مطالعه تاثیر غلظت های کنه کش گیاهی بایومایت درکنترل کنه تارتن دو لکه ای صیفی جات ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کنه های تارتن از آفات مهم  مزارع  صیفی کشور در ماه های گرم می باشند. غلظت های 1، 5/1 و 2 در هزار کنه کش گیاهی بایومایت در مقایسه با تاثیر غلظت های 75/0 درهزار نیم آزال 2/1 درصد ای سی، 75/0 درهزارآبامکتین 8/1 درصد ای سی، یک درهزار اومایت ای دبلیو570 و  5/1 درهزار مایع ظرفشویی، با آب شویی درتیمارشاهد علیه جمعیت فعال کنه تارتن دو لکه ای  (Tetranychus urticae) خیار، خربزه و هندوانه مزرعه ای مطالعه شد. از طرح آماری بلوک  های کامل تصادفی با سه تکرار و هرتکرار حداقل تعداد 50 بوته دراصفهان، خراسان رضوی وکرمان استفاده شدند. محلولپاشی تیمارها با مشاهده میانگین جمعیت 5 کنه فعال درسطح زیرین 40 درصد نمونه برگ ها انجام وکارایی هرتیمار با جمع آوری تصادفی تعداد 30 نمونه برگ در فواصل یک روز قبل و3، 7 و14 روز بعد تعیین شد. داده هاپس از تبدیل به درصدتلفات تجزیه آماری شدند. میانگین کنه تارتن درسطح زیرین برگ خربزه 6 تا 12 برابر نسبت به برگ خیارو 3تا 5 نسبت برابر به برگ هندوانه بیشتر و حداکثر 6/61 کنه برای برگ خربزه قبل از سم پاشی ثبت شد. درمیان غلظت بایومایت بیشترین تاثیر برای 2 درهزار تانوبت 7 روز 46/73 درصد در اصفهان و تا 14 روز به ترتیب 56/65 و 67/82 درصد درخراسان رضوی وکرمان ثبت و فاقد ثار سوء روی صیفی جات بود. با محلولپاشی صبح زود این غلظت و در شروع فعالیت کنه آفت حداکثر تاثیر تماسی علیه کنه های تارتن صیفی جات مزرعه ای تامین می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2463135 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!