پیش بینی امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس ادراک از بیماری، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های مقابله ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

زندگی با سرطان پستان، چالش های قابل توجهی را برای زنان ایجاد کرده است. به نظر می رسد مولفه های روان شناختی بسیاری در مواجهه با چالش های همراه با درمان بیماری نقش دارد. هدف پژوهش حاضر نیز تعیین نقش ادراک از بیماری، حمایت اجتماعی ادراک شده و شیوه های مقابله با استرس در امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود.

روش کار

جامعه ی مورد نظر زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر اهواز بودند که از بین آن ها 60 زن داوطلب شرکت در پژوهش شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم مختصر شده ی ادراک از بیماری (بردبنت، 2006)، حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (زیمت و همکاران، 1998)، سبک های مقابله ای در موقعیت های ویژه (بیلینگز و موس، 1981) و امید به زندگی (اشنایدر، 1991) بود. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیری استفاده شد.

یافته ها: 

یافته ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی و سبک مقابله ای مسیله مدار با امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (001/0=P) . همچنین، بین ادراک بیماری و سبک مقابله ای هیجان مدار با امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان رابطه منفی معنی داری وجود دارد (001/0=P) .

نتیجه گیری:

 با توجه به اهمیت امید، در زندگی و درمان مبتلایان به سرطان، پیشنهاد می شود که کادر درمان و روان شناسان در مداخلات و پروتکل درمانی خود به نقش امید به زندگی به ویژه در مبتلایان به سرطان پستان توجه کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2466815 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!