پایش تغییرات نمایه های ساختاری در توده های بلوط گلازنی شده (مطالعه موردی: جنگل کوچر در استان کردستان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، پایش تغییرات نمایه های ساختاری در یک جنگل بلوط گلازنی شده در شهرستان بانه از توابع استان کردستان است. 59 قطعه نمونه دایره ای شکل دایمی در سال های 1384 و 1398 برداشت شدند. در داخل قطعه نمونه ها، قطر برابرسینه درختان با اندازه پنج سانتی متر و بزرگ تر از آن اندازه گیری شد. پایه های چوبی دارای قطر کمتر از پنج سانتی متر به عنوان زادآوری به تفکیک گونه و فرم (شاخه زاد یا دانه زاد) در دو طبقه ارتفاعی کمتر و بیشتر از دو متر ثبت شدند. همچنین، ارتفاع کل و دو قطر کوچک و بزرگ تاج برای نزدیک ترین درخت به مرکز قطعه نمونه و قطور ترین درخت داخل هر قطعه نمونه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اختلاف بین الگوی توزیع درختان در طبقه های قطر برابرسینه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی معنی دار بود  (01/0p<)، اما اختلاف معنی داری ازنظر الگوی توزیع درختان در طبقه های ارتفاع کل و سطح تاج مشاهده نشد. میانگین رویش سالانه قطری، ارتفاعی و سطح تاج درختان بلوط (بدون در نظر گرفتن گونه) به ترتیب 41/2 میلی متر، 59/12 سانتی متر و 73/0 متر مربع به دست آمد. مقایسه منحنی های پراکنش قطری فعلی و مورد انتظار نشان داد که تراکم درختان در طبقه های قطری کوچک تر از 5/12 سانتی متر، کمتر از تعداد مورد انتظار است که بر ضعف زادآوری دلالت دارد. استفاده از قطعه نمونه های دایمی، روش مناسبی برای بررسی تغییرات نمایه های ساختاری در درختان بلوط گلازنی شده است. این قطعه نمونه ها برای آشکارسازی پیامدهای گلازنی به عنوان یک سیستم جنگل چرایی سنتی و اتخاذ تصمیم های مدیریتی مناسب با هدف بهبود شرایط این جنگل ها می توانند استفاده شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454344 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!