره موم خوار بزرگ، مولفه های زیستی
|
 • Saeid Artand, Mehdi Mehrabi-Koushki *, Saeed Tabein Pages 239-256
  Mountains of Shahiyoon and Salandkooh (Dezful, Khuzestan), Kabirkooh (Abdanan, Ilam) and ZazoMahroo (Aligoodarz, Lorestan) constitute small parts of the Zagrosian forests in Iran. During 2020-2022, 50 symptomatic samples from forest trees including Acer sp., Amygdalus scoparia, Crataegus sp., Pistacia atlantica, Quercus brantii and Ziziphus sp., showing leaf blight, leaf spot, fruit rot, decline and dieback, were collected. Totally, 153 fungal isolates were obtained on potato–dextrose–agar medium (PDA), of which 17 were identified at species level based on combination of morphological characteristics and sequence data of marker genes. Morphological characteristics and growth rate were evaluated on oat -meal - agar (OA) and PDA. The ITS-rDNA region (in some isolates) and part of the tub2 (in all isolates) and rpb2 (in some isolates) genes were amplified and sequenced. The obtained sequences were compared using BLASTn search algorithm in NCBI database and their phylogenetic analyses were performed based on single or multiple genomic regions. Accordingly, the isolates were identified as follow: Chaetomium anastomosans, C. ascotrichoides, C. subglobosum, Didymella pomorum, D. prolaticolla, and Paramicrosphaeropsis iranica. Based on literature, this is the first record of C. anastomosans, C. subglobosum and D. prolaticolla for the mycobiota of Iran. In addition, new hosts for C. anastomosans (P. atlantica, Q. brantii and Crataegus sp.), C. ascotrichoides (Acer sp.), C. subglobosum (Q. brantii) and P. iranica (A. scoparia and P. atlantica) are reported.
  Keywords: Didymella, Chaetomium, Fungal Diversity, Molecular phylogeny, Paramicrosphaeropsis
 • Ramin Roohparvar *, Ali Omrani, Mohammad Ali Dehghan, Mohammad Dalvand Pages 257-270
  Septoria tritici blotch (STB) disease caused by the fungal pathogen Zymoseptoria tritici, is one of the most devastating wheat diseases in high rainfall areas. Study on virulence factors and genetic dynamics of the pathogen population in disease hot spots is assumed as main actions towards effective and durable genetic resistance in breeding programs for STB resistance, which could be achieved by monitoring virulence on differential wheat genotypes within STB trap nurseries. In order to monitor virulence factors of the fungal pathogen Z. tritici as well as efficacy of Stb genes to pathogen populations, response of 26 international differential wheat genotypes was evaluated under natural infection condition of trap nurseries in STB hot spots of Moghan, Dezful and Gorgan during three consecutive years of 2019-2021 based on 00-99 double digit scale. Furthermore, seedling reaction of differentials to Z. tritici isolates was investigated under greenhouse condition. The results showed that virulence pattern of pathogen populations was differed in all three locations as well as the three years of study. Based on the seedling and adult plant results, the highest virulent Z. tritici population was observed in Moghan and then in Dezful, whereas the pathogen dominated in Gorgan displayed the lowest virulence among the populations. Results of this research showed that various combinations of Stb resistance genes carried by the differential genotypes M3 (Stb16q & Stb17), KM 7 (Stb16 (S23)), Cs synthetic (Stb5), Kavkaz-K4500 (Stb6, Stb7, Stb10 & Stb12), Flame (Stb6), 3HD-138 (Stb18 (S25-winter type)), Oasis (Stb1), TE 9111 (Stb6, Stb7 & Stb11), Veranopolis (Stb2 & Stb6), Tadinia (Stb4 & Stb6) and KM 41 (Stb17 (S24)) could be used for producing wheat cultivars effectively resistant to Z. tritici populations in studied locations within breeding programs.
  Keywords: Wheat breeding programs, Virulence, Differential genotypes, Resistance genes, Zymoseptoria tritici
 • Bahare Khamani, Iraj Nosratti *, Alireza Bagheri Pages 273-284
  This study was carried out to determine the resistance and relative fitness of susceptible and resistant mustard biotypes collected from wheat fields of the Gilane-gharb region in Kermanshah province. Weeds had a long history of exposure to common broadleaf herbicides during the last five years. The herbicides studied included thribenurone methyl (Granstar) and 2,4-D+ MCPA. The result of preliminary studies identified one biotype had multiple resistance to both herbicides Granstar and 2,4-D+ MCPA and one biotype had resistance to Granstar only. Fitness studies were performed in two parts in the greenhouse. In the first part, plant dry matter, leaf area and plant height change of resistant and susceptible biotypes were compared under no competition with wheat condition and in the second part, the growth of susceptible and resistant biotypes of wild mustard weed in competition with wheat. Dry weight and height were measured in both plants. According to the results, the susceptible biotype was superior to the resistance biotypes in terms of the studied traits under no competition with wheat and susceptible biotype had higher dry weight, height, and leaf area rather than the resistant biotypes. Similarly, the susceptible biotype was superior to resistant biotypes in terms of growth under competition condition and, wheat had less growth in competition with susceptible biotype rather than resistant ones. Overall, the results of this study indicated that the emergence of resistance reduced the fitness of resistant wild mustard compared to the sensitive biotype.
  Keywords: Competition conditions, lack of competition, resistant biotype, sensitive biotype
 • Mohammadreza Eslahi *, Shideh Mojerlou Pages 287-300
  To provide suitable models for predicting the temporal progress of barley leaf stripe disease caused by Pyrenophora graminea, epidemiological studies were conducted in 2019-2021. The temporal progress of disease was examined in five cultivars (Zehak, Nimroz, Auxin, Nowruz and Izeh) of barley in a randomized complete block design with four replications at Golestan Research Station in Khuzestan Province. Well-known epidemiological models such as Monomolecular, Logistics, Log-logistics, Gampertz and Weibel were used to assess the disease progress. The results showed that, in all cultivars, the log-logistic model is the most proper model in describing disease progress. In order to determine crop loss caused by barley stripe disease, 1000-kernel weight, yield and area under disease progress curve (AUDPC) during the growing season were measured. The results showed that the integral model using AUDPC as an independent variable and the loss percentage as a dependent variable in the Nowruz cultivar (L=33.241+0.0002AUDPC) can justify 50% of AUDPC changes against crop loss. In the multivariate model, disease severity at different stages was considered as an independent variable and yield was considered as a dependent variable. This model had high efficiency in estimating the amount of yield. The results also showed that disease severity in the early stages of disease symptoms and after heading is more important than other phenological stages in yield estimation. This multivariate model (Y = 4836.17 – 38.51X1- 33.78X7+ 16.83X28- 26.56X35) could explain more than 90% of changes in disease severity versus crop yield.
  Keywords: Epidemiology, Crop loss, Barley leaf strip, temporal disease progress, Area Under Disease Progress Curve
 • Nima Khaledi *, Leila Zare, Shahla Hashemi Fesharaki Pages 303-321
  Fusarium head blight is one of the most important fungal diseases of small grains throughout world, which not only reduces the yield, but also causes quality losses through the production of various mycotoxins. The aim of this study was to isolate and identify the Fusarium head blight disease agents and to evaluate the effect of seeds infection by different isolates of Fusarium and deoxynivalenol compound on the traits related to seed germination. In order to identify wheat seed-derived Fusarium causing this disease from the fields of Zanjan, Markazi, Tehran, Alborz, Hamedan, Fars, Sistan and Baluchestan, Kermanshah and Khuzestan provinces were sampled according to the International Seed Testing Association (ISTA) rules. Then, the ability of trichothecene prodcution and the presence of genes involved in deoxynivalenol trichothecene biosynthesis and the level of deoxynivalenol production on rice medium were evaluated by High-performance liquid chromatography (HPLC). A total of 15 isolates were identified based on morphological and molecular characteristics as F. graminearum (12 isolates) and F. culmorum (3 isolates). The results showed that only 40% of the isolates had ability to produce trichothecene, and the levels of deoxynivalenol production was in the range of 1650-3500 μg.kg-1. The results of the standard germination test showed that seed treatment with different isolates of Fusarium affected the germination and seed vigor indices and reduced the seed quality and seedling health. The findings of this research provide new perspectives on the effect of the level of deoxynivalenol secreted by Fusarium on the quality characteristics of seeds and the rate of disease progress.
  Keywords: Seed-borne, Virulence, Deoxynivalenol, Seed health, Aggressiveness
 • Masoume Mostafazadeh Golezani, Shahram Mirfakhraei *, Shahram Aramideh, Abbas Hosseinzadeh, Alireza Khalil Ariya Pages 323-333
  The Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella is widely used in rearing parasitoids and predators. Therefore, it’s nutritional and immunity indicators and its defense potential against pathogenes are important. Therefore, in this research, the effect of a standard diet including a mixture of wheat flour (68%), wheat bran (29%) and yeast (2%) as well as the combination with four types of vitamins A, C, E and D3 (1%) on the nutritional and safety index for pathogenes were evaluated. In this research, by measuring the blood cells of second, third and fourth instar larvae fed with different diet, the sensitivity of third instar larvae to different concentrations of Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana and Nucleopolyhedrovirus (NPV) was obtained by LC50 and LT50 values. In the evaluation of nutritional index on third instar larvae of Mediterranean flour moth, the highest relative growth rate, relative consumption rate, efficiency of conversion of eaten food and efficiency of conversion of digested food were observed in larvae fed in standard diet with vitamin C. Also, the LC50 and LT50 values resulting from the effect of different concentrations of B. bassiana, B. thuringiensis and NPV virus on the third instar larvae of the Mediterranean flour moth showed that the least effect was on the larvae fed on the standard food dietincluding vitamin C followed by vitamin D3. Therefore, in the reproduction and rearing of this host in the production of biological agents, it is recommended to use food supplements containing vitamin C and D3.
  Keywords: Ephestia Kuehniella, Immunity, Pathogens, Nutrition indicators, Vitamin
 • Hassan Momeni *, Hossein Barari, Hojjatollah Rabbaninasab, Homayoon Kazemi, Hossein Karbalaei Khiavi Pages 335-350
  In order to evaluate the effectiveness of chemical control in the management of Fusarium diseases of corn, the present study was conducted using eight fungicides including Carboxin-Tiram (Vitavax -Tiram, 75% WP) as reference fungicide, Difenoconazole (Dividend DS 3%), Tebuconazole (Raxil DS 2%), Azoxy-strobin + Difenoconazole (Ortiva Top SC 32.5%), Trifloxystrobin (Flint WG50%), Protioconazole + Tebuconazole (Lamardur FS40%), Fludioxonyl + Metallaxyl M (Maxim XL FS) and Azoxystrobin + Metalaxyl M (Uniform SE 44.6 %) in three phases: laboratory, growth chamber and field. According to the results, all fungicides used in this research showed significant performance and effectiveness in control of Fusarium corn diseases compared to check in most of the traits evaluated, and application of them recommended as seed treatment before planting. In laboratory, Maxim and Raxil were considered as the most effective fungicides comparing the reference fungicide, Carboxin-Tiram. The most effective fungicides in growth chamber were Maxim, Lamardor, Ortivatop and Dividend, each of which showed higher efficiency than the reference fungicide in one or more traits. In field investigations in Golestan province, Maxim, Uniform and Ortivatop (with 93.9, 91.4 and 88.2% of check, respectively), in Ardabil province Maxim and Lamardor (with 51.5 and 41.7 % of check, respectively) and in Mazandaran province, Lamardor and Raxil (with 54.4% and 43.5% of check, respectively) were more effective compared with the infected control and showed better efficiency than the reference fungicide in most traits.
  Keywords: Management, Chemical control, Seed disinfection, Pathogen
 • Abbas Doosti, Reza Farshbaf Pourabad, Shabnam Ashouri *, Davood Mohammadi Pages 353-362
  The greater wax moth, Galleria mellonella is one of the most important pests of beehives in Iran and the world. Which leads to the death of weak honey bee colonies. Also, this insect is an important laboratory host for the isolation and mass production of the entomopathogenic fungi and nematodes. In this research, the effect of pollens of different plants including poppy, wild rapeseed, rapeseed and apple in artificial diet, were evaluated on some physiological and biological parameters of this insect. The highest amount of the last instar larval gut protein was recorded in the diet containing poppy pollen (20.22 mg/ml) and no significant difference was observed between the other treatments. The highest relative activity of digestive alpha-amylase and pectinase in the last instar larval gut was related to the diets containing poppy pollen (100 %), and the lowest relative enzymes activity was recorded in the diet containing rapeseed pollen (51.12 and 76.35 %, respectively). Larvae fed with the diet containing poppy pollen and the resulting pupae had a higher weight than the other diets (325 and 175 mg, respectively). The highest percentage of larval survival and pupation was related to the diets containing poppy (77.5 and 77.5 %), apple (62.5 and 70 %), rapeseed (52.5 and 47.5 %) and wild rapeseed (47.5 and 30 %) pollens, respectively. However, there was no significant difference in the percentage of adult emergence in different diets. Consequently, the diets containing rapeseed and wild rapeseed pollens compared to poppy and apple, are not suitable diets for rearing G. mellonella and it is better to use poppy pollen in the preparation of artificial diet for the mass rearing of this insect.
  Keywords: Biological parameters, Diet, Digestive Enzymes, greater wax moth, Protein