تاثیر عوامل موثر بر پدیده ی وندالیسم در بین دانشجویان دانشگاه تبریز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در طول تاریخ همواره افرادی بوده اند که به دلایل مختلف هنجارها و مقررات اجتماعی را نادیده گرفته اند و دست به اعمال نابه هنجاری زده اند. پدیده وندالیسم از مظاهر کجروی و انحراف به شمار می آید و یکی از پدیده های شایع در میان جوانان و بویژه دانشجویان بروز وندالیسم می باشد. وندالیسم در جامعه شناسی در مفهوم داشتن نوعی روحیه ی بیمارگونه بکار رفته است که بیان کننده ی تخریب اموال و تایسسات عمومی است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر عوامل موثر بر وندالیسم در بین دانشجویان است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز می باشند که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران 321 نفر به عنوان نمونه آماری در این تحقیق انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه می باشد. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. داده های جمع آوری شده با در نظر گرفتن سطوح سنجش متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق، بین متغیرهای وندالیسم و احساس بی معنایی، وندالیسم و انزوای اجتماعی و احساس بی هنجاری و احساس تعلق به دانشگاه همبستگی معنادار وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
119 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2469545 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!