الگوی مناسب حکمرانی مشارکتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدیریت بحران شیوع بیماری های نوظهور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر اریه الگوی مناسب حکمرانی مشارکتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مدیریت بحران شیوع بیماری های نوظهور است. این تحقیق یک تحقیق ترکیبی (کیفی -کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان که متشکل از اساتید دانشگاهی و مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور می باشند. با توجه به روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 14 نفر در بخش کیفی تحقیق به عنوان نمونه حضور داشتند. در بخش کمی نیز 140 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور حضور داشته اند. ابزار گردآوری داده های تحقیق در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی نیز از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد در مجموع 60 شاخص در قالب 10 عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار بر حکمرانی مشارکتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مدیریت بحران شیوع بیماری های نوظهور شناسایی شدند. این 10 عامل عبارتند از؛ تعامل راهبردی، اعتماد سازی، مهارت ها، قوانین و آیین نامه ها، پایداری چرخه مشارکت، پاسخگویی، بازیگران ایتلاف، دوراندیشی راهبردی، مدیریت مشارکت و تفکر راهبردی کارآفرینانه.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2458423 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!