بررسی نحوه روابط همسایگی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه مسیله امنیت و بویژه امنیت اجتماعی در کلان شهرها یکی از معضلات عمده در فرایند توسعه شهری به شمار می رود. این پدیده نیز همچون پدیده های دیگر اجتماعی از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد. از عوامل موثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان و بویژه ساکنان کلان شهرها می توان به روابط همسایگی اشاره نمود. همسایگی از جمله مسایل مهم حوزه ی اجتماعی است که امروزه گسترش زیادی پیدا کرده است. بنا به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود نحوه روابط همسایگی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد بررسی قرار بگیرد. در این تحقیق از تکنیک تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ساکنان شهر تبریز می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ها بوده و حجم نمونه در این تحقیق 400 نفر بوده که برای برآورد آن، از فرمول کوکران استفاده شده است. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده با ابزار پرسشنامه از نرم افزارSPSS21 استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین متغیر ابعاد روابط همسایگی و احساس امنیت اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2469547 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!