سیاست ‎های فضایی تحقق قابلیت‎ های هم افزایی اقتصادی در منطقه کلان شهری تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سیاست ‎های هم افزایی اقتصادی به دنبال بهره‏ گیری مطلوب از قابلیت ‎های اقتصادی با مبنا قرار دادن اقتصاد فضا و کمک به ایجاد سیستم بهینه از نظام ‏های شهری و ساختار تولید جهت دستیابی به انسجام کارکردی با محوریت دانش و نوآوری است. بررسی این مفهوم در عمده سیاست ‏گذاری ‏ها مغفول مانده است. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب منطقه کلان شهری تهران که قلب اقتصادی کشور است، به دنبال تبیین هم افزایی اقتصادی و تدقیق سیاست ‎های فضایی آن است. روش این پژوهش، ترکیبی (آمیخته) است. در بخش کمی شاخص ‎های هم ‎افزایی اقتصادی براساس داده‎ های پانزده هزار کارگاه صنعتی و مکان یابی آن ها، روابط کالایی و پیوندها جریانی، محاسبه شد. در بخش کیفی، سیاست‎ های هم افزایی اقتصادی با رویکرد پویایی ‎های سیستم با استفاده از نظر کارشناسی و تحلیل شاخص‏ های پژوهش تبیین گردید. نتایج پژوهش نشان می‎ دهد که منطقه کلان شهری تهران به سمت تخصصی‎ شدن و از نظر تمرکز بنگاه‎ های اقتصادی گرایش به واگرایی دارد. همچنین بنگاه‎ های اقتصادی گرایش به سمت انباشت فضایی و خوشه ‎ای شدن دارند. شکل ‎گیری مراکز کوچک کارکردی، از قابلیت‎ های هم افزایی اقتصادی می ‎باشد. همچنین وجود صنایع بالادستی با قدرت ایجاد پیوندهای پسین و پیشین و زنجیره های ارزش، از دیگر قابلیت ‎های منطقه است. هرچند به ‎کارگیری سیاست ‎های بالا به پایین و کمبود ظرفیت و ضخامت نهادی، عامل موثری در عدم ‎تحقق سیاست‎ ها بوده است. در نهایت می ‎توان بیان داشت که مزیت‎ های گوناگون، انباشتگی و تنوع کارکردی، از قابلیت‎ های منطقه جهت هم افزایی فضایی- اقتصادی و ایجاد مراکز تخصصی، خوشه ‎ای و حمایت از کنش متقابل شبکه‎ ای میان مراکز شهری در سطح کلان و میان بنگاه‎ های تولیدی در سطح خرد، از سیاست‎ های اصلی ایجاد هم افزایی اقتصادی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456118 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!